«Зли­ти» Дон­бас, або Як ото­че­н­ня Пре­зи­ден­та пі­ді­грає Крем­лю

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Сер­гій Пар­хо­мен­ко

Чим ближ­че до ви­бо­рів, тим біль­ше те­пе­рі­шня вла­да вда­є­ться до ме­то­дів «па­пє­р­єд­ні­ков» і тим ча­сті­ше при­пу­ска­є­ться по­ми­лок, які сво­го ча­су до­ро­го ко­шту­ва­ли ото­чен­ню Яну­ко­ви­ча. То во­на по­лі­ти­чних опо­нен­тів «пре­сує», ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни, то бло­кує до­став­ку одні­єї з на­йма­со­ві­ших укра­їн­сько­мов­них га­зет (при цьо­му від­вер­то про­ро­сій­ські ЗМІ на кшталт ка­на­лу «Ін­тер» по­чу­ва­ю­ться «в шо­ко­ла­ді»), то з ан­ти­ко­ру­пцій­ни­ми ор­га­на­ми вла­што­вує «роз­бір­ки». При цьо­му на­ма­га­є­ться на­стіль­ки «то­пор­но» ви­прав­до­ву­ва­ти­ся, на­зи­ва­ю­чи всіх сво­їх опо­нен­тів «аген­та­ми Крем­ля» (хо­ча з ре­аль­ною аген­ту­рою ти­пу Ахме­то­ва й Ме­двед­чу­ка у вла­ди все «вась-вась»), що ви­кли­кає оги­ду на­віть тих гро­ма­дян, які цю вла­ду до­не­дав­на під­три­му­ва­ли…

Є по­бо­ю­ва­н­ня, що «ви­бу­хну­ти» мо­же будь-де і будь-якої ми­ті (на­при­клад, у 20-тих чи­слах лю­то­го, на че­твер­ту рі­чни­цю за­вер­ше­н­ня Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті): та ж спра­ва вби­тої пра­во­за­хи­сни­ці Но­здров­ської чи звіль­не­н­ня «ті­ту­шко­во­да» Кри­сі­на вже мо­жуть при­зве­сти до но­вої «Вра­ді­їв­ки» (ви­сту­пи про­ти мі­лі­цей­сько­го сва­ві­л­ля у цьо­му се­ли­щі на Ми­ко­ла­їв­щи­ні від­бу­ли­ся за пів­ро­ку до Май­да­ну, да­лі ана­ло­гії про­во­ди­ти не ду­же хо­че­ться). А ще все да­лі й да­лі від­кла­да­є­ться пи­та­н­ня де­о­ку­па­ції Дон­ба­су. І, схо­же, що вже по­ча­ла­ся під­го­тов­ка гро­мад­ської дум­ки до сприйня­т­тя як на­ле­жної не­об­хі­дно­сті «за­мо­ро­же­н­ня кон­флі­кту на Дон­ба­сі» на три­ва­лий тер­мін.

Так, ві­до­мий бло­гер Де­нис Ка­зан­ський в одно­му з гру­дне­вих но­ме­рів ви­да­н­ня «Укра­їн­ський ти­ждень» опи­сав си­ту­а­цію в ОРДЛО і, як ви­сно­вок, від­зна­чив, що Укра­ї­ні вар­то, най­імо­вір­ні­ше, го­ту­ва­ти­ся до за­мо­ро­же­н­ня кон­флі­кту на ро­ки і до пе­ре­тво­ре­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій на дру­ге При­дні­стров’я.

Зви­чай­но, це мо­гла бу­ти при­ва­тна дум­ка при­ва­тної осо­би, хай і ві­до­мої у жур­на­ліст­ських та гро­мад­сько-по­лі­ти­чних ко­лах. Але я б не ра­див за­бу­ва­ти про одну об­ста­ви­ну: в 2012 ро­ці Ка­зан­ський йшов у ме­ри Єна­кі­є­ва під пра­по­ра­ми пар­тії «УДАР» і до­сі актив­но спів­пра­цює з ін­шим ві­до­мим до­не­цьким «уда­рів­цем» Єго­ром Фір­со­вим. У свою чер­гу, «сі­рим кар­ди­на­лом» «УДАРу» (до лі­кві­да­ції ці­єї пар­тії, а за­раз — своє­рі­дним «ку­ра­то­ром» «уда­рів­ців» у скла­ді пар­тії БПП«Со­лі­дар­ність») є ни­ні­шній за­сту­пник го­ло­ви АП Ві­та­лій Ко­валь­чук. Збіг? Мо­жли­во. Про­те я так не ду­маю.

