Кам­па­нія «Стоп ре­ванш» на­би­рає обер­тів

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Політика - УІС

16 сі­чня у Ки­є­ві від­був­ся марш «Стоп ре­ванш», уча­сни­ки яко­го ви­ма­га­ли від де­пу­та­тів Вер­хов­ної Ра­ди та Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни ухва­ли­ти рі­ше­н­ня і про­го­ло­су­ва­ти за за­ко­ни, що ре­а­лі­зу­ють по­лі­ти­ку де­о­ку­па­ції Укра­ї­ни.

Се­ред основ­них ви­мог — ухва­ле­н­ня за­ко­ну про де­о­ку­па­цію та ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су, бо­роть­ба з ко­ла­бо­ра­ціо­ні­змом, ство­ре­н­ня Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, очи­ще­н­ня та за­хист укра­їн­сько­го ін­фор­ма­цій­но­го та гу­ма­ні­тар­но­го про­сто­ру, при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті клю­чо­вих осіб, які від­кри­то чи опо­се­ред­ко­ва­но пра­цю­ють в ін­те­ре­сах Ро­сії: Ме­двед­чу­ка, Фір­та­ша, Льо­во­чкі­на, Но­вин­сько­го, Ахме­то­ва та ін­ших.

Акти­ві­сти при­йшли під Вер­хов­ну Ра­ду, аби зму­си­ти де­пу­та­тів ухва­ли­ти низ­ку за­ко­но­про­е­ктів, спря­мо­ва­них на де­о­ку­па­цій­ну по­лі­ти­ку Укра­ї­ни. Акти­ві­сти та­кож пе­ре­да­ли ли­ст­звер­не­н­ня з ви­мо­га­ми пред­став­ни­ку Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та.

«Для здій­сне­н­ня ком­пле­ксної де­о­ку­па­цій­ної по­лі­ти­ки та бо­роть­би з зов­ні­шнім агре­со­ром по­трі­бна кон­со­лі­да­ція су­спіль­ства. Ми не допу­сти­мо ре­ван­шу про­ро­сій­сько­го кур­су. На­ші ви­мо­ги: на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні ви­зна­ти РФ агре­со­ром, а Крим і Дон­бас — оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми. Дав­но час да­ти рі­шу­чу від­січ ко­ла­бо­ра­ціо­ні­стам та не допу­сти­ти у по­лі­ти­чне жи­т­тя тих, хто спів­пра­цю­вав із Ро­сі­єю. Вжи­ти ре­аль­них сан­кцій що­до Ме­двед­чу­ка, Ахме­то­ва, Льво­чкі­на, Фір­та­ша, Но­вин­сько­го та ін­ших ко­ла­бо­ран­тів, що з хлі­бом­сі­л­лю зу­стрі­ча­ли оку­пан­тів в 2014 ро­ці», — за­зна­чив Ан­дрій Ле­вус, на­ро­дний де­пу­тат, спів­ав­тор низ­ки за­ко­но­про­е­ктів, які ви­ма­га­ють ухва­ли­ти акти­ві­сти.

Се­ред ви­мог уча­сни­ків мар­шу — ство­ре­н­ня не­за­ле­жно­го Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. «Ко­ру­пція — це зброя Ро­сії у вій­ні про­ти Укра­ї­ни. Ко­рум­пу­ю­чи укра­їн­ську елі­ту, Ро­сія по­слі­дов­но до­ма­га­є­ться про­ва­лу ре­форм, змен­ше­н­ня під­трим­ки Укра­ї­ни За­хо­дом і ціл­ком ре­аль­но мо­же спро­во­ку­ва­ти між­на­ро­дну ізо­ля­цію Укра­ї­ни та по­вер­не­н­ня на­шої кра­ї­ни в ро­сій­ську ор­бі­ту. Крім то­го, ан­ти­ко­ру­пцій­на ре­фор­ма — це по­ту­жний чин­ник ре­аль­ної де­о­лі­гар­хі­за­ції Укра­ї­ни», — йде­ться у за­яві ру­ху «Стоп ре­ванш».

Ще одні­єю ви­мо­гою уча­сни­ків мар­шу ста­ла гу­ма­ні­тар­на де­о­ку­па­ція. За сло­ва­ми Сер­гія Ку­за­на, за­сту­пни­ка ке­рів­ни­ка Про­во­ду «Віль­них лю­дей», гу­ма­ні­тар­на сфе­ра — фронт гі­бри­дної вій­ни, де во­рог ма­ску­є­ться під «сво­го», спе­ку­лю­ю­чи на па­трі­о­ти­змі, те­мі вій­ни, при цьо­му за­гор­та­ю­чи бре­хню в на­ціо­наль­ну «обгор­тку». «Мо­ва пу­блі­чної сфе­ри по­вин­на бу­ти укра­їн­ською. Мо­сков­ська «цер­ква», філь­ми, ар­ти­сти та ін­ша ква­зі­куль­ту­ра руй­ну­ють ду­хов­ний про­стір на­ції. Во­ни го­ту­ють ре­ванш про­ро­сій­ських сил. Ми ви­ма­га­є­мо зу­пи­ни­ти це», — на­го­ло­сив він.

У ре­зуль­та­ті акції бу­ло ство­ре­но ко­ор­ди­на­цій­ний центр уча­сни­ків На­ціо­наль­ної іні­ці­а­ти­ви «Стоп ре­ванш» для пла­ну­ва­н­ня подаль­ших дій. «Марш — це ли­ше один з ін­стру­мен­тів для ухва­ле­н­ня за­ко­нів. Ми й на­да­лі бу­де­мо ді­я­ти аде­ква­тно си­ту­а­ції, по­ки не до­ся­гне­мо на­шої ме­ти — ухва­ле­н­ня де­о­ку­па­цій­них за­ко­нів», — за­зна­чив Ста­ні­слав Фе­дор­чук, го­ло­ва Укра­їн­ської на­ро­дної ра­ди До­неч­чи­ни і Лу­ган­щи­ни.

Ор­га­ні­за­то­ром мар­шу ста­ла по­над­ор­га­ні­за­цій­на На­ціо­наль­на ініціатива «Стоп ре­ванш»: гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції «Віль­ні лю­ди», Мо­ло­ді­жний На­ціо­на­лі­сти­чний Ко­нґрес, Укра­їн­ська на­ро­дна ра­да До­неч­чи­ни і Лу­ган­щи­ни, «C14 news», УНА­УНСО, На­ціо­наль­ний альянс, Му­зи­чний ба­таль­йон, Ор­га­ні­за­ція уча­сни­ків АТО «Бу­ла­ва», «InformNapalm».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.