Гі­бри­дна вій­на і ро­сій­ські про­па­ган­ди­сти

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Політика - Йо­сиф Сір­ка

Жер­тва­ми ро­сій­ської гі­бри­дної вій­ни, яка бу­ла успі­шно ви­про­бу­ва­на в Кри­му та на Схо­ді Укра­ї­ни, че­рез чо­ти­ри ро­ки ста­ли і де­які жур­на­лі­сти в Укра­ї­ні. Під­сту­пність ці­єї стра­те­гії Мо­скви по­ля­гає у то­му, що оста­н­ня зда­тна не тіль­ки за­си­ла­ти на чу­жу те­ри­то­рію сво­їх «зе­ле­них чо­ло­ві­чків», але й «про­ми­ва­ти міз­ки» лю­дям, які ду­же сла­бень­ко зна­ють істо­рію ім­пер­ської про­па­ган­ди і вла­сно­го на­ро­ду. І де­хто з тих, хто вхо­дить до На­ціо­наль­ної спіл­ки жур­на­лі­стів Укра­ї­ни, до­вів не тіль­ки не­зна­н­ня істо­рії кра­ї­ни, в якій жи­ве, але й те, що не­зда­тен роз­рі­зня­ти прав­ду і про­па­ган­ду. Не­ком­пе­тен­тність ро­бить із них «зе­ле­них жур­на­лі­стів», які шко­дять вла­сній кра­ї­ні.

Мо­сков­ські гі­бри­дні те­хно­ло­гії сво­їм втру­ча­н­ням за­вда­ли шко­ди не тіль­ки ре­фе­рен­ду­му про «Брек­зит», ви­бо­рам пре­зи­ден­та США 2016 р., ви­бо­рам фран­цузь­ко­го пре­зи­ден­та 2017 р., але й ді­яль­но­сті Ра­ди Без­пе­ки, рі­зним єв­ро­пей­ським ін­сти­ту­ці­ям та ор­га­нам. Те­ле­ві­зій­ні та ра­діо­ка­на­ли, які спон­со­рує Ро­сія у сві­ті, отру­ю­ють міз­ки не ли­ше сво­їх при­хиль­ни­ків, але й лю­дей, які на­віть уяви­ти со­бі не мо­жуть, що їм що­дня бре­шуть ро­сій­ські про­па­ган­ди­сти та най­ви­щі дер­жав­ні по­са­дов­ці Ро­сії.

Жур­на­ліст­ська не­за­ле­жна ор­га­ні­за­ція Bellingcat опри­лю­дни­ла від­кри­те дже­ре­ло до­слі­дже­н­ня про зби­т­тя ма­лай­зій­сько­го лі­та­ка МН 17. Це дже­ре­ло не за­ли­шає жо­дних сум­ні­вів, що лі­так із 298 па­са­жи­ра­ми, се­ред яких бу­ло 80 ді­тей, був зби­тий ро­сій­ською ра­ке­тою «Бук», і це у Крем­лі «гі­дно» оці­ни­ли.

На про­па­ган­ді та бре­хні «ім­пе­рія зла» (Р.Рей­ган) про­три­ма­ла­ся 70 ро­ків. Але су­ча­сні ро­сій­ські ка­ґе­біст­ські та крем­лів­ські «про­фе­со­ри» бре­хні й про­па­ган­ди не на­вчи­ли­ся ні­чо­го з роз­па­ду ці­єї ім­пе­рії. Во­ни ви­рі­ши­ли, що пе­ре­кон­ли­вою для сві­ту бу­де не тіль­ки про­па­ган­да їхніх бре­ху­нів — то­му за­лу­чи­ли до неї й укра­їн­ських «зе­ле­них жур­на­лі­стів».

