2018 рік: ро­сі­я­ни ви­би­ра­ти­муть го­ло­ву лі­кві­да­цій­ної ко­мі­сії дер­жа­ви

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Погляд -

Чер­го­ві ви­бо­ри Пу­ті­на для Ро­сії на­вряд чи при­не­суть по­лі­ти­чні сюр­при­зи, але не­спо­ді­ва­ни­ми мо­жуть ста­ти на­слід­ки но­во­го по­лі­ти­чно­го шоу. Хо­ча на пу­тін­ських ви­бо­рах «пе­ре­мо­же» тіль­ки Пу­тін, але цей фарс «за­кон­но­го» че­твер­то­го пре­зи­дент­сько­го тер­мі­ну зда­тен ли­ше вко­тре пе­ре­ко­на­ти де­мо­кра­ти­чний за­хі­дний світ: по­ки Пу­тін си­ді­ти­ме в Крем­лі, Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція за­ли­ша­ти­ме­ться сві­то­вим ізго­єм.

Пі­сля май­же двох де­ся­ти­літь ста­біль­но­го роз­гра­бу­ва­н­ня Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції пу­тін­ський ре­жим го­ту­є­ться увійти в чер­го­вий пе­рі­од, який від­рі­зня­ти­ме­ться від по­пе­ре­дніх тим, що ста­бі­лі­за­цій­ний фонд ви­чер­па­но, а на зов­ні­шні кре­ди­ти ста­рі­ю­чий ди­кта­тор роз­ра­хо­ву­ва­ти не мо­же.

То­му на ро­сі­ян че­ка­ють не­про­сті ча­си, ко­ли те­ле­ві­зор не зда­тен бу­де слу­гу­ва­ти їм за­мін­ни­ком хо­ло­диль­ни­ка. І як най­про­сті­ший ви­хід — зно­ву вій­на де-не­будь за ме­жа­ми Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. То­ді шта­тні про­па­ган­ди­сти ре­жи­му до­хі­дли­во по­яснять, чо­му по­трі­бно за­тя­гу­ва­ти па­ски і пла­ти­ти біль­ше по­да­тків. А ці­ни бу­де лег­ко під­ня­ти ра­зом із та­ри­фа­ми під на­дрив­ні ман­три про «во­ро­гів», які з усіх бо­ків ото­чи­ли Ро­сію і за­ва­жа­ють ви­ко­ну­ва­ти її істо­ри­чну ци­ві­лі­за­цій­ну мі­сію.

Для Пу­ті­на го­лов­не ця «мі­сія», а не до­бро­бут пе­ре­сі­чних ро­сі­ян у по­рів­нян­ні з ін­ши­ми кра­ї­на­ми. У ми­ну­ло­му 2017 ро­ці Ро­сія за рей­тин­гом рів­ня жи­т­тя на­се­ле­н­ня за­йма­ла се­ред дер­жав сві­ту аж 90-те мі­сце, між Гва­те­ма­лою і Ла­о­сом.

Щоб при­хо­ва­ти ко­ло­саль­ні мас­шта­би

вкра­де­но­го

Як­би ро­сі­я­ни про­ки­ну­ли­ся від по­лі­ти­чно­го «ле­тар­гі­чно­го сну», в який їх ввів пу­ті­нізм, то мо­гли б по­ба­чи­ти, як га­не­бно во­ни жи­вуть. На­віть у по­рів­нян­ні з кра­ї­на­ми тре­тьо­го сві­ту. І ма­ли б за­пи­та­ти се­бе, як так мо­гло ста­ти­ся, якщо Ро­сія є одним зі сві­то­вих лі­де­рів з екс­пор­ту га­зу і на­фти.

Ку­ди ж по­ді­ли­ся усі ті триль­йо­ни на­фто­до­ла­рів, втор­го­ва­них ре­жи­мом за енер­го­ре­сур­си?

Пу­тін зба­га­тив се­бе і сво­їх друж­ків так каз­ко­во, що те­пер їм по­сту­па­ю­ться близь­ко­схі­дні шей­хи, які у по­рів­нян­ні з крем­лів­ця­ми ви­гля­да­ють про­сто нев­да­ха­ми.