По­ди­ві­ться на си­ту­а­цію шир­ше: укра­їн­ська і ро­сій­ська вла­да дав­но вже вла­шту­ва­ли на Дон­ба­сі своє­рі­дний фут­бол: ко­па­ють ОРДЛО, мов той м’яч, одна до одної. Ні­хто не го­то­вий чі­тко ска­за­ти, що ро­би­ти з Дон­ба­сом. І тим па­че взя­ти всю пов­но­ту від­по­від­аль­но­сті за йо­го подаль­шу до­лю. То­му є свої при­чи­ни. У пер­шу чер­гу те, що ни­ні­шня си­ту­а­ція час­тко­во ви­гі­дна обом сто­ро­нам (я ка­жу про офі­цій­ну вла­ду, а не про гро­ма­дян).

За­ро­бі­тки на вій­ні, кон­тра­бан­да, а го­лов­не — апе­ля­ція до вну­трі­шніх опо­нен­тів «у нас вій­на, тож не роз­хи­туй­те чо­вен». Для Ро­сії мо­ти­ва­ція ін­ша — по­ки три­ває кон­флікт, Дон­бас є мі­сцем, ку­ди мо­жна «сплав­ля­ти» рі­зний не­на­дій­ний еле­мент. Та й за­вер­ши­ти вій­ну для Ро­сії — зна­чить опи­ни­ти­ся пе­ред фа­ктом по­ча­тку не­кон­тро­льо­ва­но­го про­це­су пе­ре­ті­ка­н­ня зброї, яка бу­ла на ру­ках у бо­йо­ви­ків, на те­ри­то­рію РФ. А там хто знає, як ско­ри­ста­ю­ться ці­єю збро­єю «від­став­ні бо­йо­ви­ки». Мо­жли­во, «не­до­ве­те­ра­ни не­до­ро­сії» обер­нуть її про­ти пу­тін­сько­го ре­жи­му.

Ро­сія у той же час не го­то­ва ін­кор­по­ру­ва­ти Дон­бас у свій склад. Це бу­ло б від­вер­те са­мо­губ­ство для еко­но­мі­ки РФ. По­стій­но фі­нан­су­ва­ти бо­йо­ви­ків Кремль не мо­же з ті­єї ж при­чи­ни. Дон­бас з’їдає ко­штів у ра­зи біль­ше, ніж При­дні­стров’я, Аб­ха­зія і Пів­ден­на Осе­тія ра­зом узя­ті. От і на­ма­га­є­ться Пу­тін «спи­хну­ти» ОРДЛО Укра­ї­ні на ви­гі­дних для се­бе умо­вах, тоб­то фа­кти­чно у ста­ту­сі «Ре­спу­блі­ки Серб­ської», що ни­ні є у скла­ді Бо­снії і Гер­це­го­ви­ни.

Укра­їн­ська вла­да теж не вель­ми хо­че ре­ін­те­гру­ва­ти ОРДЛО. Адже це і еко­но­мі­чно скла­дно (тоб­то не­ви­гі­дно для пев­них укра­їн­ських фі­нан­со­во-по­лі­ти­чних груп), і еле­кто­рат там, м’яко ка­жу­чи, не є ці­льо­вим для ни­ні­шньої вла­ди (та й для про­укра­їн­ської опо­зи­ції та­кож). І по­при те, що вже го­то­ві про­е­кти за­ко­нів про ко­ла­бо­ра­ціо­нізм та про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су, вла­да не по­спі­шає ро­би­ти пра­кти­чні кро­ки з їх ухва­ле­н­ня та ім­пле­мен­та­ції.

Єди­не, на що зго­дна пі­ти вла­да в ни­ні­шній си­ту­а­ції, — на роз­мі­ще­н­ня ми­ро­твор­ців. При­чо­му цей ва­рі­ант вла­што­вує і РФ. Тіль­ки Мо­сква не хо­че ми­ро­твор­ців вздовж кор­до­ну, адже Пу­ті­ну ви­гі­дно ма­ти тлі­ю­чий кон­флікт і зав­дя­ки йо­му про­дов­жу­ва­ти де­ста­бі­лі­за­цію си­ту­а­ції в Укра­ї­ні (плюс ма­ти змо­гу «зли­ва­ти» в ОРДЛО не­бла­го­на­дій­них гро­ма­дян, як зга­да­но ви­ще).

