У день сто­річ­чя про­го­ло­ше­н­ня не­за­ле­жно­сті

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Головна Сторінка - Про­від ОУН (б)

сі­чня для укра­їн­ців осо­бли­вий день. День, ко­ли ми від­зна­ча­є­мо сто­річ­чя про­го­ло­ше­н­ня Че­твер­тим Уні­вер­са­лом Цен­траль­ної Ра­ди не­за­ле­жно­сті Укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки і чер­го­ву рі­чни­цю єд­на­н­ня укра­їн­ських зе­мель, за­де­кла­ро­ва­ну Актом Злу­ки у 1919 ро­ці. Два най­свя­ті­ші і най­акту­аль­ні­ші сьо­го­дні для на­ції по­ня­т­тя — не­за­ле­жність і со­бор­ність — сим­во­лі­зує день 22 сі­чня.

Все­на­ро­дно від­зна­ча­ю­чи цю да­ту, зга­ду­є­мо тих, хто дум­кою і чи­ном впро­довж дов­гих сто­літь про­би­вав кри­гу, яка тов­стим ша­ром по­кри­ва­ла гін на­ціо­наль­но­го ру­сла до вла­сної дер­жав­но­сті, тро­щив кай­да­ни, які ско­ву­ва­ли по­ри­ви на­ціо­наль­но­го ті­ла до во­лі, окре­слю­вав до­ро­го­вка­зи на­ціо­наль­ної пер­спе­кти­ви, «щоб вла­сний Рим кор­до­ном впе­ре­зав і по­руч Лав­ри ста­нув Ка­пі­то­лій!» (Єв­ген Ма­ла­нюк).

«Акти 22 сі­чня бу­ли ли­ше де­кла­ра­ці­я­ми», — де­ко­ли ци­ні­чно за­ки­да­ють в’їдли­ві «до­слі­дни­ки». Не­прав­да! За ці «де­кла­ра­ції», які ста­ли во­гнен­ним сим­во­лом і не­мер­кну­чим іде­а­лом, під­ня­ли­ся на бо­роть­бу міль­йо­ни укра­їн­ців з усіх ку­то­чків пла­не­ти.

Про­те ще май­же сто­лі­т­тя кри­ва­ви­ла­ся на­ша зем­ля під чо­бо­том оку­пан­тів і до­сі три­ває зви­тя­жна бо­роть­ба за ре­аль­не, а не де­кла­ра­тив­не вті­ле­н­ня най­свя­ті­ших для на­ції іде­а­лів — іде­а­лів сво­бо­ди і вла­сно­влад­ства укра­їн­сько­го на­ро­ду на всіх укра­їн­ських зем­лях.

За­лі­зом і кров’ю за­хи­ща­ли пра­ва укра­їн­ців ко­за­ки і гай­да­ма­ки, пов­стан­ські ота­ма­ни, під­піль­ни­ки УВО та ОУН, бій­ці УПА, по­літв’язні, ше­сти­де­ся­тни­ки, ви­рі­шу­ю­чи ба­га­то­ві­ко­ву істо­ри­чну су­пе­ре­чку за пра­во во­ло­ді­н­ня на­шим кра­єм. Вла­сне ка­жу­чи, бо­роть­ба ця не за­вер­ше­на і до­сі, адже не пе­ре­ве­ли­ся ла­сі по­пи­ти по­ту і кро­ві укра­їн­ців, ско­ри­ста­ти­ся пло­да­ми на­шої пра­ці, по­па­ну­ва­ти на на­шій зем­лі. Ві­зія Ве­ли­кої Укра­ї­ни, пер­спе­кти­ва від­ро­дже­н­ня єди­ної в по­ми­слах і ді­ях мо­гу­тньої та ам­бі­тної укра­їн­ської на­ції не дає спо­кою за­хлан­ним су­сі­дам.

