ІІ Сві­то­ва кон­фе­рен­ція укра­їн­ських мо­ло­ді­жних ор­га­ні­за­цій

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Історія - Юрій Щур

На хви­лі де­мо­кра­ти­чних пе­ре­тво­рень у СССР та УССР зокре­ма, ши­ро­ко­го роз­по­всю­дже­н­ня на­бу­ває ство­ре­н­ня мо­ло­ді­жних ор­га­ні­за­цій, які бу­ли пря­мою аль­тер­на­ти­вою до піо­не­рів та ком­со­моль­ців. В Укра­ї­ні, по­руч з апо­лі­ти­чни­ми, ство­рю­ю­ться та швид­ко роз­ви­ва­ю­ться ор­га­ні­за­ції, які вклю­ча­ю­ться у про­це­си бо­роть­би за не­за­ле­жність Укра­ї­ни. У сво­їй ді­яль­но­сті во­ни отри­му­ва­ли під­трим­ку й від се­ре­до­ви­ща укра­їн­ської по­лі­ти­чної емі­гра­ції, зокре­ма бан­де­рів­ської ОУН.

23-24 сер­пня 1990 ро­ку у Бі­ло­му Бо­рі (Поль­ща) від­бу­ла­ся І Сві­то­ва кон­фе­рен­ція укра­їн­ських мо­ло­ді­жних ор­га­ні­за­цій (СКУМО), у якій взя­ли участь пред­став­ни­ки з Укра­ї­ни, Поль­щі, США, Ні­меч­чи­ни, Ав­стра­лії, Ка­на­ди та Ро­сії. Де­ле­га­ція з Укра­ї­ни скла­да­ла­ся із уча­сни­ків Укра­їн­ської сту­дент­ської спіл­ки (УСС), Сту­дент­сько­го брат­ства, «То­ва­ри­ства Ле­ва», «Пла­сту», «Сі­чі», Спіл­ки не­за­ле­жної укра­їн­ської мо­ло­ді (СНУМ). Під час кон­фе­рен­ції від­бу­ло­ся зна­йом­ство, на­ла­го­дже­н­ня зв’яз­ків то­що. На за­сі­да­н­нях се­кцій узго­дже­но на­прям­ки спів­пра­ці.

Гру­пу під­го­тов­ки до ІІ Сві­то­вої кон­фе­рен­ції очо­лив Ігор Дер­кач, про­від­ний ді­яч СНУМ. Він же й го­ло­ву­вав на за­хо­ді, що від­був­ся у Ки­їв­сько­му бу­дин­ку вчи­те­ля 3-4 сер­пня 1991 ро­ку. За усі­ма пе­ри­пе­ті­я­ми мо­ло­ді­жно­го зі­бра­н­ня ува­жно слід­ку­ва­ли спів­ро­бі­тни­ки КҐБ, про­ін­фор­му­вав­ши про по­дію і го­ло­ву Вер­хов­ної Ра­ди УССР Ле­о­ні­да Крав­чу­ка (на ли­сті мі­сти­ла­ся по­мі­тка — «Осо­би­сто»).

Ка­ґе­бі­сти на­ра­ху­ва­ли всьо­го 180 де­ле­га­тів, які пред­став­ля­ли більш ніж 30 ор­га­ні­за­цій з Укра­ї­ни та за­кор­до­ну, зокре­ма «Пласт», Спіл­ку укра­їн­ської мо­ло­ді, СНУМ, УСС, Спіл­ку укра­їн­ських сту­ден­тів, Сту­дент­ське брат­ство, «Січ», «Спад­щи­ну», «То­ва­ри­ство Ле­ва» то­що.

