« »

- Photo Kyiv

Segodnya (National) - - МИР -

, 2—5 - 2017 , - Photo Kyiv.    ­ € ‚ ƒ„ … - ƒ„ « - » ( „. ‰. Š „‹ , 100) ƒ „ ‹Ž ­   - ƒ ‘ ’ “ “ . ” “ , „„ ’ ƒ „ , ƒ ‚ „ „­ „­, ƒ … ­ „‹ ­ “ “ , ’ - „ ­• . ” ­ ƒ ­ ‘ ­• • “ - • : — ‰ - , ˜ — , Š ™ … , ˜„ š„ - „ , ™ • „ › , ˜„ œ , ž › , Ÿ š ‚ , ™ ¡ - Ž , — ¢ ™ „ , „ €¢ ­ “ “ ‘ ­ «— ». ” - ­ ƒ - ‘ — € ­ ƒ ‘ ‹ € „ ‚ ¢ „ „ ­ “ “ € ‹Ž , ­ ƒ „ ­ ­ .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.