Ста­но­ви­ще з при­во­ду ім­пе­рі­а­лі­сти­чних ре­ци­ди­вів у Ре­спу­блі­ці Поль­щі

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Головна Сторінка - Сте­фан Ро­ма­нів, Го­ло­ва Про­во­ду ОУН (б) Ки­їв, 4 лю­то­го 2018 р.

Змі­ни до за­ко­ну про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті, спря­мо­ва­ні на зви­ну­ва­че­н­ня укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­ви­зволь­но­го ру­ху, вка­зу­ють на не­без­пе­чні тен­ден­ції у по­лі­ти­чно­му жит­ті Ре­спу­блі­ки Поль­щі. По­лі­ти­чні си­ли, що ста­нов­лять біль­шість, хо­чуть по­вер­ну­ти поль­ське су­спіль­ство до най­гір­ших ча­сів кон­фрон­та­ції з укра­їн­ця­ми. Во­ни за­раз не спи­ра­ю­ться на єв­ро­пей­ські тра­ди­ції діа­ло­гу і по­ро­зу­мі­н­ня, а на­ма­га­ю­ться про­дов­жу­ва­ти сум­ні тра­ди­ції оку­па­ції, по­лі­ти­чних ре­пре­сій, вклю­чно з кон­цта­бо­ром «Бе­ре­за­Кар­тузь­ка», по­ло­ні­за­ці­єю, за­пе­ре­че­н­ням пра­ва укра­їн­ської на­ції на са­мо­ви­зна­че­н­ня та не­за­ле­жне дер­жав­не жи­т­тя.

На жаль, став­ши чле­ном Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу і НАТО, Ре­спу­блі­ка Поль­ща до­сі не пе­ре­хво­рі­ла на дав­ню не­ду­гу, що має на­зву «ім­пе­рі­а­лізм». Поль­ський Сейм ухва­лив ці без­від­по­від­аль­ні рі­ше­н­ня на ра­дість пу­тін­сько­му ре­жи­мо­ві в той час, ко­ли укра- їн­ці, спи­ра­ю­чись на бан­де­рів­ську іде­о­ло­гію бо­роть­би за сво­бо­ду на­ро­дів і лю­ди­ни спіль­ним фрон­том про­ти всіх ім­пе­рі­а­лі­стів та оку­пан­тів, уже вко­тре за остан­ні сто­лі­т­тя стри­му­ють ро­сій­сько­го агре­со­ра на сво­їх схі­дних кор­до­нах, обо­ро­ня­ю­чи в то­му чи­слі й кор­до­ни Поль­щі, Єв­ро­пи та всьо­го ци­ві­лі­зо­ва­но­го сві­ту.

Не ли­ше на фрон­ті ро­сій­сько­укра­їн­ської вій­ни, не ли­ше в са­мій Укра­ї­ні, але в будь-яко­му ку- то­чку сві­ту, де жи­вуть укра­їн­ці, у від­по­відь на звер­не­н­ня «Сла­ва Укра­ї­ні!» мо­жна по­чу­ти гор­де і по­ту­жне «Ге­ро­ям Сла­ва!». Це бан­де­рів­ське га­сло та­кож вжи­ва­ли по­ля­ки, які бу­ли уча­сни­ка­ми По­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції та Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті то­му, що во­но спів­зву­чне з пра­гне­н­ня­ми бу­дья­ко­го на­ро­ду бу­ти віль­ним. Му­дрі по­лі­ти­ки ро­зу­мі­ють: ко­жен на­род ша­нує сво­їх ге­ро­їв. Та­кі за­галь­ні істи­ни до­бре ві­до­мі за- ру­бі­жним поль­ським ор­га­ні­за­ці­ям, що ті­сно спів­пра­цю­ють з укра­їн­ця­ми в ді­а­спо­рі, однак не тим по­лі­ти­чним си­лам, які ке­ру­ють Ре­спу­блі­кою Поль­щею.

Про­від ре­во­лю­цій­ної ОУН ві­рить, що ні­яким без­від­по­від­аль­ним по­лі­ти­кам не вда­сться по­сва­ри­ти поль­ське та укра­їн­ське су­спіль­ства, адже для на­шо­го по­ро­зу­мі­н­ня на тлі ба­га­тьох істо­ри­чних ран і тра­ге­дій бу­ло зро­бле­но так ба­га­то. На­ші на­ро­ди не ли­ше во­ю­ва­ли один з одним про­тя­гом сто­літь. Їх та­кож пов’язу­ють тра­ди­ції плі­дної вза­є­мо­дії та спів­пра­ці. Про­від ОУН (б) сто­їть на за­са­дах спіль­но­го єв­ро­пей­сько­го май­бу­тньо­го укра­їн­сько­го та поль­сько­го на­ро­дів і ви­слов­лює спо­ді­ва­н­ня, що зга­да­ні змі­ни до за­ко­ну про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті Ре­спу­блі­ки Поль­щі не ста­нуть ча­сти­ною поль­сько­го за­ко­но­дав­ства.

ви­хо­дить з 1954 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.