Про­те пу­ті­ні­сти не зби­ра­ю­ться зу­пи­ня­ти­ся на до­ся­гну­то­му і, оче­ви­дно, за­пла­ну­ва­ли за на­сту­пних шість пре­зи­дент­ських ро­ків ви­ча­ви­ти з Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції остан­ні со­ки. Пе­ред тим, як Ро­сія пов­ні­стю про­ва­ли­ться у тар­та­ра­ри. То­му біль­ше схо­же на те, що у 2018 ро­ці ро­сі­я­ни ви­би­ра­ти­муть со­бі не пре­зи­ден­та, а го­ло­ву лі­кві­да­цій­ної ко­мі­сії дер­жа­ви Ро­сія.

При­чо­му Пу­ті­ну лі­кві­да­ція Ро­сії як дер­жав­но­го утво­ре­н­ня по­трі­бна для то­го, щоб при­хо­ва­ти ко­ло­саль­ні мас­шта­би вкра­де­но­го. А так не­має кра­ї­ни, не­має дер­жав­них стру­ктур і ко­ли­шніх чи­нов­ни­ків, то­му не­ма з ко­го й за­пи­та­ти, що від­бу­ва­ло­ся у Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції по­чи­на­ю­чи від 1999 ро­ку.

По­лі­ти­чна си­сте­ма Ро­сії ни­ні на­га­дує фі­нан­со­ву

пі­ра­мі­ду «МММ»

Про­те під­го­тов­ка дер­жа­ви її лі­де­ром до са­мо­зни­ще­н­ня — це яви­ще аб­со­лю­тно уні­каль­не у сві­то­вій пра­кти­ці.

За­пу­стив­ши ко­ру­пцію, бі­дність, без­ро­бі­т­тя, па­ді­н­ня еко­но­мі­ки, ін­фля­цію, зни­ще­н­ня за­во­дів і фа­брик, Пу­тін са­мо­гу­бно пе­ре­кре­слює цим май­бу­тнє Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. А без­ме­жна вла­да пов­ні­стю від­клю­чи­ла в ньо­го ін­стинкт са­мо­збе­ре­же­н­ня. Бо він так прив’язав свою по­лі­ти­чну до­лю до фун­кціо­ну­ва­н­ня РФ, що при лі­кві­да­ції Ро­сії як дер­жав­но­го утво­ре­н­ня йо­му в фі­наль­ний мо­мент не вда­сться зі­стри­бну­ти з під­ніж­ки остан­ньо­го ва­го­ну по­їзда, який на ве­ли­кій швид­ко­сті пря­мує у прір­ву.

Пу­тін, як­би на­віть і за­хо­тів, не зда­тен роз­пла­ти­ти­ся за кре­ди­та­ми по­лі­ти­чної до­ві­ри, на­да­ни­ми йо­му ро­сій­ським на­ро­дом.

По­лі­ти­чна си­сте­ма Ро­сії сьо­го­дні ду­же на­га­дує фі­нан­со­ву пі­ра­мі­ду «МММ», зав­дя­ки якій сво­го ча­су ро­сі­ян бу­ло вір­ту­о­зно по­гра­бо­ва­но.

Еле­кто­раль­ні вкла­дни­ки в по­лі­ти­чний бренд «Пу­тін» ма­ють го­ту­ва­ти­ся до бан­крут­ства, а в кін­ці за все до­ве­де­ться роз­пла­ти­ти­ся ро­сі­я­нам.

Під­сум­ки йо­го прав­лі­н­ня — це зли­дні і ка­зно­крад­ство. Не зга­ду­ю­чи вже про де­валь­во­ва­ні обі­цян­ки, які важ­ким тя­га­рем на­ви­сли над «но­вим» пу­тін­ським пре­зи­дент­ством. І ко­ли го­во­ри­ти про до­ся­гну­ту в Ро­сії «ста­біль­ність», то це не що ін­ше, як ста­біль­ність не­га­ти­ву.