Крім то­го, опе­ра­тив­ні да­ні, яки­ми опе­ру­ва­ли ка­ґе­бі­сти, свід­чи­ли про те, що цю кон­фе­рен­цію за­для акти­ві­за­ції мо­ло­ді­жно­го опо­зи­цій­но­го (чи­тай — ан­ти­со­вєт­сько­го) ру­ху пла­ну­ва­ла ви­ко­ри­ста­ти ОУН. Зокре­ма, в яко­сті де­ле­га­тів бу­ло на­прав­ле­но близь­ко 30 чле­нів Ор­га­ні­за­ції, се­ред яких зга­ду­ю­ться Ро­ман Зва­рич зі США, Пе­тро Ти­ма з Поль­щі й Єв­ген Чо­лій із Ка­на­ди. Се­ред зав­дань, які отри­ма­ли пред­став­ни­ки ОУН, бу­ла ін­кор­по­ра­ція у ке­рів­ні ор­га­ни ко­ор­ди­на­цій­но­го цен­тру мо­ло­ді­жних ор­га­ні­за­цій за­для отри­ма­н­ня мо­жли­во­сті ле­га­лі­за­ції ді­яль­но­сті та фі­нан­су­ва­н­ня.

Кон­фе­рен­ція бу­ла від­кри­та пле­нар­ним за­сі­да­н­ням, на яко­му ви­сту­пив го­ло­ва УАПЦ ми­тро­по­лит Мсти­слав. Пі­сля ньо­го сло­во мав Ігор Дер­кач від СНУМ, який окре­слив основ­ні на­прям­ки ро­бо­ти кон­фе­рен­ції. З ана­лі­зом су­спіль­но-по­лі­ти­чної си­ту­а­ції в Укра­ї­ні ви­сту­пав член «То­ва­ри­ства Ле­ва» Та­рас Сте­цьків. Він, зокре­ма, під­кре­слив, що Укра­ї­на мо­же ста­ти не­за­ле­жною дер­жа­вою ли­ше за актив­ної уча­сті мо­ло­ді у по­лі­ти­чній бо­роть­бі. До­по­відь І.Ми­цак, якою за­вер­шу­ва­ло­ся пле­нар­не за­сі­да­н­ня, бу­ла при­свя­че­на про­бле­мі кон­со­лі­да­ції укра­їн­ської мо­ло­ді в са­мій Укра­ї­ні та на емі­гра­ції.

До­по­віді, ви­го­ло­ше­ні на ІІ кон­фе­рен­ції, основ­ним лей­тмо­ти­вом ма­ли ро­бо­ту для зри­ву під­пи­са­н­ня но­во­го Со­ю­зно­го до­го­во­ру і про­ве­де­н­ня ан­ти­со­ю­зної кам­па­нії. Що­до шля­хів і ме­то­дів бо­роть­би за не­за­ле­жність Укра­ї­ни дум­ки уча­сни­ків кон­фе­рен­ції роз­ді­ли­ли­ся. Ка­ґе­бі­сти до­по­від­а­ли, що де­ле­га­ти кон­фе­рен­ції М.По­ров­ський, І.Дер­кач та А.Бі­ло­ус ви­сло­ви­ли­ся за пар­ла­мент­ські ме­то­ди бо­роть­би, за­су­див­ши при цьо­му при­хиль­ни­ків ін­те­граль­но­го на­ціо­на­лі­зму. На про­ти­ва­гу їм пред­став­ник ОУН Ро­ман Зва­рич від іме­ні ор­га­ні­за­ції за­кли­кав до без­ком­про­мі­сних дій, за­явив­ши, що «ОУН-р під­три­мує ре­во­лю­цій­ний шлях бо­роть­би за не­за­ле­жність, але по­ки ще не всі го­то­ві до цьо­го». Йо­го по­зи­цію та­кож під­три­ма­ли В.Ве­дер­ни­ков (СУМ, Чер­ні­гів), І.Гу­ла (УМА, Львів), В.Ца­по­вич (СНУМ, Іва­но-Фран­ківськ), Є.Ди­кий (мо­ло­діж­ка УРП, Ки­їв). Во­ни у сво­їх ви­сту­пах під­кре­сли­ли, що їхні ор­га­ні­за­ції не ви­клю­ча­ють зброй­них форм бо­роть­би. За сло­ва­ми Ве­дер­ни­ко­ва, «якщо про­л­лє­ться кров, то це бу­де свя­та кров».

