2000: -

Segodnya (National) - - ТВОЕ -

2000- - : - , , ,  ,  ,  ,   - , ­ € ,  , ‚ . „  — 500—1000 5—8 , ‰ — . Š ‰ (150—500 ), ,  ‰ ( Ž  ), . ‘   « » . « 4- -   ‰ . • ‰ 500 / ‰, Ž ‰ , ‰. — — ! ™ ‰  ‰. € - ‰ ‰  », — - — š . ‰ ‰ - :  . . ­ €. ‚ ƒ . . ™ ‰ — : , - ( ‰ -  , , - ‰  , . .). › ‰ , ‰ ‰  .

- . Š œ Š (ž - , ‚ , ‰  ‰ «Š », «—  » - ). ™ - — œ ™  («€ - Ÿ »).

. œ - ‰ , , ‰  : œ Š (20 .) — 250 , ( 40—45 .) — 1500 . ¡ - , , ‰ ‰  - .

. Š  : ‰  - - ‰ . ¢  ‰ - .    ( - , - , - . .) — , , . ž 2000- Ž -  - ‰  - , . : ‰ , ‰ (   ).

— 200 300

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.