,

Segodnya (National) - - NEWS -

€ €,  . - ‚ . ƒ  ‚ : -  € €  . … € . … - € € € †  - ‚ .  - ,  - € €. ‡  - , , ‚ ,  † , 4—5 . ‹  ‚ € ‚ - ­ . … € - € , € ,  . ­    . , , , - .  - - , , -  — - .   «  » - Fresh Dressing. .......................................... 1 . Œ ‚ ............................................ 1 . ....................................... 100 .............   ­ ­ : Ž € ...................... 50 ­ .................. 1/2 . . ............................ 1/2 . . ......... 2 . . , ­ .......................   , ( — - †   ­ ). Œ ‚ . ‘ † , ’  - 1 ­ 1 .   - € . … ” - ‚ ,  ” €. ( - , ‚ ), - ,  , . • ‚  ‚  - ,  . ƒ  , « - ‚ » € , — - . ˜  ­ - . ƒ , - ‚ . ­ . Ž  ,  ,  , - ,  - ,     . ‚  . š  † - € ,  - †   .

2 . 2 1 . 2 . . 2 . . 1 . .

1 . .  

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.