:

Segodnya (National) - - ТУРИЗМ - .

- - ,   21 , —  - , —   ­ - ,  . — ‚     - : «… †  - , ‡ ,  ˆ — ‡  ». Š  - ‹ , ‚    —  Œ † Œ, ‡ . Ž - , ‘ ,  Ž — ‡ ’ . “ Ž † Œ, - Œ  ” - • . …  , ” •  . ”   - ,    ,  , - , ‚    . Œ , , † . ‡   - ‘ ” • — - ‘ ,  . †   Œ .

– ‡ ,  . Ž  ‹   , Œ, ‹ - ! – . ‹ ,    - Œ, ‹  - ! ˜  ‘ . Ž  , , ,  . “ , ,    —  ‹ . Š  “  - Œ  ‘ ’ , ‡ .

-   . ­ - , Ž , “ , ! ‹    , Ž   . ” : «’ , Œ    Œ ,  - . Œ». ’     , Œ  -  ,  Œ - . ’ , ‹ ‡ -  ,  †‘ ‡  Œ . “  ™ - Œ ‹ - . ” Ž . “ - Œ  Œ   ’ .

 ™ ! .  «  ». Š - Œ Œ  , Ž . Ž   ‡ - . Ž   , - † . Ž   ‘ ». ‡ — ‰Š‹‰Š Œ‰ „ 

- 1237—1240 - .    1240-   -    . ­ € ‚ , ‚ .  ,  „€ :  - € „ € † ‡  - † ˆ ,  „ € € . ‰ Š  ‹ (‰ ‡) „ , €  , ˆ  ‰ . ‘ „ „ ‡ ‘ ’ ‚ — -  , „ ’ ‚ € „  ˆ , „ „   † ‡- € ‚, ˆ € ˆ  ‡. ‘ „ ,  ˆ ‡ ˆ  ,  † ‚ 1361  ‡ ” ‡  † (” - ‡). • -   „ . ­ – Š € €„ € ,    — ˜ -™ ‡ € - ‹ ‹ .  ‚ ˜ ™ ‡ – ˆ ‡  ” ,  ”   € „   ,  ‡ „ . Š †  € ‡, € ™ – - ˆ .   ˆ ˜ ™ ‡  -  ‚  ( „  ), ˆ š , - „‡ ‚ ‚. «™ ­ : «œ† € „ €„ , ˆ    !» ™ „ ˆ

  «­€‚ƒ  „» , †  €  . – ˆ  ˜„  † ˆ ­ - ˜ -  € „ ‡. ’ ‚ € - „,   .  „ ‡ ¡ ’ € ‡   €  ,  ‚  €„ €„† ,  -    , „ „€ „ . ‹ ­ -  ‚ , ‡ ‚ ,    ˜ ˜ ™ , † €„  ,  ‡ € ‡ , „ € , ˆ ˆ  . ™ „‡, ,  -  ,  ‡  . ¢ €„ † . 150 000 !  ” - ‡ , ˜ ™ ‡   € , -  . ­ € Š € , „ , € ‡  € ‡.

‚‚  «  »

Across: 1. ­ † . 4. ¤ ‡. 7. — . 8. . 9. ‰ . 10.  . 15. ¢ . 16. § . 17. ¨ „. 18.  . 21. ’ . 23. . 26.  . 27. ”   - €. 28. ‹ . Down: 1. ­ . 2. ’ . 3. © † . 4. ¤ . 5. ‰ . 6. ª . 10.  . 11. œ . 12. –  . 13. ‘ „ . 14. « . 19. œ . 20. © € . 21. ’ . 22.    . 24. Š† . 25. ‹€€ .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.