ДОПІНГОВІ ЗЛОЧИНИ МО­СКВИ

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Гри­го­рій Жи­бак

Ста­ють ві­до­мі но­ві фа­кти вжи­ва­н­ня спортс­ме­на­ми Мо­ско­вії за­бо­ро­не­них пре­па­ра­тів.

Щой­но російський во­ро­тар Во­ло­ди­мир Га­бу­лов пе­ре­йшов до бель­гій­сько­го «Брю­ге», як Мі­жна­ро­дна фе­де­ра­ція фут­бо­лу опри­лю­дни­ла спи­сок грав­ців, до­пінг­про­би яких, ві­ді­бра­ні п’ять ро­ків то­му, під пі­до­зрою. Окрім 34­рі­чно­го гол­кі­пе­ра, у пе­ре­лі­ку пе­ре­ва­жно грав­ці мо­сков­сько­го ЦСКА. Як ро­сі­я­ни, так і ле­гіо­не­ри. Зокре­ма, на­ту­ра­лі­зо­ва­ний бра­зи­лець Ма­ріо Фер­нан­дес, япо­нець Кей­су­кі Хон­да, бол­га­рин Бла­гой Ге­ор­гі­єв, Сер­гій Че­пчу­гов, Ро­ман Ши­шкін, Пе­тро Нє­мов, Сер­гій Ігна­ше­вич. Остан­ній вдру­ге уві­йшов до сум­но­зві­сно­го пе­ре­лі­ку. За ба­га­то­рі­чну кар’єру Ігна­ше­вич ви­окре­мив­ся не тіль­ки вжи­ва­н­ням до­пін­гу. Ві­до­мо чи­ма­ло фа­ктів, ко­ли гра­вець у ста­ні ал­ко­голь­но­го сп’яні­н­ня опи­няв­ся в епі­цен­трі скан­да­лів. Та від­бу­ва­ло­ся це, за­зви­чай, пі­сля пе­ре­мо­жних для йо­го ЦСКА чем­піо­на­тів Ро­сії чи трі­ум­фу в куб­ку. Від­так, обо­рон­це­ві, як і йо­го пар­тне­рам по ко­ман­ді, про­ба­ча­ли ви­тів­ки.

Цьо­го ра­зу все зна­чно сер­йо­зні­ше. Спра­ва на­бу­ла не­аби­яко­го по­го­ло­су у спор­тив­но­му сві­ті і «зам’яти» її бу­де вель­ми про­бле­ма­ти­чно. Ра­зом із грав­ця­ми до спор­тив­но­го зло­чи­ну вда­ла­ся і та­ка со­бі РУСАДА — ро­сій­ське ан­ти­до­пін­го­ве агент­ство. У ста­ту­ті цьо­го ві­дом­ства йде­ться про «про­ти­дію за­сто­су­ван­ню до­пін­гу у спор­ті». На­справ­ді ця РУСАДА не змо­гла на­да­ти ФІФА по­над по­ло­ви­ну за­про­ше­них проб. Їх у ві­дом­стві вза­га­лі не­ма. Хо­ча, згі­дно з між­на­ро­дни­ми пра­ви­ла­ми, до­пінг­про­би ма­ють збе­рі­га­ти­ся що­най­мен­ше 10 ро­ків! Оче­ви­дно, що всі грав­ці, про­би яких десь «за­гу­би­ли­ся», вжи­ва­ли за­бо­ро­не­ні пре­па­ра­ти. Уже до­ве­де­но, що спор­тив­ні злочини із зло­вжи­ва­н­ням до­пін­гу бу­ли вчи­не­ні в Ро­сії під при­кри­т­тям най­ви­щих дер­жав­них ін­сти­ту­тів. РУСАДА — не ви­ня­ток.

Що­до Га­бу­ло­ва, то пі­до­зру ви­кли­ка­ють про­би, ві­ді­бра­ні у 2012­2013 ро­ках, ко­ли він за­хи­щав ко­льо­ри ма­ха­чка­лин­сько­го «Ан­жі» і брав участь у по­єдин­ках Куб­ку УЄФА. Че­рез трансфер во­ро­та­ря гранд бель­гій­сько­го фут­бо­лу, до­бре зна­ний на кон­ти­нен­ті «Брю­ге», по­тра­пив у вель­ми не­при­єм­ну си­ту­а­цію. Імо­вір­но, клу­бу до­ве­де­ться шу­ ка­ти но­во­го «брам­ка­ря». Те­пер ін­ші ко­ман­ди Ста­ро­го сві­ту не раз і не два по­ду­ма­ють, перш ніж укла­да­ти уго­ду про спів­пра­цю із ре­пре­зен­тан­та­ми Мо­ско­вії.

