: -

Segodnya (National) - - TBOE -

. 53 † €  , Œ   . “ ‰ „ † €  04.03.2004 •5- /2004,   — ,  -    Š - € € Œ. ‚   Œ . ˜   . «…   «   Ž € Š   Œ. ’ . 12 -   , — -     ƒ «š  ƒ Š › » † . — “ . 15 —   ,   Š Š Œ   , € Š   Œ. ˜ - , Œ ,   ,   ‰ XX „ .  90% „   € € „ ».

 . Š Š „   , ‰ Œ   „ Œ — - Ž   - „ ,   € .   -  Œ   - , — . ˜ : - €   Ž € - Œ. - — ‰  . ’ : ‰     € , - .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.