:

Segodnya (National) - - NEWS -

, - - — 1833—1837 . ­ , ­ € ­ ‚ ­ , - ­ ­ . € - , ƒ„ ­ 1840- : ,  ­ - ˆ 30 .

­ , , ‚ ­ „ , ‚ - ­ . ‰ ­  - 1848  ­ ‚ , ƒ ­ - ˆ    , - € Š ‹ -  . Œ - ­ , - ‚ ­ ! ‘ 20 € — 1913  ­ ­ 251 .

« !». • €  ­ 1922  ­ , ­ ‹‹‹ „ . – 1940- , , ­ :  „ ƒ, - . —  - ­ € „- ƒ -  - ­ , € , € ˆ - ƒ  ­ . • € ­ ­  : ‚ - , ­ € ‚ .

˜ , ­ ­ ,  „ „ . – ­ ­ «‹ ­ !», ƒˆ , ­   ­ -  ­ - ‚ ? œ ƒ ! ‰ ˆ € „ ƒ — « !», « ­ ­  ! ž  - ‚ ‚ !», « ­ . Ÿ - , ,  ­ », . ­. - ˆ - : - ­ ­ ­ , , ­ ¡ - ­ -1980 — ‚ . ­ - „ — , „  . ‹ -  € - €  -  ƒ „ .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.