Ві­до­мо, що ФІФА, яка про­да­ла­ся за пу­тін­ські ба­га­то­міль­йон­ні ха­ба­рі і на­да­ла мо­ска­лям пра­во бу­ти го­спо­да­ря­ми сві­то­вої пер­шо­сті 2018 ро­ку, що­ра­зу від­бі­лю­ва­ла Ро­сію у чи­сель­них зло­ді­я­н­нях. Ці­ка­во, як чи­ни­ти­муть най­ви­щі фут­боль­ні чи­нов­ни­ки цьо­го ра­зу. Ува­га та й тиск сві­то­вої спіль­но­ти пра­кти­чно не за­ли­ша­ють шан­сів для «ма­нев­рів». Пі­кан­тно­сті спра­ві до­дає той факт, що че­рез де­кіль­ка мі­ся­ців Мо­ско­вія при­йма­ти­ме Мун­ді­аль.

Ти­ждень то­му став­ся чер­го­вий ку­ме­дний ви­па­док із ро­сій­ськи­ми спортс­ме­на­ми. Май­же со­рок лег­ко­атле­тів спі­шно по­ки­ну­ли пер­шість Си­бір­сько­го фе­де­раль­но­го окру­гу, яка від­бу­ва­ла­ся в Ір­кут­ську, ко­ли ста­ло ві­до­мо про при­бу­т­тя на зма­га­н­ня до­пінг­офі­це­рів. Біль­шість цих «спортс­ме­нів» по­ясни­ли свій чин ра­пто­вою не­ду­гою. З­по­між них та­ка со­бі На­та­ля Ари­стар­хо­ва, яка у гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку на сту­дент­сько­му чем­піо­на­ті Кра­сно­яр­сько­го краю про­бі­гла 3 000 ме­трів за 9 хви­лин і 6 се­кунд. Не­чу­ва­ний ре­зуль­тат для зма­га­н­ня та­ко­го «ви­со­ко­го» рів­ня. За­зви­чай так бі­га­ють на пре­сти­жних між­на­ро­дних тур­ні­рах. І до баб­ці хо­ди­ти не тре­ба, що Ари­стар­хо­ва то­ді до­бря­че «за­пра­ви­лась». Цьо­го ра­зу, щой­но вчув­ши про до­пінг­кон­троль, із не мен­шою швид­кі­стю на­ки­ва­ла п’ята­ми із Си­бір­ської пер­шо­сті.

Ви­па­док в Ір­кут­ську при­вер­нув ува­гу спе­ці­а­лі­стів. Одра­зу бу­ло під­ра­хо­ва­но чи­сло атле­тів, які зня­ли­ся зі зма­га­н­ня. З­по­між 36 осіб 11 до­ро­слих лег­ко­атле­тів, 4 юні­о­ри до 23 ро­ків, 14 юні­о­рів до 20 ро­ків і 7 дів­чат до 18 ро­ків. Тре­ба на­го­ло­си­ти, що бу­ли й та­кі, які все ж ви­йшли на старт, але не фі­ні­шу­ва­ли чи не ви­ко­ри­ста­ли всі свої спро­би. Від­так, до них бу­ла мен­ша ува­га і в них не від­би­ра­ли про­би на вміст за­бо­ро­не­них пре­па­ра­тів.

При­вер­тає ува­гу вік цих «спортс­ме­нів». Оче­ви­дно, що в Ро­сії «ве­ли­ке» спор­тив­не май­бу­тнє. Мо­же, мо­ска­лям час за­по­ча­тку­ва­ти у се­бе но­вий, так би мо­ви­ти, спорт, у яко­му уча­сни­ки зма­га­ти­му­ться під «му­хою» — нар­ко­ти­чною, ал­ко­голь­ною то­що?

Зов­сім ско­ро бе­руть по­ча­ток Зи­мо­ві Олім­пій­ські ігри, які від­бу­ва­ти­му­ться у пів­ден­но­ко­рей­сько­му Пхен­чха­ні з 9 по 25 лю­то­го. Між­на­ро­дний олім­пій­ський ко­мі­тет, з огля­ду на чи­сель­ні зло­вжи­ва­н­ня і по­ру­ше­н­ня ан­ти­до­пін­го­вих пра­вил, від­сто­ро­нив ро­сі­ян від уча­сті та дис­ква­лі­фі­ку­вав Олім­пій­ський ко­мі­тет РФ. Ви­сту­па­ти у Пів­ден­ній Ко­реї бу­дуть тіль­ки ті, хто до­вів свою не­при­че­тність до спор­тив­них зло­чи­нів. Зма­га­ти­му­ться во­ни під ней­траль­ним пра­по­ром.

Не­зва­жа­ю­чи на близь­кість олім­пій­сько­го стар­ту, Кремль не по­ли­шає спо­ді­вань уни­кну­ти гань­би.

Ко­мі­сія Між­на­ро­дно­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту бу­де роз­гля­да­ти мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня ро­сій­ськи­ми спортс­ме­на­ми ра­дян­ської сим­во­лі­ки. Са­ме так! На Олім­пі­а­ді 2018 ро­ку ка­ца­пи хо­чуть ви­сту­па­ти під пра­по­ром СРСР. Та­кож, у ви­пад­ку здо­бу­т­тя ни­ми на­го­ро­ди, зву­ча­ти­ме гімн ко­ли­шньої ім­пе­рії. На­ра­зі на екі­пі­ру­ван­ні ро­сі­ян за­мість їхньої сим­во­лі­ки пе­ред­ба­че­но олім­пій­ські кіль­ця.

