: ,

Segodnya (National) - - NEWS -

7    - -2017, ­ ­  ­Œ ­    - Œ ˆ ‚ ™ ­ . ™ ‚ ,     - Œ 265 - ‘  ‚ ­ .  « » ‚   ­… ‚ - ‡ - «™  » (  « ­ - ‡ ™  ‚ ). „ -  ­‡ š   ‡   ‰ ­ - œ ( ‚ ­  ‡ ­ Œ ,    ONUKA,  ‚ ˆ  ­‚ ),  ‚ ­  ­ – ‰ .  ­… …­ …  1 14 . š  – - …­ ­   ‚ ‰ -­‡  ­ . ž ­ —   ‡  ‡ ‚ -­‡  , - ­ Euro Fan Cafe.

‚  (Eurovision Village) …­  ­ . “. ½   ‚ ™ ,  ­ 4 . «¥ ‚  …­ ­ ­   - ­ , , … - ‡   . £ † — ‘„’. … ­ ,  , ’    …­ ­  ‡ - ‰ † ‰,   …­ ­  Œ… ‡ ‚  . ‚ …  — 13 .  . », —  Œ ‚ - . ‚  …­ … -   12:00 22:00 14 , ­  —  ‡ ‰ – ­. „‰ … .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.