: ,

Segodnya (National) - - ЛЮДИ -

:  , „ , „  . Š  - ‹ 40- ŽŽ - ,  !       † —  “  ” † , - • , : « ». –  — .

Š : ” - Š . —  ,  †  - „ . – !

˜„ ,  - „ Š  ,  † . ‚ , . 30 . ” „ -  . , „ „ - ™ , 40 Š  - .  † „ Š ‰ . — „ „ — ‹  - † , — . .. 45 ! !! Š - †   , ™  ! - , – : † , Š „  ,  — Ž - ?  ,  „  -  † - ™ !  , ‹  ,  € ­. ‚€- . ‚ ƒ  € „ ƒ . ,  . •™ „ „ , œ ™ - : ˆ ™ .

‚ ‹  -   . ž  ‹  - ™ , Š  .   † ˆ - : «  ». : — —  .  . ‚ , Ÿ †, , „ . – . ..  , † - . ¡ 27  2001 . “ 86 . ‰ , — - † .  , Š - , , ( ™ -   !). –  , ˆ , ‹  — „  - ž ( -   ), ˆ ™  ™ -   ( -  - , †  - † ). , : ™ „  † -  -  . ž - † , „ - ™ „ - ,  Ž “ . Š , „ .  ...

  

  « »



« »

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.