За­мість дис­ква­лі­фі­ку­ва­ти Ро­сію че­рез си­стем­ні допінгові злочини, які при­кри­ва­ли­ся на дер­жав­но­му рів­ні, най­ви­щі сві­то­ві спор­тив­ні чи­нов­ни­ки та­ким рі­ше­н­ням до­да­ли со­бі зай­вих кло­по­тів. Від­так, роз­го­рі­ло­ся про­ти­сто­я­н­ня Між­на­ро­дно­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту та Все­сві­тньо­го ан­ти­до­пін­го­во­го агент­ства. МОК за­ки­дає ВАА пе­ре­тво­ре­н­ня бо­роть­би з до­пін­гом у по­лі­ти­чне зма­га­н­ня, про­го­ло­ше­н­ня се­бе «аб­со­лю­тною вла­дою» в ан­ти­до­пін­гу. Тут до­во­лі чі­тко про­слід­ко­ву­є­ться ру­ка Мо­скви. Сво­їм див­ним рі­ше­н­ням МОК ли­ше під­твер­див прокрем­лів­ську по­зи­цію. Ан­та­го­нізм між ві­дом­ства­ми роз­по­чав­ся від­ра­зу пі­сля то­го, як пі­сля роз­слі­ду­вань ВАА Ро­сію по­зба­ви­ли 12 ме­да­лей Олім­пі­а­ди в Со­чі.

Та­кож МОК зви­ну­ва­чує Все­сві­тнє ан­ти­до­пін­го­ве агент­ство у зв’яз­ках із ФБР і у то­му, що йо­го очіль­ник Ри­чард Ма­кла­рен мав зав­да­н­ня до­мог­ти­ся від­сто­ро­не­н­ня Ро­сії від Ігор. Ці­ка­ва по­зи­ція цих «олім­пій­ців». Злочини Мо­скви до­ве­де­но. Від­так, тре­ба за­пи­та­ти у МОК, з яко­го ди­ва він вда­є­ться до зви­ну­ва­чень, ко­ли зло­ді­я­н­ня Ро­сії без­за­пе­ре­чні.

Ма­буть, зов­сім ско­ро ста­нуть ві­до­мі й фа­кти ба­га­то­міль­йон­них пу­тін­ських ха­ба­рів до­стой­ни­кам Між­на­ро­дно­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту. Іна­кше, з яко­го ди­ва во­ни б з пі­ною бі­ля ро­та си­ча­ли на ві­дом­ство, яке скла­да­є­ться із пред­став­ни­ків ба­га­тьох кра­їн сві­ту і де по­са­ди за­йма­ють шля­хом го­ло­су­ва­н­ня?

Аби бо­дай тро­хи за­ма­ску­ва­ти про­мо­сков­ський ве­ктор зви­ну­ва­чень у бік ВАА, МОК вба­чає у ді­ях бор­ців із до­пін­гом на­ма­га­н­ня «пе­ре­мі­сти­ти сфе­ру впли­ву на сві­то­вий спорт з Єв­ро­пи в ан­гло­мов­ні кра­ї­ни, зокре­ма США та Ка­на­ду».

Че­сну і прин­ци­по­ву по­зи­цію ВАА до­во­дять й ін­ші фа­кти. Ста­ло ві­до­мо, що ро­сій­ські ха­ке­ри пла­ну­ють ата­ку­ва­ти сай­ти ан­ти­до­пін­го­вих агентств під час Олім­пі­а­ди в Пхен­чха­ні, а ро­сій­ська ра­да фе­де­ра­цій го­тує сан­кції су­про­ти ВАА за ви­кри­т­тя спортс­ме­нів РФ. Са­ме так! Мо­ва не про бо­роть­бу із мас­шта­бни­ми зло­чи­на­ми у спор­ті і на­віть не про за­пе­ре­че­н­ня зло­вжи­вань. А про сан­кції за ви­кри­т­тя зло­чи­ну… Ми в США чи­та­є­мо ма­те­рі­а­ли зі «Шля­ху Пе­ре­мо­ги» в мі­сце­во­му ти­жне­ви­ку «На­ціо­наль­на три­бу­на». Ду­же ці­кав­лять не ли­ше но­ви­ни та істо­ри­чні ма­те­рі­а­ли, а й ґрун­тов­на ана­лі­ти­ка, те­о­ре­ти­чні текс­ти, пу­блі­ци­сти­ка. Осо­би­сто я най­біль­ше че­каю пу­блі­ка­цій Іго­ря Ло­сє­ва, Юрія Си­ро­тю­ка, Віктора Ро­га, Ро­сти­сла­ва Мар­ти­ню­ка, Оле­ксан­дра Си­ча. У ми­ну­ло­му ро­ці, ко­ри­сту­ю­чись на­го­дою, пе­ред­пла­тив бан­де­рів­ський «Шлях Пе­ре­мо­ги» для ба­тька в Чер­во­но­гра­ді. За­кли­каю під­три­му­ва­ти ви­да­н­ня ОУН, пе­ред­пла­чу­ва­ти йо­го для се­бе, для близь­ких і рі­дних.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.