:

Segodnya (National) - - TBOE -

 „- 1 Š Š - „   Œ Š Œ, Š   . ‹ -     - Š ‰ Œ   Š, Š Œ. › „ , ›   Ÿ •682 16.08.2010 « ‰ €   Š Š   Œ», -   Ž - . ‚ - € ‰ 1 «Ž •086-1/0»   - — . « Š Œ . † — Œ , , € . , ,   „   „ Œ Š », — Œ † - „ € -—   “ £ . ›   ,   Ž   „- , -     . «   „ — ›   , , Š, ‰ „ , —   Œ † . — Ÿ ¤   Œ Ž   , - , Œ 30 ( ) 30- „ . ‚ «Ž • 086-2/0» — Ž - Œ , Š   „ Ž Š Š ». † , - Š - - €

(     — Š Œ ). 6 ( ‰ , ‰ - ) — Œ Š , - , Ž , , „ - (   ),   . 7—10 —   , 11 — Œ Š , - , Ž , ,     . 12—13 —   , 14—15 — , -   (   ), Š - , — , Š (   ), Ž „ Ž ,   . 16—17 — , ( -   ), Ž „ Ž .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.