Ухва­ле­ні кон­фе­рен­ці­єю ре­зо­лю­ції мі­сти­ли за­кли­ки до пе­ре­орі­єн­та­ції Укра­ї­ни зі Схо­ду на За­хід, про­ти­дії втя­гнен­ню Укра­ї­ни до онов­ле­ної фе­де­ра­ції, ор­га­ні­за­ції акцій гро­мад­ської не­по­ко­ри в ра­зі під­пи­са­н­ня Со­ю­зно­го до­го­во­ру то­що. За на­по­ля­га­н­ня­ми де­ле­га­тів з-за кор­до­ну до по­лі­ти­чної ре­зо­лю­ції кон­фе­рен­ції бу­ла вклю­че­на ви­мо­га за­су­ди­ти біль­шо­ви­цьку іде­о­ло­гію як зло­чин­ну й від­да­ти під суд ви­ну­ва­тців ко­му­ні­сти­чних зло­чи­нів.

На за­клю­чно­му пле­нар­но­му за­сі­дан­ні кон­фе­рен­ції бу­ло обра­но ін­фор­ма­цій­но-ко­ор­ди­на­цій­ну ра­ду у кіль­ко­сті 14 осіб, до скла­ду якої уві­йшли три пред­став­ни­ки від ор­га­ні­за­цій США та Ка­на­ди. Ра­зом із тим, фун­кції ці­єї ра­ди зво­ди­ли­ся ли­ше до пи­та­н­ня ор­га­ні­за­ції на­сту­пної кон­фе­рен­ції, яка бу­ла за­пла­но­ва­на на осінь 1992 ро­ку у Хар­ко­ві.

Та­ким чи­ном, ре­зю­му­ва­ли у КҐБ, ре­а­лі­зу­ва­ти за­дум ке­рів­ни­цтва ОУН зі ство­ре­н­ня єди­ної мо­ло­ді­жної стру­кту­ри, із чі­ткою вер­ти­ка­л­лю, на той час не вда­ло­ся. Ра­зом із тим, сам факт си­сте­ма­ти­чно­го про­ве­де­н­ня під егі­дою оу­нів­ців між­на­ро­дних мо­ло­ді­жних кон­фе­рен­цій на те­ри­то­рії Укра­ї­ни спів­ро­бі­тни­ки КҐБ роз­ці­ню­ва­ли, ні ба­га­то ні ма­ло, як втру­ча­н­ня у «вну­трі­шні спра­ви су­ве­рен­ної Укра­ї­ни» (!). Са­ме по­ді­бне фор­му­лю­ва­н­ня від ке­рів­ни­цтва та спів­ро­бі­тни­ків КҐБ зву­чить більш ніж сар­ка­сти­чно.

Від­по­від­но, на дум­ку КҐБ, тре­ба бу­ло вжи­ва­ти за­хо­дів. Зна­йшов­ши як фор­маль­ний при­від ту об­ста­ви­ну, що мо­ло­ді­жні ор­га­ні­за­ції з укра­їн­ської ді­а­спо­ри «не за­ре­є­стро­ва­ні у вста­нов­ле­но­му по­ряд­ку як гро­мад­ські ре­спу­блі­кан­ські об’єд­на­н­ня», про­по­ну­ва­ло­ся до­ру­чи­ти Про­ку­ра­ту­рі УССР роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня що­до пра­во­мо­чно­сті про­ве­де­н­ня по­ді­бних мо­ло­ді­жних кон­фе­рен­цій. Оче­ви­дно, що осо­бли­вої пра­ці у Про­ку­ра­ту­ри не бу­ло, оскіль­ки вже за пів­то­ра ти­жні бу­ло про­го­ло­ше­но не­за­ле­жність Укра­ї­ни.