Юві­лей 22 сі­чня для нас, без­умов­но, свя­тко­вий день, день, ко­ли ви­ку­ва­ла­ся одна з най­мі­цні­ших ла­нок укра­їн­сько­го лан­цю­га зви­тя­жних тра­ди­цій та істо­ри­чної мі­сії. Про­те для укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів ця да­та є не про­сто істо­ри­чною по­ді­єю, а на­сам­пе­ред мо­ти­ва­ці­єю, під­ста­вою для мо­бі­лі­за­ції та кон­со­лі­да­ції зу­силь для роз­гор­та­н­ня пра­ці і бо­роть­би за роз­бу­до­ву на­шої на­ціо­наль­ної дер­жав­но­сті, за за­хист на­шої те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті. У все­на­ро­дній бо­роть­бі за со­бор­ний на­ціо­наль­ний мо­но­літ нам при­сві­чує образ і дух 22 сі­чня, твор­ців і за­хи­сни­ків укра­їн­ської дер­жав­но­сті.

Істо­рія — вчи­тель­ка жи­т­тя. Чо­му ж вчать нас по­дії сто­рі­чної дав­ни­ни?

Во­ни вчать нас бу­ти вір­ни­ми на­ціо­наль­но­му дер­жав­но­му іде­а­лу, адже ли­ше вла­сна дер­жа­ва зда­тна захистити на­цію і за­без­пе­чи­ти їй все­бі­чний роз­ви­ток. Во­ни вчать нас у бо­роть­бі за вла­сну дер­жа­ву орі­єн­ту­ва­ти­ся на­сам­пе­ред на вла­сні си­ли, ста­ ви­ти пе­ред со­бою зав­да­н­ня на три­ва­лу пер­спе­кти­ву. Во­ни вчать нас усві­дом­лю­ва­ти істи­ну, що без бо­роть­би, без зброй­ної бо­роть­би мо­сков­ська ім­пе­рія, «чер­во­на чи бі­ла», не ви­пу­стить Укра­ї­ну зі сво­їх па­зу­рів. Во­ни вчать нас вмін­ню ста­ви­ти дер­жав­ні ін­те­ре­си по­над пар­тій­ни­ми, бо в бо­роть­бі «всіх про­ти всіх» про­гра­ють всі. Во­ни вчать нас від­по­від­аль­но­сті «за до­лю мі­ліо­нів» (Іван Фран­ко).

«Мо­раль­ним чо­ти­рьо­хку­тни­ком — отим ста­ро­ко­за­цьким та­бо­ром — по­ста­ви­мо­ся ми в пе­ре­хо­до­ві дні на­шої істо­рії до всіх не­гі­дних на­сту­пів на на­шу єд­ність та вір­ність ви­про­бу­ва­ним іде­ям. Ску­пчи­мо­ся один бі­ля одно­го з го­тов­ні­стю вза­єм­ної до­по­мо­ги і пе­ре­сто­ро­ги — і ми ви­три­ма­є­мо усі «мі­ри і про­би» не­за­ле­жно від то­го, чи во­ни по­хо­дять з яко­гось Ін­тер­на­ціо­на­лу чи від йо­го кла­со­кра­ти­чно­го ан­ти­по­ду», — за­по­від­ав нам Си­мон Пе­тлю­ра, один із твор­ців і за­хи­сни­ків дер­жа­во­твор­чих сі­чне­вих до­ку­мен­тів.

Ор­га­ні­за­ція Укра­їн­ських На­ціо­на­лі­стів (бан­де­рів­ців) ві­тає «в Укра­ї­ні і по­за Укра­ї­ною су­щих» єди­но­кров­них бра­тів і се­стер зі сто­лі­т­тям про­го­ло­ше­н­ня не­за­ле­жно­сті, ба­жає на шля­ху бо­роть­би скрі­пи­ти­ся у ві­рі, на­ро­щу­ва­ти си­лу, впев­не­но йти шля­хом пе­ре­мо­ги до омрі­я­ної не­за­ле­жно­сті і єд­но­сті, до іде­а­лів, освя­че­них кров’ю най­кра­щих си­нів на­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.