Дер­жав­не під­при­єм­ство по­ши­рює ро­сій­ську про­па­ган­ду

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Об’єктив - Сер­гій Пар­хо­мен­ко P. S.

Ви­яв­ля­є­ться, в Укра­ї­ні за­про­сто мо­жна пе­ред­пла­ти­ти ви­да­н­ня з Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, які по­ши­рю­ють крем­лів­ську про­па­ган­ду. І зро­би­ти це ціл­ком офіційно, че­рез дер­жав­не під­при­єм­ство «Укр­по­шта». Не ві­ри­те? Я теж не ві­рив, але ко­ли на їх офі­цій­но­му сай­ті за­ван­та­жив ка­та­лог ви­дань для пе­ре­д­опла­ти на 2018 рік, у ме­не про­сто за­бра­кло слів…

Тут є близь­ко 700 ро­сій­ських ви­дань, се­ред яких без­ліч та­ких, що по­пу­ля­ри­зу­ють ро­сій­ські си­ло­ві фор­му­ва­н­ня, си­ла­ми яких здій­сню­є­ться у то­му чи­слі агре­сія про­ти Укра­ї­ни.

Га­зе­та «Во­ен­но­про­мышлен­ный ку­рьер» — від­вер­то ан­ти­укра­їн­ське про­па­ган­дист­ське ви­да­н­ня. Ось при­кла­ди «опу­сів» ВПК, на­пи­са­них у най­кра­щих тра­ди­ці­ях «ки­се­льов­щи­ни»: «Бой под Кру­та­ми — кро­ва­вое по­зо­ри­ще сви­до­мых: Бли­зи­тся сто­ле­тний юби­лей это­го по­зо­ри­ща»; «Да здрав­ству­ет УССР! По­сле Мин­ска­2 у стра­ны толь­ко один путь»; «США по­мо­гут Украи­не лю­би­мыми снай­пер­ски­ми вин­тов­ка­ми ме­кси­кан­ских нар­ко­тор­гов­цев…» Тут одні на­зви чо­го вар­ті!

І та­ко­го ма­те­рі­а­лу на сто­рін­ках сай­ту та на шпаль­тах дру­ко­ва­ної вер­сії — без­ліч. Мо­жеш спла­ти­ти 156 грн за мі­ся­чну під­пи­ску — і ціл­ком офіційно отри­ма­єш яскра­вий при­мір­ник ан­ти­дер­жав­ної агі­та­ції!

Або ж жур­на­ли «За­ру­бе­жное во­ен­ное обо­зре­ние» чи «Во­ен­но­те­хни­че­ское со­тру­дни­че­ство». Ці ви­да­н­ня про­слав­ля­ють «міць і ве­лич» ро­сій­сько­го обо­рон­про­му, си­ло­вих стру­ктур, по­пу­тно по­ши­рю­ю­чи не­прав­ди­ві да­ні про рі­зні «слаб­кі мі­сця» ар­мій кра­їн НАТО та по­стій­но на­тя­ка­ю­чи на «не­ді­є­зда­тність» укра­їн­сько­го вій­ська.

І це да­ле­ко не пов­ний пе­ре­лік спе­ці­а­лі­зо­ва­них на вій­сько­вій те­ма­ти­ці ро­сій­ських ви­дань, які ви мо­же­те віль­но пе­ред­пла­ти­ти у від­ді­ле­н­нях «Укр­по­шти»…

Ро­сій­ська про­па­ган­да при­су­тня не ли­ше у спе­ці­а­лі­зо­ва­них, але й в істо­ри­чних і на­віть буль­вар­них ви­да­н­нях, які вам про­по­нує ка­та­лог від цьо­го дер­жав­но­го (?) під­при­єм­ства. На­при­клад, у ви­дан­ні «Жизнь за не­де­лю. Лу­чшее» пов­но ма­те­рі­а­лів, які ви­хва­ля­ють по­лі­ти­ку Пу­ті­на, «крим­наш», «бо­рьбу за нє­за­ві­сі­мость ре­спу­блік Дон­ба­са» і та­ке ін­ше.

Зокре­ма, в 2014­2015 ро­ках ви­да­н­ня ви­ли­ва­ло тон­ни бру­ду на укра­їн­ську вла­ду, на­зи­ва­ю­чи її «не­ле­гі­тим­ною», на Укра­їн­ську дер­жа­ву і вій­сько (те­за­ми про «ка­ра­тє­лєй» ви­да­н­ня роз­ки­да­ло­ся так са­мо, як, на­при­клад, «Лай­фНьюз» чи «Ро­сія24»), хва­ли­ло Пу­ті­на, під­си­лю­ва­ло істе­рію дов­ко­ла ане­ксо­ва­но­го Кри­му і до­зво­ля­ло по­вча­ти Укра­ї­ну, як їй се­бе ве­сти на Дон­ба­сі.

По­ді­бно­го шти­бу ма­те­рі­а­ли, хай і в більш стри­ма­ній фор­мі, при­су­тні й у ви­дан­ні «Моя се­мья». На­при­клад, до­пи­су­ва­чі жур­на­лу роз­по­від­а­ли, як во­ни за­хи­ща­ли «дє­тєй Дон­ба­са», під­три­му­ва­ли Пу­ті­на і кри­ти­ку­ва­ли йо­го опо­нен­тів…

Я не ка­жу вже про те, що в пе­ре­лі­ку вла­сне укра­їн­ської пе­рі­о­ди­ки пов­но сум­нів­них ви­дань на кшталт рі­зних «сла­вян­ских но­во­стєй», «пра­во­слав­них вє­стні­ков» та жур­на­лів на зра­зок «Рус­ская шко­ла».

Схо­же, що та­кі дії з по­пу­ля­ри­за­ції або при­найм­ні віль­но­го роз­по­всю­дже­н­ня во­ро­жої пре­си ма­ють спри­чи­ни­ти мі­ні­мум звіль­не­н­ня ке­рів­ни­цтва «Укр­по­шти» та слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня, а ма­кси­мум — кри­мі­наль­ну спра­ву за під­трим­ку по­лі­ти­ки кра­ї­ни­агре­со­ра…

Вер­хов­на Ра­да на­ре­шті ухва­ли­ла За­кон «Про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су». Це ли­ше крок у на­прям­ку зу­пи­не­н­ня ро­сій­сько­го ре­ван­шу в Укра­ї­ні. Одне з пер­шо­чер­го­вих зав­дань — за­хист на­ціо­наль­но­го ін­фор­ма­цій­но­го по­ля, в яко­му до­сі віль­но діє ро­сій­ська про­па­ган­да. Пра­во­о­хо­ рон­ним ор­га­нам вар­то взя­ти­ся за пе­ре­вір­ку при­найм­ні дер­жав­них під­при­ємств, які спри­я­ють віль­но­му по­ши­рен­ню та­кої пре­си з кра­ї­ни­агре­со­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.