Ви­па­док чи за­ко­но­мір­ність

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Панорама - Ві­ктор Ми­ро­нен­ко

Якось моя ону­чка, яка за­раз ви­вчає у шко­лі ан­глій­ську і фран­цузь­ку мо­ви, по­про­си­ла ді­ста­ти їй книж­ки про кра­ї­ни, в яких роз­мов­ля­ють ци­ми мо­ва­ми. «Бо в шко­лі, — за­зна­чи­ла во­на, — ми ви­вча­є­мо ли­ше мо­ву, але хо­че­ться зна­ти біль­ше про ці кра­ї­ни».

У кни­гар­ні «Є» ме­ні одра­зу ж за­про­по­ну­ва­ли «Кра­ткую исто­рию Ан­глии», ви­да­ну в Мо­скві у 2016 ро­ку. Її на­пи­сав сер Сай­мон Джен­кінс — ві­до­мий ан­глій­ський пу­блі­цист і ко­лум­ніст га­зе­ти «Гар­ді­єн». В ано­та­ції за­зна­ча­лось, що ав­тор опи­сав істо­рію Ан­глії ди­во­ви­жно яскра­во та ди­на­мі­чно з лю­бов’ю й істин­но ан­глій­ським гу­мо­ром.

— А скіль­ки во­на ко­штує? — за­пи­тав я.

— 410 гри­вень, — від­по­ві­ли. — До­ро­гу­ва­то, — ка­жу, — Оче­ви­дно, то­му, що це пе­ре­клад з ан­глій­ської ро­сій­ською. А укра­їн­ською мо­вою є?

Про­дав­чи­ня со­ром’язли­во опу­сти­ла очі і ска­за­ла, що во­на не знає і що та­кі книж­ки у нас май­же не ви­пу­ска­ють.

Жо­дної кни­ги з істо­рії Ан­глії укра­їн­ською мо­вою я не зна­йшов.

Де­що біль­ше по­ща­сти­ло Фран­ції. Вплив фран­цузь­кої істо­рії на сві­то­ву куль­ту­ру ве­ли­че­зний. До­сить ска­за­ти, що упро­довж трьох із по­ло­ви­ною сто­літь фран­цузь­ка мо­ва вва­жа­лась мо­вою між­на­ро­дної ди­пло­ма­тії, що Фран­ція до се­ре­ди­ни ХХ сто­лі­т­тя бу­ла сві­то­вою ім­пе­рі­єю і ма­ла ко­ло­нії в Аме­ри­ці, в Ін­дії, на Афри­кан­сько­му кон­ти­нен­ті і на Ка­риб­ських остро­вах. У на­шій та ін­ших мо­вах ба­га­то фран­цузь­ких слів. Фран­ція зав­жди бу­ла актив­ним уча­сни­ком сві­то­вої по­лі­ти­ки. Ба­га­то фран­цузь­ких пи­сьмен­ни­ків, фі­ло­со­фів, ху­до­жни­ків і му­зи­кан­тів ста­ли не­від’єм­ною ча­сти­ною сві­то­вої куль­ту­ри. Істо­рія Фран­ції — це не тіль­ки Ей­фе­ле­ва ве­жа, але й істо­рія фран­цузь­кої мо­нар­хії, істо­рія ко­ро­лів і ко­ро­лів­ства, істо­рія фран­цузь­ких ре­спу­блік, за­га­лом, істо­рія чу­до­вої кра­ї­ни на За­хо­ді Єв­ро­пи.

При­ро­дно, ко­ро­тко ви­кла­сти увесь цей об’єм не­лег­ко. То­му в Укра­ї­ні ви­пу­сти­ли істо­рію Фран­ції у трьох то­мах. На­зи­ва­є­ться ця три­ло­гія «Іден­ти­чність Фран­ції». На­пи­сав її фран­цуз, один із най­ви­да­тні­ших істо­ри­ків ХХ сто­лі­т­тя Фер­нан Бро­дель. За­без- пе­чи­ло пе­ре­клад із фран­цузь­кої на укра­їн­ську «Ви­дав­ни­цтво Жу­пан­сько­го». Але ко­шту­ють ці три то­ми теж не де­ше­во — ра­зом май­же 700 гри­вень!

Будь-яких ін­ших ви­дань з істо­рії Фран­ції укра­їн­ською мо­вою ме­ні теж не вда­лось ви­яви­ти.

Ці­ка­во, а що про­по­ну­ють нам книж­ко­ві ма­га­зи­ни з істо­рії ін­ших кра­їн? На­при­клад, Іта­лії.

Іта­лія, якій за­раз по­над три ти­ся­чо­лі­т­тя, — пер­ша єв­ро­пей­ська ім­пе­рія, ко­ли­ска ре­не­сан­сної куль­ту­ри. Іта­лія — це Юлій Це­зар і Свя­тий Фран­циск, Га­рі­баль­ді й Мус­со­лі­ні, ми­сте­цтво Мі­ке­лан­дже­ло і до­ба ба­ро­ко… Ця кра­ї­на теж істо­тно впли­ва­ла на до­лі всьо­го сві­ту. І то­му її істо­рія мо­же бу­ти по­вчаль­ною для Укра­ї­ни.