Укра­їн­ська вла­да роз­ра­хо­вує на ми­ро­твор­ців вздовж лі­нії фрон­ту та по пе­ри­ме­тру держ­кор­до­ну з РФ у спо­ді­ван­ні, що бо­йо­ви­ки без по­ста­вок зброї та гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги з Ро­сії не ви­три­ма­ють со­ці­аль­но-еко­но­мі­чної си­ту­а­ції й са­мі по­про­ся­ться на­зад, в Укра­ї­ну, але вже на ви­гі­дних нам умо­вах. Тро­хи на­їв­но. Адже ке­рів­ни­цтво Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції це теж пре­кра­сно ро­зу­міє і то­му чи­ни­ти­ме та­ким пла­нам Бан­ко­вої опір. В Укра­ї­ні, в свою чер­гу, це теж усві­дом­лю­ють. Тож си­ту­а­ція і на­да­лі пе­ре­бу­ва­ти­ме у глу­хо­му ку­ті. Вза­га­лі, як на ме­не, роз­ра­ху­нок, що хтось за нас за­кін­чить на на­шу ко­ристь цю вій­ну, не ви­три­мує жо­дної кри­ти­ки. Тож пе­ред укра­їн­ською вла­дою по­стає про­бле­ма. Ви­гра­ти че­рез рік ви­бо­ри і ли­ши­ти все, як є, не ви­йде. І на та­кі ви­снов­ки ме­не на­штов­ху­ють не емо­ції (на кшталт «пе­ре­мо­га-зра­да»), а ро­зу­мі­н­ня істо­ри­чно­го до­сві­ду. Пра­кти­чно ко­жні чо­ти­ри ро­ки в на­шій дер­жа­ві від­бу­ва­є­ться «по­лі­ти­чний пе­ре­за­пуск», який су­про­во­джу­є­ться рі­зно­го ро­ду по­тря­сі­н­ня­ми.

У гео­по­лі­ти­чно­му та істо­ри­чно­му сен­сі на­віть гло­баль­ні вій­ни ХХ сто­лі­т­тя три­ва­ли чо­ти­ри-шість ро­ків. Тож за­тя­гу­ва­ти «пи­та­н­ня Дон­ба­су» не ви­йде, як би то­го не хо­ті­ли при­хиль­ни­ки до­мов­ле­но­стей із Пу­ті­ним з Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та. Адже на­віть під час остан­ньо­го (пе­ред су­ча­сною ро­сій­сько-укра­їн­ською вій­ною) мас­шта­бно­го зброй­но­го кон­флі­кту в Єв­ро­пі — вій­ни 19911995 рр., розв’яза­ної Юго­сла­ві­єю про­ти Бо­снії і Хор­ва­тії, — «кра­пку» бу­ло по­став­ле­но са­ме че­рез чо­ти­ри ро­ки від йо­го по­ча­тку.

Тож ма­є­мо два ва­рі­ан­ти для Укра­ї­ни. А са­ме: хор­ват­ський — звіль­не­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій із за­лу­че­н­ням зброй­них фор­му­вань; та бо­сній­ський — пе­ре­тво­ре­н­ня кра­ї­ни на фе­де­ра­цію із «Но­во­ро­сі­єю» у сво­є­му скла­ді. Са­ме цьо­го до­би­ва­є­ться Ро­сія. Оскіль­ки для біль­шо­сті укра­їн­ців цей ва­рі­ант є не­прийня­тним, те­хно­ло­гам із Бан­ко­вої слід за­ду­ма­ти­ся: чи йти на ви­бо­ри із вза­га­лі не розв’яза­ним кон­флі­ктом на Дон­ба­сі, чи розв’яза­ним, але за пу­тін­ським сце­на­рі­єм. Бо в ін­шо­му ви­пад­ку — до­ля «па­пє­р­єд­ні­ков», Ро­стов, сан­кції, «за­мо­роз­ка» акти­вів і все, що за ло­гі­кою ре­чей не­о­дмін­но за цим слі­дує. Та про най­гір­ше все-та­ки ду­ма­ти не хо­че­ться.

29 сі­чня 1918 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.