По­вер­та­ю­чись до по­ста­ті Ро­ма­на Зва­ри­ча, за­ува­жи­мо, що ор­га­ни КҐБ ува­жно сте­жи­ли за ним та йо­го ді­я­ми на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. У ли­сті ке­рів­ни­ку МЗС УССР Злен­ку у се­ре­ди­ні сер­пня 1991 ро­ку по­ві­дом­ля­ло­ся, що Зва­рич пе­ре­бу­ває на те­ри­то­рії Укра­ї­ни з 14 ли­пня по ві­зі, ви­да­ній до 31 сер­пня 1991 ро­ку. Офі­цій­на ме­та ві­зи­ту до УССР — участь у пе­ре­го­во­рах по лі­нії за­ре­є­стро­ва­но­го у Мо­скві спіль­но­го со­вєт­сько-че­хо­сло­ва­цько­го під­при­єм­ства «Ін­тер­бук», яке за­йма­ло­ся ви­дав­ни­чо-по­лі­гра­фі­чною ді­яль­ні­стю.

Ка­ґе­бі­сти ствер­джу­ва­ли, що в Укра­ї­ні Ро­ман Зва­рич по­стій­но по­ру­шує ви­мо­ги нор­ма­тив­них актів, які ре­гла­мен­ту­ва­ли пе­ре­бу­ва­н­ня іно­зем­ців на те­ри­то­рії Со­вєт­сько­го Со­ю­зу. Зокре­ма, ре­жим пе­ре­су­ва­н­ня, вста­нов­ле­ний для іно­зем­ців. Він та­кож не­о­дно­ра­зо­во за­кли­кав до змі­ни кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду в УССР. Так 9 сер­пня Зва­рич, без від­по­від­но­го до­зво­лу ор­га­нів вну­трі­шніх справ, від­ві­дав Рів­не, де у кі­но-кон­цер­тно­му за­лі ім. Шев­чен­ка ви­сту­пав із ле­кці­єю про су­ча­сний стан ви­зволь­ної бо­роть­би укра­їн­сько­го на­ро­ду. Під час за­хо­ду по­ши­рю­ва­ла­ся кни­га Ро­ма­на Зва­ри­ча «Або-або: про ко­льо­ри у по­лі­ти­ці», де со­вєт­ський устрій по­рів­ню­вав­ся з гі­тле­ри­змом і за­хи­ща­ла­ся ідея не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Пе­ред цим, 4 сер­пня, ця кни­га бу­ла пре­зен­то­ва­на у Ки­є­ві в при­мі­щен­ні Спіл­ки пи­сьмен­ни­ків Укра­ї­ни, де Ро­ман Зва­рич у сво­є­му ви­сту­пі ствер­джу­вав, що Укра­ї­на ра­зом із ін­ши­ми по­не­во­ле­ни­ми на­ці­я­ми роз­ва­лить Со­вєт­ський Со­юз.

Які за­хо­ди пла­ну­вав КҐБ що­до Зва­ри­ча? Вва­жа­ю­чи йо­го дії втру­ча­н­ням у вну­трі­шні спра­ви УССР, про­по­ну­ва­ли че­рез МЗС СССР по­ру­ши­ти пи­та­н­ня про ви­дво­ре­н­ня Ро­ма­на Зва­ри­ча за ме­жі Укра­ї­ни. Свій лист до МЗС КҐБ УССР під­си­лив за­ява­ми від «обра­же­них» слу­ха­чів ви­сту­пу Зва­ри­ча у Рів­но­му, на­пи­са­них на ім’я про­ку­ро­ра Рів­нен­ської обла­сті. Ці­ка­ва де­таль — усі за­яви (а їх бу­ло чо­ти­ри) бу­ли на­пи­са­ні спів­ро­бі­тни­ка­ми Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту ін­же­не­рів во­дно­го го­спо­дар­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.