1980- :

Segodnya (National) - - ТВОЕ -

1980- .     ,     ­  ,  —  , , ‚ (   „ ), † , ‡ ‚ . . «      , - . ‰ -    ,  Š ‹  . Œ - Š  « » ‚  — ,  . ‘ - ‚  « - ‚ » .  —   ,      ‚ . Œ ‚   ‚  ,   ‚   -  ,   „ . «’  »  - : ,  ‚  », —  ‚  ” ‡ . •   - ,   - :  , ‚ , ‚ , , , , ,  ,  , .

. – -  ‚ . — ‚ , , , ,     ‚ ,  , ‚   ,   -    . ‡    . • ,   ( -  ),  ‚  ‚ , - , - , / ‹  „ .    1980- -  . •   : - ,  ‚ .

. – ‚ , . ”  , . •  ‚    , , „ „   ,  .   -  ‹ : ‚ - „ . ‘ ‚   ‚ ,  - . –  :  ‚   , -   „ ,  ‹ ‚    ( ,    ). — ‚ ,  ‹ , ‹   ,  -  ‚ .

.  ™   . š  — . «›  ™   - , „ , , ,  , , ,   ‚ , ‚   - ‚  . š     ‚ . – ‚   . ”  ,  -  ,  «  » , - -  (   ‚ )  ,

 . .   - ™ ‚ , š     .    ,  », —  ‚ - –­, - ’ ’ .

. –   ,     . œ   1—2 ‚  -  (  ‚ )  - .     ,  « » - . ‡   , ,   -  , .

.  ™   : - ,  ‚  , ‚ ,  . . ‰     : ‚ -  ™ , „ «‘ », «  ­  », «   », «  -  »,   ‹   . –  ,   -   „ ,      .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.