Ні­хто кра­ще за Пу­ті­на не впо­ра­є­ться з руй­ну­ва­н­ням

«ім­пе­рії зла»

Пу­тін ду­же лю­бить ви­сту­па­ти пу­блі­чно. Але будь-яка роз­су­дли­ва лю­ди­на, по­слу­хав­ши чер­го­вий на­бір йо­го ви­слов­лю­вань, мо­же пе­ре­ко­на­ти­ся, на­скіль­ки сер­йо­зно вла­да під­хо­дить до про­ми­ва­н­ня міз­ків на­се­ле­н­ня і пе­ре­тво­ре­н­ня лю­дей на біо­ма­су, яка не ро­зу­міє, що від­бу­ва­є­ться на­справ­ді у Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції.

Ро­сія, ко­лись ду­же по­ту­жна на­у­кою дер­жа­ва, за ро­ки прав­лі­н­ня Пу­ті­на опи­ни­ла­ся на мар­гі­не­сах сві­то­вих на­у­ко­вих про­це­сів. То­му що гро­ші йдуть пе­ре­ва­жно на озбро­є­н­ня, вій­ну в Укра­ї­ні та утри­ма­н­ня оку­по­ва­но­го Кри­му. При то­му, що в Ро­сії не­має нор­маль­них до­ріг, не­має спра­ве­дли­вих су­дів, чи­нов­ни­ки ма­со­во кра­дуть, а 30% на­се­ле­н­ня пе­ре­бу­ва­ють за ме­жею бі­дно­сті.

Най­біль­шим «до­ся­гне­н­ням» Пу­ті­на є те, що під час «вста­ва­н­ня Ро­сії з ко­лін» він зу­мів увійти в кон­фрон­та­цію фа­кти­чно з усі­ма впли­во­ви­ми кра­ї­на­ми За­хо­ду.

«Ста­біль­ність» Пу­ті­на по­ля­гає у ви­мер­лих за ро­ки йо­го пе­ре­бу­ва­н­ня при вла­ді ти­ся­чах сіл, ска­со­ва­них ти­ся­чах мар­шру­тів гро­мад­сько­го при­мі­сько­го і між­мі­сько­го транс­пор­ту, а го­лов­не — у ви­ми­ран­ні 15 міль­йо­нів ро­сі­ян. То­му мо­жна дов­го обго­во­рю­ва­ти зна­че­н­ня ви­бо­рів Пу­ті­на в 2018 ро­ці, але в ре­аль­но­сті ні­хто кра­ще за ньо­го не впо­ра­є­ться із зав­да­н­ням лі­кві­да­ції «Тре­тьо­го Ри­му» — Ро­сії — як те­ри­то­рі­аль­но­го ці­ло­го.

Пу­тін мав на­мір втя­гну­ти світ у гло­баль­не про­ти­сто­я­н­ня, а під­су­мок цьо­го лег­ко спро­гно­зу­ва­ти: Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція бу­де зруй­но­ва­на як дер­жав­не утво­ре­н­ня.

По­ки Пу­тін гра­є­ться у від­ро­дже­н­ня «Ве­ли­кої Ро­сії», зав­да­н­ня ж всьо­го ін­шо­го люд­ства — за­без­пе­чи­ти на­дій­ну ізо­ля­цію і бло­ка­ду цьо­го «чум­но­го ба­ра­ка». Тоб­то те­хно­ло­гії стри­му­ва­н­ня по­вин­ні ви­йти на рі­вень, який пов­ні­стю обну­ляє пу­тін­ську «гео­по­лі­ти­чну роз­паль­цьов­ку».

А кон­чи­ну «ім­пе­рії зла» Пу­тін за­без­пе­чить сам. Як і її по­пе­ре­дню де­гра­да­цію. Го­лов­не — не по­вто­рю­ва­ти по­ми­лок, допу­ще­них сво­го ча­су з СССР, і не про­да­ва­ти «ба­ра­ку» ні­чо­го ззов­ні та не на­по­ля­га­ти на збе­ре­жен­ні Мо­ско­вії в існу­ю­чих кор­до­нах.

Не­хай Пу­тін вла­сно­руч за­вер­шить роз­по­ча­те…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.