На­та­лія Іщен­ко у стат­ті «Пі­ша­ки» в гі­бри­дній грі Крем­ля» («День», 15.12.2017) звер­ну­ла ува­гу са­ме на та­кі «про­е­кти» крем­лів­ської про­па­ган­ди, які втя­гу­ють у свої пла­ни укра­їн­ських, чи то на­їв­них, чи не­до­свід­че­них, чи не­про­фе­сій­них жур­на­лі­стів. А мо­же, це про­сто при­хиль­ни­ки п’ятої ко­ло­ни, або «ко­ри­сні ідіо­ти», яких при­ва­блює не дій­сність, але від­да­ле­на «ро­ман­ти­ка» та­ко­го га­сла, як: «Дві кра­ї­ни — одна про­фе­сія, дві пар­тії одні­єї опе­ри». Мо­же, на­сту­пний «про­ект» крем­лів­ських про­па­ган­ди­стів бу­де «Дві кра­ї­ни — одна смерть»?

Крем­лів­ські «про­фе­со­ри» про­па­ган­ди є май­стра­ми-бре­ху­на­ми, то­му й вда­є­ться їм ба­ла­му­ти­ти на­їв­ні міз­ки, з ме­тою від­вер­ну­ти ува­гу від про­бле­ми смер­ті, яка па­нує на ро­сій­сько-укра­їн­сько­му кор­до­ні. Отож, за­вер­бу­ва­ти чо­ти­рьох укра­їн­ських про­він­цій­них жур­на­лі­стів до про­па­ган­див­ної гри до­свід­че­но­го про­па­ган­ди­ста Ашо­та Джа­зо­я­на, се­кре­та­ря Спіл­ки жур­на­лі­стів РФ, ре­жи­се­ра про­па­ган­див­них «до­ку­мен­таль­них філь­мів», бу­ло, оче­видь, про­сто і лег­ко.

Не­за­ле­жно­му жур­на­лі­сто­ві важ­ко зро­зу­мі­ти, яким чи­ном укра­їн­ські «жур­на­лі­сти» їдуть у Ві­день на де­сять днів т. зв. ста­жу­ва­н­ня, щоб пи­са­ти «стат­ті» про спів­а­ків з Укра­ї­ни і Ро­сії у Ві­ден­ській опе­рі чи про «іно­на­ціо­наль­них» тор­гов­ців на ві­ден­ських ба­за­рах (мо­жна бу­ло по­шу­ка­ти і фут­бо­лі­стів, ша­хі­стів, тан­цю­ри­стів та ін.).

Зви­чай­но, що мо­жна й про та­ке пи­са­ти, але не в ча­си, ко­ли твої по­бра­ти­ми по про­фе­сії («одної про­фе­сії у двох кра­ї­нах» — ре­жи­сер Олег Сен­цов, жур­на­лі­сти Ро­ман Су­щен­ко, Ми­ко­ла Се­ме­на та ін­ші укра­їн­ці — по­лі­ти­чні в’язні Ро­сії) си­дять вже ро­ка­ми за ґра­та­ми в одній з отих «двох» кра­їн — у Ро­сії. Ко­ли б Джа­зо­ян, ре­жи­сер і жур­на­ліст, зняв до­ку­мен­таль­ний фільм про прав­ди­ві при­чи­ни ув’язне­н­ня, про умо­ви і жи­т­тя сво­їх ко­лег Сен­цо­ва, Су­щен­ка, Се­ме­ну в ро­сій­ській не­во­лі і по­про­сив би до­по­мо­ги в укра­їн­ських жур­на­лі­стів, то це бу­ло б про­фе­сій­но, гу­ман­но і спра­ве­дли­во. А в та­ко­му ви­гля­ді, як ро­бить про­па­ган­дист Крем­ля Джа­зо­ян, це є ли­ше око­за­ми­лю­ва­н­ням та при­хо­ву­ва­н­ням по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни у Ро­сії.

