Схи­ля­є­мо го­ло­ви

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Га­ли­цька ста­ни­ця Все­укра­їн­сько­го Брат­ства ОУН-УПА

Брат­ство ве­те­ра­нів ОУН­УПА іме­ні Во­ло­ди­ми­ра Чав’яка«Чор­но­ти» Га­ли­цько­го ра­йо­ну Іва­но­Фран­ків­ської обла­сті з су­ мом спо­ві­щає, що 16 сі­чня 2018 ро­ку на 90­му ро­ці жи­т­тя по­мер

Він на­ро­див­ся 18 сер­пня 1928 ро­ку в се­лі Но­сів­ці Збо­рів­сько­го ра­йо­ну Тер­но­піль­ської обла­сті у сві­до­мій укра­їн­ській ро­ди­ні.

Під час ні­ме­цької оку­па­ції всту­пив у під­піль­ну ор­га­ні­за­цію юна­цтва ОУН, псев­до «Крук». Ві­дбув іде­о­ло­гі­чний і вій­сько­вий ви­шкіл. Одно­ча­сно на­вчав­ся у тор­го­вель­ній шко­лі мі­ста Тер­но­по­ля. У 1945 ро­ці всту­пив у те­ре­но­ву бо­їв­ку «Ру­бая». Брав участь у ба­га­тьох бо­ях. В одно­му них, не­по­да­лік се­ла Го­ро­ди­ще, був по­ра­не­ний.

У трав­ні 1946 ро­ку в Тер­но­по­лі від­був­ся суд, де Ва­си­ле­ві да­ли 10 ро­ків та­бо­рів і 5 ро­ків за­сла­н­ня. По­ка­ра­н­ня від­бу­вав в Со­лі­кам­ську, Екі­ба­сту­зі. Там же у 1953 ро­ці йо­го су­ди­ли по­втор­но і зно­ву да­ли 10 ро­ків та від­пра­ви­ли на ша­хти Ка­ра­ган­ди. І тіль­ки в черв­ні 1963 ро­ку Ва­силь ви­йшов на во­лю, але спо­кою не бу­ло. Під ти­ском КҐБ він був зму­ше­ний ра­зом із дру­жи­ною ви­їха­ти на Дні­про­пе­тров­щи­ну.

У 1972 ро­ці по­вер­нув­ся на рід­ ні те­ре­ни й осе­лив­ся у Бур­шти­ні. За актив­ну участь у роз­бу­до­ві Укра­ї­ни Ва­си­ля обра­ли го­ло­вою «Ме­мо­рі­а­лу» Га­ли­цько­го ра­йо­ну, пі­зні­ше — го­ло­вою То­ва­ри­ства по­літв’язнів та ре­пре­со­ва­них. Зго­дом Ва­силь став чле­ном Брат­ства ОУН­УПА.

По­дви­жни­цька пра­ця Ва­си­ля Во­ло­ши­на в ім’я Укра­ї­ни зав­жди бу­де для нас сві­то­чем. Дру­зі з Брат­ства ОУН­УПА низь­ко схи­ля­ють го­ло­ви і ви­слов­лю­ють щи­рі спів­чу­т­тя усій ро­ди­ні та близь­ким. Не­хай укра­їн­ська зем­ля йо­му бу­де пу­хом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.