На жаль, жо­дної кни­ги з істо­рії ці­єї кра­ї­ни в ма­га­зи­нах я не зна­йшов. Ні ро­сій­ською, ні укра­їн­ською мо­ва­ми.

На ди­во, на при­лав­ках жо­дної кни­ги з істо­рії Ні­меч­чи­ни. Та­ка ж са­ма си­ту­а­ція з істо­рі­єю Іспа­нії. У 1951 ро­ці ви­дав­ни­цтво іно­зем­ної лі­те­ра­ту­ри ви­пу­сти­ло в Мо­скві дво­том­ну істо­рію ці­єї кра­ї­ни. Але в про­да­жу її не­має.

Не­має в про­да­жу та­кож істо­рій кра­їн на­ших най­ближ­чих су­сі­дів — Поль­щі, Угор­щи­ни, Че­хії, Сло­вач­чи­ни, Ру­му­нії. Ні укра­їн­ською, ні ро­сій­ською мо­ва­ми.

Що це — ви­па­док чи за­ко­но­мір­ність? Нев­же опи­са­ні ра­ні­ше ви­пад­ки си­гна­лі­зу­ють про на­шу обме­же­ність, не­ба­жа­н­ня ви­вча­ти уро­ки істо­рії? Чо­му ро­сі­я­ни пу­блі­ку­ють істо­рії за­ру­бі­жних кра­їн, а ми — ні? Нев­же ми та­кі ху­то­ря­ни, яких не ці­ка­вить істо­рія ін­ших кра­їн та на­ро­дів? Нев­же в ре­да­кці­ях ви­дав­ництв пра­цю­ють лю­ди, які не пра­гнуть роз­ши­ти кру­го­зір чи­та­чів? Чи, мо­же, в нас бра­кує ква­лі­фі­ко­ва­них пе­ре­кла­да­чів істо­ри­чних текс­тів?

Ці­ка­во, а чи пу­блі­ку­ють істо­рію Укра­ї­ни в за­ру­бі­жних кра­ї­нах? За ро­ки не­за­ле­жно­сті на­ші істо­ри­ки опу­блі­ку­ва­ли со­тні до­слі­джень, в яких на­ма­га­ли­ся від­тво­ри­ти прав­ди­ву істо­рію Укра­ї­ни, по­збав­ле­ну до­важ­ків бре­хні і пе­ре­кру­чень. У мо­їй вла­сній бі­бліо­те­ці на по­ли­ці сто­їть 12 під­ру­чни­ків і по­сі­бни­ків з істо­рії Укра­ї­ни, на­пи­са­них рі­зни­ми ав­то­ра­ми. Але між­на­ро­дний ре­зо­нанс ви­кли­ка­ла ли­ше одна кни­га на цю те­му. Це «Бра­ма Єв­ро­пи» — істо­рія Укра­ї­ни від скіф­ських во­єн до не­за­ле­жно­сті. Нею одра­зу ж за­ці­ка­ви­ли­ся не тіль­ки в ан­гло­мов­них кра­ї­нах (кни­гу бу­ло на­пи­са­но ан­глій­ською мо­вою), а й у кра­ї­нах Схі­дної Єв­ро­пи та Єв­ра­зії. Ви­дав­ці Поль­щі, Ру­му­нії, Ро­сії та Ки­таю вже при­дба­ли пра­ва на її пе­ре­клад. Та­ке пра­во, до ре­чі, одер­жа­ла й Укра­ї­на. У нас пе­ре­клад ці­єї кни­ги ви­йшов у 2016 ро­ці.

Ав­то­ром ці­єї істо­рії Укра­ї­ни став Сер­гій Пло­хій — про­фе­сор істо­рії та ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го на­у­ко­во­го ін­сти­ту­ту Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту.

За­вер­шу­ю­чи, ще раз хо­чу на­го­ло­си­ти на то­му, що в Укра­ї­ні май­же не ви­пу­ска­ю­ться кни­ги з істо­рії за­ру­бі­жних кра­їн. І це істо­тно зни­жує рі­вень на­ших знань про жи­т­тя ін­ших на­ро­дів і ство­ре­них ни­ми дер­жав. Ми все ще пе­ре­бу­ва­є­мо в по­ло­ні ху­то­рян­ства, нав’яза­но­го нам ім­пер­ською по­лі­ти­кою. Пев­ною мі­рою цей не­до­лік на­ма­га­ю­ться по­до­ла­ти в кур­сі Все­сві­тньої істо­рії, яку учні се­ре­дньої шко­ли ви­вча­ють у сьо­мо­му і во­сьмо­му кла­сах. Але там істо­рія ко­жної кра­ї­ни роз­гля­да­є­ться ду­же ко­ро­тко — в рам­ках одно­го па­ра­гра­фа. То­му й не див­но, що моя ону­ка хо­че зна­ти біль­ше про кра­ї­ни, мо­ву яких ви­вчає у шко­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.