Зре­штою, вій­на між дво­ма кра­ї­на­ми, де па­нує «одна про­фе­сія», по­вин­на не схо­ди­ти зі сто­рі­нок ЗМІ, бо во­на є дже­ре­лом що­ден­ної смер­ті, ка­лі­че­н­ня не­вин­них лю­дей. І при­чи­ну люд­ської тра­ге­дії в Кри­му та на Схо­ді Укра­ї­ни не по­трі­бно при­хо­ву­ва­ти «опер­ни­ми пар­ті­я­ми» ві­ден­сько­го те­а­тру, які ви­ко­ну­ють укра­їн­ські й ро­сій­ські со­лі­сти. Ця при­чи­на до­бре ві­до­ма Джа­зо­я­но­ві — ро­сій­ський ім­пе­рі­а­лізм, май­стер­но за­ма­ско­ва­ний йо­го «до­ку­мен­таль­ни­ми» філь­ма­ми, до яких він до­лу­чає, на жаль, і укра­їн­ських «зе­ле­них жур­на­лі­стів».

Ко­жна лю­ди­на по­вин­на ке­ру­ва­тись і мо­раль­ним обов’яз­ком не тіль­ки у сво­їй про­фе­сії, але й у жит­ті, про­те та­кі ка­те­го­рії, як мо­раль, ім­пер­ським жур­на­лі­стам не ві­до­мі. Ду­же шко­да, що на тлі що­ден­но­го по­ру­ше­н­ня «ти­ші» те­ро­ри­ста­ми та мо­сков­ськи­ми оку­пан­та­ми ува­гу ро­сій­ські «жур­на­лі­сти, ре­жи­се­ри» звер­та­ють не на без­ліч тра­ге­дій, що від­бу­ва­ю­ться на Схо­ді Укра­ї­ни, а на «ви­шу­ку­ва­н­ня спів­а­ків» у Ві­ден­ській опе­рі.

На­ціо­наль­на спіл­ка укра­їн­ських жур­на­лі­стів уча­стю у «про­е­ктах» крем­лів­ських жур­на­лі­стів ли­ше до­во­дить свою не­зда­тність від­рі­зни­ти «по­ло­ву від зер­на». Їха­ти на «ста­жу­ва­н­ня» до Ві­дня, щоб по­слу­ха­ти спів ар­ти­стів, і ні­чо­го не ро­би­ти для то­го, щоб звіль­ни­ти з не­во­лі сво­їх ко­лег у кра­ї­ні, яка вла­што­вує «ста­жу­ва­н­ня», є не тіль­ки не­мо­раль­ним, але й не­че­сним.

А мо­гли чле­ни НСЖУ ке­ру­ва­ти­ся прин­ци­па­ми спра­ве­дли­во­сті, че­сно­сті й від­вер­то­сті, що до­ве­ли не­за­ле­жні жур­на­лі­сти Bellingcat, які до­кла­ли ма­кси­мум зу­силь, щоб вка­за­ти, хто збив ма­лай­зій­ський лі­так МН 17!

Укра­їн­ські жур­на­лі­сти ма­ють на ко­го рів­ня­ти­ся: Чор­но­віл, Дзю­ба, Осад­чий, Свер­стюк та де­ся­тки ін­ших, які сво­єю ді­яль­ні­стю та твор­чі­стю по­ка­за­ли, що дба­ють про май­бу­тнє кра­ї­ни, на­ції, а не про вла­сне сьо­го­де­н­ня. А про тих, хто не пе­ре­брав еста­фе­ту мо­раль­но чи­стих укра­їн­ських жур­на­лі­стів, ще в 1961 р. зга­да­ла Лі­на Ко­стен­ко у вір­ші «Еста­фе­та»:

Рі­зні бу­ва­ють еста­фе­ти.

Мі­ща­ни мі­ща­нам пе­ре­да­ють бу­фе­ти,

За­я­ло­же­ні лож­ки, ту­пі но­жі, Глу­по­ту свою і дум­ки чу­жі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.