:

Segodnya (National) - - ТУРИЗМ - .

— - - .  - ,  .  - ,   -  -  - ,    . - ,    ,    .

.    ,   - (  ). €   ‚ . ƒ - , — — . „ ,   ,   - ,  , -  . ,   « † ». € , , «ˆ ˆ ».

‰ Š -     , - Š Š   ( -  ). ‹ , - . Œ -  — 10  . ˆ ,   - .

.   — Š . ‹   - . Œ  — ’ (’ - - ) —  -  Š -  “ .   XX  •   , Š . Œ  .

Œ Š – — — . ƒ  - . Œ  ,  . - ƒ „ . ‡ˆŽˆ‘.  . -   -    -    . —   ,  -  Š   . Œ  «  - »  ‚    ,   - . Œ - , . ƒ ,  ˜ - . ™ -  ‚‚    Š,  - Š  – . ‹ -  — š › € ‚ I. Œ ,   . †‡ ˆ‰ Š „ . ˆ‹Œˆ ‰„ .

 ­ 

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.