«Стоп ре­ванш»: «Ви­ма­га­є­мо за­кри­ти те­ле­ка­нал «ZIK»

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Погляд - Іні­ці­а­ти­ва «Стоп ре­ванш» До­від­ка

Ми­ну­ло­го ти­жня акти­ві­сти гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій зі­бра­лись бі­ля офі­су те­ле­ка­на­лу «ZIK», ви­ма­га­ю­чи змі­ни йо­го ре­да­ктор­ської по­лі­ти­ки. При­чи­ною ста­ла транс­ля­ція ін­терв’ю з Ан­дрі­єм Пор­тно­вим, екс«ре­ґіо­на­лом», що за­ймав­ся юри­ди­чним оформ­ле­н­ням ди­кта­ту­ри Яну­ко­ви­ча.

Ви­мо­ги акти­ві­стів чі­ткі: звіль­не­н­ня ге­не­раль­но­го про­дю­се­ра, ав­то­ра ін­терв’ю з Пор­тно­вим, На­та­лії Вла­щен­ко. «Якщо «ZIK» і на­да­лі ви­сту­па­ти­ме ру­по­ром во­ро­жої про­ро­сій­ської про­па­ган­ди, на­да­ва­ти­ме май­дан­чи­ки для ви­слов­ле­н­ня по­зи­ції ре­ван­ши­стів, ми ви­ма­га­ти­ме­мо по­збав­ле­н­ня пра­ва на мов­ле­н­ня і за­кри­т­тя те­ле­ка­на­лу. Ін­терв’ю з Пор­тно­вим — це да­ле­ко не єди­на ілю­стра­ція по­зи­ції те­ле­ка­на­лу, це — то­чка ки­пі­н­ня. Якщо ми за­раз це не зу­пи­ни­мо, зав­тра бу­де­мо слу­ха­ти так зва­но­го ле­гі­тим­но­го Яну­ко­ви­ча або й Пу­ті­на, що роз­по­від­а­ти­ме про «за­хист ру­ско­го­во­ря­щіх» у Кри­му чи на Дон­ба­сі», — го­во­рить Дми­тро Жмай­ло, за­сту­пник ке­рів­ни­ка шта­бу «Віль­них лю­дей».

За сло­ва­ми акти­ві­стів, по­лі­ти­ка те­ле­ка­на­лу є не­при­пу­сти­мою. Це — не що ін­ше, як май­дан­чик для ре­ван­ши­стів, що пра­гнуть по­вер­ну­ти свої впли­ви в Укра­ї­ні.

«Ми не ма­є­мо пра­ва за­плю­щу­ва­ти очі, ігно­ру­ва­ти та­кі гу­чні фа­кти по­ру­ше­н­ня ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки дер­жа­ви. Зві­сно, на­ші дії ви­кли­ка­ють від­по­відь у пра­ців­ни­ків «ZIK», що за­яв­ля­ють про «тиск». Це очі­ку­ва­но. Ді­ють за стан­дар­тною схе­мою: апе­лю­ють до по­нять «сво­бо­да сло­ва», «ба­ланс ду­мок» і ре­шти так зва­них жур­на­ліст­ських стан­дар­тів, аби спри­я­ти ро­бо­ті во­ро­га в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі Укра­ї­ни. Але най­ва­жли­ві­ше, на що тре­ба орі­єн­ту­ва­тись і бра­ти до ува­ги, — це вла­сна ін­фор­ма­цій­на без­пе­ка в умо­вах ро­сій­сько-укра­їн­ської вій­ни», — за­зна­чає Сер­гій Ре­пік, го­ло­ва Ки­їв­сько­го МНК, уча­сник акції.

На­га­да­є­мо, це вже дру­га акція про­те­сту під офі­сом те­ле­ка­на­лу. Ра­ні­ше, 22 сі­чня, у день транс­ля­ції ін­терв’ю з Пор­тно­вим, акти­ві­сти при­йшли до офі­су те­ле­ка­на­лу і ви­ма­га­ли зу­стрі­чі з йо­го пред­став­ни­ка­ми, аби при­пи­ни­ти транс­ля­цію з одним із го­лов­них ви­ну­ва­тців роз­стрі­лу май­да­нів­ців.

Ан­дрій Пор­тнов у 20052010 рр. ке­ру­вав юри­ди­чним де­пар­та­мен­том пе­ред­ви­бор­но­го шта­бу Юлії Ти­мо­шен­ко.

У сер­пні-ве­ре­сні 2008 р. за до­ру­че­н­ням Юлії Ти­мо­шен­ко пра­цю­вав над спіль­ни­ми з Пар­ті­єю ре­ґіо­нів за­ко­но­про­е­кта­ми, що по­сла­блю­ва­ли вла­ду Пре­зи­ден­та Ющен­ка. У 2008 р. ра­зом з юри­ди­чною ко­ман­дою не допу­стив про­ве­де­н­ня до­стро­ко­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів. За­ймав­ся су­про­во­дом га­зо­вих кон­тра­ктів у Мо­скві в 2009 р.

2010 р. пе­ре­йшов на ро­бо­ту в адмі­ні­стра­цію Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. Пі­сля Єв­ро­май­да­ну ви­їхав з Укра­ї­ни, пе­ре­хо­ву­є­ться від пра­во­су­д­дя у РФ і пра­цює у «Газ­про­мі».

Від­кри­то за­яв­ляв, що то­ва­ри­шує і ра­ди­ться із В.Ме­двед­чу­ком. У ча­си прав­лі­н­ня В.Яну­ко­ви­ча ар­хі­те­ктор рі­ше­н­ня Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду про по­вер­не­н­ня Яну­ко- ви­чу пов­но­ва­жень Ку­чми — від­нов­ле­н­ня у дії Кон­сти­ту­ції 1996 ро­ку. Під час Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті один із тих, хто по­стій­но на­по­ля­гав на си­ло­во­му рі­ше­н­ня про­ти­сто­я­н­ня та кон­тро­лю­вав су­до­ву си­сте­му в кон­текс­ті пе­ре­слі­ду­ва­н­ня уча­сни­ків акцій про­те­сту. До те­пер ба­га­то ви­су­ван­ців Пор­тно­ва пра­цю­ють у су­до­вій си­сте­мі Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.