Пра­во­слав­ні «ті­ту­шки»

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Головна Сторінка - Дми­тро Ка­чу­ра

Кон­флікт між жи­те­ля­ми За­по­ріж­жя і цер­ков­ни­ка­ми Мо­спа­трі­ар­хії зре­штою від­крив очі спец­слу­жбам на на­яв­ність в Укра­ї­ні си­ло­вих угру­пу­вань п’ятої ко­ло­ни.

Дня­ми в СБУ від­ра­пор­ту­ва­ли: у За­по­ріж­жі під час про­ве­де­н­ня об­шу­ків у чле­нів ор­га­ні­за­ції «Со­юз пра­во­слав­ний «Ра­до­мир» бу­ло зна­йде­но зброю та про­ро­сій­ську сим­во­лі­ку. Пе­ре­вір­ка й об­шук ста­ли на­слід­ком ре­зо­нан­сної істо­рії, ко­ли свя­ще­ник Мо­сков­сько­го Па­трі­ар­ха­ту Єв­ген Мол­ча­нов від­мо­вив­ся від­спі­ву­ва­ти тра­гі­чно за­ги­блу ди­ти­ну. Бо хло­пчик був хре­ще­ний у цер­кві Ки­їв­сько­го Па­трі­ар­ха­ту. Мі­стя­ни, обу­ре­ні вчин­ком свя­ще­ни­ка, по­не­сли під цер­кви ці­єї кон­фе­сії ди­тя­чі ігра­шки. В одно­му з хра­мів охо­ро­нець спо­ча­тку став ви­штов­ху­ва­ти лю­дей, а пі­зні­ше ви­кли­кав не­ві­до­мих (пі­до­зрю­ють, що з ор­га­ні­за­ції «Ра­до­мир»), які по­би­ли уча­сни­ків фле­шмо­бу, зокре­ма й уча­сни­ка АТО. Обу­ре­н­ня гро­ма­дян на­ро­ста­ло, у свою чер­гу, один із за­по­різь­ких ба­тю­шок у со­цме­ре­жах по­обі­цяв «про­сто та спо­кій­но» зни- щу­ва­ти во­ро­гів. До сло­ва, за­три­ма­ний мо­ло­дик із «Ра­до­ми­ра» вже ви­знав свою участь у по­бит­ті лю­дей.

Зда­ва­ло­ся б, на­ре­шті про­ро­сій­ську ла­во­чку при­кри­ли. Про­те ви­ни­ка­ють пи­та­н­ня до опе­ра­тив­но­сті си­ло­ви­ків. Про цю «бо­йо­ву» ор­га­ні­за­цію бу­ло ві­до­мо дав­но. У «Ра­до­ми­ра» є сайт, іде­о­ло­ги ці­єї стру­кту­ри про­во­дять «пра­во­слав­но-па­трі­о­ти­чне» на­вча­н­ня. У ЗМІ не­о­дно­ра­зо­во пи­са­ли, що за ор­га­ні­за­ці­єю сто­їть за­по­різь­кий ми­тро­по­лит Лу­ка (Ко­ва­лен­ко), який з бе­ре­зня 2013 ро­ку но­сить ти­тул го­ло­ви Си­н­одаль­но­го від­ді­лу УПЦ МП у спра­вах па­стир­ської опі­ки ко­за­цтва Укра­ї­ни та ду­хов­но-фі­зи­чно­го ви­хо­ва­н­ня мо­ло­ді.

Про йо­го від­вер­то про­ро­сій­ську по­зи­цію ві­до­мо теж до­сить дав­но. Зокре­ма, у трав­ні 2017 ро­ку він із гру­пою па­лом­ни­ків від­ві­дав Сер­бію, де зу­стрів­ся з Са­шою Вуйі­чем — «ота­ма­ном Во­є­во­ди­ни, ко­за­чим оса­ву­лом По­соль­ської ста­ни­ці в Сер­бії». Цей фаль­ши­вий пер­со­наж був на­стіль­ки за­хо­пле­ний зу­стріч­чю з Лу­кою, що на сво­їй сто­рін­ці в «Фейс­бу­ці» на­звав ми­тро­по­ли­та «вла­ди­кою Но­во­ро­сії».

ГО «Со­юз пра­во­слав­ний «Ра­до­мир» дав­но на­зи­ва­ють бо­йо­вим кри­лом За­по­різь­кої єпар­хії УПЦ МП. За­снов­ни­ка­ми ор­га­ні­за­ції є про­то­і­є­реї Ко­стян­тин Ко­лод­ка та Оле­ксій Ли­твин, а та­кож На­та­лія Ти­мо­фє­є­ва, ві­до­ма тим, що в 2015 ро­ці ба­ло­ту­ва­ла­ся до мі­ськра­ди За­по­ріж­жя за спи­ска­ми по­лі­ти­чної пар­тії «Офі­цер­ський кор­пус». Її лі­де­ром є Во­ло­ди­мир Ру­бан, що за­йма­є­ться обмі­ном по­ло­не­них на Дон­ба­сі і ні­би­то має сто­су­нок до «Укра­їн­сько­го ви­бо­ру» Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка.

Чле­нів «Ра­до­ми­ра» за­лу­ча­ють для охо­ро­ни так зва­них хре­сних хо­дів УПЦ МП. По-дру­ге, ор­га­ні­за­ція діє ра­зом із від­вер­то про­ро­сій­ськи­ми про­па­ган­дист­ськи­ми стру­кту­ра­ми як-то «Без­смер­тний полк». І за­люб­ки бе­ре участь у су­ти­чках із не­зго­дни­ми. Фа­кти­чно, «Ра­до­мир» — це та­кий со­бі «Оплот», тіль­ки з пре­тен­зі­єю на «пра­во­слав’я го­лов­но­го моз­ку». «Ра­до­ми­рів­ці» хо­дять у ка­му­фля­жі і, як ви­яви­ло­ся, ма­ють зброю. Утім, ра­ні­ше спец­слу­жби не по­мі­ча­ли пра­во­слав­них «ті­ту­шок».

Ма­буть, не по­ми­ли­мо­ся, ко­ли ска­же­мо: як­би піп не від­мо­вив­ся від­спі­ву­ва­ти ди­ти­ну, все б у «Ра­до­ми­ра» і да­лі бу­ло до­бре. Не є та­єм­ни­цею, що по­ді­бні не­за­кон­ні си­ло­ві стру­кту­ри є і в ін­ших єпар­хі­ях. При­мі­ром, не­зро­зумі­ло, ко­ли СБУ роз­бе­ре­ться із «ко­за­чка­ми», які охо­ро­ня­ють Ки­є­во-Пе­чер­ську Лав­ру і не так дав­но вла­шту­ва­ли штов­ха­ни­ну з про­те­сту­валь­ни­ка­ми, що ви­ма­га­ли по­вер­ну­ти цю свя­ти­ню укра­їн­сько­му на­ро­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.