Укра­їн­ський світ ви­сту­пив про­ти «мун­ді­а­лю» в Ро­сії

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Об’єктив - Сер­гій Ба­гря­ний, УІС

21-22 сі­чня все сві­то­ве укра­їн­ство — від Ав­стра­лії до США — про­ве­ло мас­шта­бні акції в рам­ках кам­па­нії «Стоп, Пу­тін! Стоп, вій­на!».

Цьо­го ра­зу укра­їн­ство за­кли­ка­ло сві­то­вих по­лі­ти­ків, фут­бо­лі­стів, спор­тив­них фун­кціо­не­рів бой­ко­ту­ва­ти чем­піо­нат сві­ту з фут­бо­лу­2018, який влі­тку має від­бу­ти­ся на по­лях кра­ї­ни­агре­со­ра — пу­тін­ської Ро­сії (якщо все­та­ки чем­піо­нат не пе­ре­не­суть до ін­шої кра­ї­ни).

Се­ред кра­їн — уча­сниць кам­па­нії — Швей­ца­рія, де акція від­бу­ла­ся бі­ля штаб­квар­ти­ри Мі­жна­ро­дної фе­де­ра­ції фут­боль­них асо­ці­а­цій — ФІФА, Ве­ли­ка Бри­та­нія, Ав­стра­лія, Че­хія, Ла­твія, Іспа­нія, Гре­ція, США, Ні­меч­чи­на, Іта­лія, Ро­сія, Фран­ція, Укра­ї­на, де акції від­бу­ли­ся в Ки­є­ві, Льво­ві, Го­род­ку, Дро­го­би­чі, Іва­но­Фран­ків­ську, Тер­но­по­лі, Чер­ні­го­ві. Зокре­ма, в Ки­є­ві уча­сни­ки акції «за­би­ли пе­наль­ті» Пу­ті­ну, «ко­па­ю­чи» м’ячем опу­да­ло ро­сій­сько­го ди­кта­то­ра…

Ор­га­ні­за­то­ри акції за­яв­ля­ють, що офі­цій­ні осо­би з чи­сла кра­їн — уча­сниць ЧС, а та­кож фут­бо­лі­сти, фут­боль­ні фун­кціо­не­ри, вбо­лі­валь­ни­ки ма­ють від­мо­ви­ти­ся від по­їзд­ки на чем­піо­нат до кра­ї­ни, яке ве­де агре­сив­ну, зло­чин­ну по­лі­ти­ку що­до Укра­ї­ни та Си­рії.

«Роз­мо­ви про те, що фут­бол по­за по­лі­ти­кою, в цій си­ту­а­ції ви­гля­да­ють як ма­ні­пу­ля­ції, є свід­че­н­ням по­двій­них стан­дар­тів і ста­нов­лять за­гро­зу ефе­ктив­но­сті спіль­них дій із бо­ку за­хі­дної спіль­но­ти що­до Ро­сії як кра­ї­ни­агре­со­ра. По­їзд­ка на чем­піо­нат — це за­гра­ва­н­ня із кри­ва­вим ди­кта­то­ром, яким є Пу­тін, це та­кож своє­рі­дний акт під­трим­ки крем­лів­сько­го ре­жи­му, що б там не ка­за­ли фун­кціо­не­ри ФІФА. У 1980 ро­ці За­хід бой­ко­ту­вав Олім­пі­а­ду в Мо­скві че­рез агре­сію СРСР в Аф­га­ні­ста­ні, те ж са­ме ви­ма­га­є­ться що­до Ро­сії й сьо­го­дні.

За­хід та­ко­го рів­ня не мо­же від­бу­ва­ти­ся у Ро­сії. Ця дер­жа­ва ве­де вій­ну в Укра­ї­ні і Си­рії, не­за­кон­но ане­ксу­ва­ла Крим і оку­пу­ва­ла ча­сти­ну Дон­ба­су, здій­сни­ла де­ся­тки во­єн­них зло­чи­нів, на оку­по­ва­них Кри­му й Дон­ба­сі пе­ре­бу­ва­ють у за­ру­чни­ках біль­ше со­тні гро­ма­дян Укра­ї­ни, ре­аль­ні або умов­ні тю­рем­ні тер­мі­ни ма­ють близь­ко ти­ся­чі гро­ма­дян уже са­мої Ро­сії, за­су­дже­них за опо­зи­цій­ну ді­яль­ність. Крім то­го, ця кра­ї­на по­ру­ши­ла прин­ци­пи че­сної гри, за вжи­ва­н­ня до­пін­гу РФ на­віть по­зба­ви­ли пра­ва бра­ти участь у Зи­мо­вих Олім­пій­ських іграх. Світ має рі­шу­че за­су­ди­ти про­ве­де­н­ня ЧС­2018 у Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції. В іде­а­лі — до­би­ти­ся йо­го пе­ре­не­се­н­ня до ін­шої кра­ї­ни або від­мо­ви збір­них — уча­сни­ків ЧС вза­га­лі бра­ти в ньо­му участь. І ще раз на­го­ло­шу­є­мо — світ по­ви­нен тур­бу­ва­ти­ся про збе­ре­же­н­ня люд­ських жит­тів, а не зад­ку­ва­ти пе­ред яки­мись там «сан­кці­я­ми ФІФА». «Ні — фут­бо­лу на кро­ві!» — та­кою є по­зи­ція сві­то­во­го укра­їн­ства.

Акцію, окрім Все­сві­тньо­го ру­ху па­трі­о­тів, Сві­то­во­го ко­нґре­ су укра­їн­ців, під­три­ма­ли рі­зні інституції в са­мій Укра­ї­ні, фут­боль­ні вбо­лі­валь­ни­ки, спортс­ме­ни, АТОв­ці.

Да­на акція бу­де не оди­ни­чною у рам­ках кам­па­нії за бой­кот. На­бли­жа­ю­ться ви­бо­ри пре­зи­ден­та Ро­сії, які вар­то бу­ло б рад­ше на­зва­ти «ви­бо­ра­ми Пу­ті­на». То­му ко­жен за­хід, який до­по­мо­же по­сла­би­ти під­трим­ку кра­ї­ни­агре­со­ра, за­раз як ні­ко­ли є акту­аль­ним і до­ре­чним. То­му кам­па­нія за бой­кот ЧС­2018 три­ва­ти­ме, а ва­жли­вим фа­кто­ром кра­ху на­ма­гань Крем­ля тро­хи під­пра­ви­ти еко­но­мі­чне ста­но­ви­ще в РФ зав­дя­ки чем­піо­на­ту мо­же ста­ти бой­кот ком­па­ній, які зго­ло­си­ли­ся ста­ти спон­со­ра­ми «фут­бо­лу на кро­ві».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.