Сла­ва Ге­ро­ям Крут!

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Головна Сторінка - Про­від ОУН (б)

сі­чня ми схи­ля­є­мо го­ло­ви пе­ред ге­ро­ї­чним чи­ном мо­ло­дих укра­їн­ських па­трі­о­тів, се­ред яких бу­ли сту­ден­ти і гім­на­зи­сти, зов­сім юні хло­пці, які сто ро­ків то­му ці­ною вла­сно­го жи­т­тя за­сту­пи­ли шлях на сто­ли­цю щой­но про­го­ло­ше­ної не­за­ле­жної Укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки оку­па­цій­ним ро­сій­сько-біль­шо­ви­цьким вій­ськам під стан­ці­єю Кру­ти.

Ця да­та є ва­жли­вим сим­во­лом для фор­му­ва­н­ня на­ра­ти­ву з істо­рії на­ціо­наль­но-ви­зволь­них зма­гань та уро­ком і дже­ре­лом на­тхне­н­ня для при­йде­шніх по­ко­лінь.

«Са­ме від Крут — не тіль­ки пси­хо­ло­гі­чно, а й хро­но­ло­гі­чно — по­чи­на­є­ться в на­шім жит­ті тип но­ві­тньо­го укра­їн­ця, тип, що на­ма­га­є­ться на­да­ва­ти про­я­вам укра­їн­сько­сті ці­ни справ­жньо­го, вже на­ціо­наль­но­го сти­лю», — на­го­ло­шу­вав Єв­ген Ма­ла­нюк.

Укра­їн­ська дер­жав­ність від­бу­ла­ся зав­дя­ки жер­тов­но­сті і по­дви­гам укра­їн­ських па­трі­о­тів, яки­ми бу­ли й кру­тян­ці да­ле­ко­го 1918 ро­ку. Істо­рія на­ших вій­сько­вих пе­ре­мог пов’яза­на з са­мо­по­жер­тва­ми най­кра­щих си­нів і до­чок укра­їн­ської на­ції, тих, що від­да­ва­ли свої жи­т­тя за­ра­ди май­бу­тніх по­ко­лінь, які за­кла­да­ли пе­ре­мо­жні тра­ди­ції уча­сни­ків на­сту­пних ви­зволь­них зма­гань. З чи­ну Ге­ро­їв Крут по­ста­ла бо­роть­ба ко­за­ків Ар­мії УНР, пов­стан­ців, під­піль­ни­ків ОУН і во­ї­нів УПА. У цьо­му пе­ре­лі­ку вже су­ча­сни­ми Не­бе­сни­ми Ле­гіо­на­ми зга­ду­є­мо обо­рон­ців Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті та ви­зво­ли­те­лів укра­їн­ських зе­мель від мо­сков­ських оку­пан­тів.

Вій­сько­ві фор­му­ва­н­ня укра­їн­ських юна­ків, які від­пра­ви­ли­ся на не­рів­ний бій із во­ро­гом у 1918-му, є про­обра­зом на­ших до­бро­ба­тів, які зу­пи­ня­ли на­ва­лу ро­сій­сько­го агре­со­ра вже в 2014-му ро­ці.

Ма­є­мо до­лу­ча­ти­ся до вша­ну­ва­н­ня чи­ну кру­тян­ців та зав­жди бу­ти гі­дни­ми їх по­дви­гу, сво­ї­ми чи­на­ми і сво­єю мо­раль­ною ви­со­тою утвер­джу­ва­ти Ле­ген­ду Крут і її мо­раль­ну ва­гу ма­ти си­лу і від­ва­гу до­стой­но не­сти в май­бу­т­тя.

Сла­ва Ге­ро­ям!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.