Пер­ши­ми за за­ко­ном про «бан­де­рів­ську іде­о­ло­гію» слід би за­су­ди­ти по­ля­ків з АК та ВіН

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Головна Сторінка - Зе­нон Бо­ро­вець

У цьо­му те­а­трі аб­сур­ду укра­їн­ська сто­ро­на ма­ла би по­ра­ди­ти поль­ським дер­жав­цям, від­по­від­но до ухва­ле­но­го ни­ми за­ко­ну, най­пер­ше за­су­ди­ти і при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті (якщо та­кі ще жи­ві) хло­па­ків з Ар­мії Кра­йо­вої та ВіН (ор­га­ні­за­ція «Воль­носць і Нє­по­длє­глосць»), які пі­шли на спів­пра­цю з УПА, до­по­ма­га­ли УПА (згі­дно з рі­ше­н­ня­ми поль­сько-укра­їн­ської кон­фе­рен­ції у філь­вар­ку Мен­тке Гру­бе­шів­сько­го по­ві­ту від 18 трав­ня 1946 р.) і ви­ко­ну­ва­ли на те­ри­то­рії то­ді­шньої Поль­щі спіль­ні вій­сько­ві акції про­ти поль­ської ко­му­ні­сти­чної адмі­ні­стра­ції, мі­лі­ції та вій­ська.

Для при­кла­ду Поль­щею не­гай­но по­вин­ні бу­ти за­тав­ро­ва­ні як «зра­дни­ки поль­сько­го на­ро­ду» ка­пі­тан Мар’ян Го­лем­бов­ський-«Стер» (до ре­чі, за­су­дже­ний ко­му­ні­ста­ми на 15 ро­ків за «спів­пра­цю з УПА»), ка­пі­тан Ста­ні­слав Ксьон­жек-«Вир­ва», ка­пі­тан Ян Дом­бров­ський-«Азія», шеф роз­від­ки Ви­жов­ський-«Зе­нон», «По­дб’ял», ма­йор Вла­ди­слав Вав­чак-«Жук», «Пайяк», ма­йор Ян Ша­тин­ський-Ша­тов­ський«Дзі­рит» і ба­га­то-ба­га­то ін­ших стар­шин і во­я­ків АК та ВіН. Тіль­ки за єди­ну спіль­ну Гру­бе­шів­ську вій­сько­ву опе­ра­цію, здій­сне­ну УПА та ВіН 27-28 трав­ня 1946 р., ця поль­ська під­піль­на ор­га­ні­за­ція та її во­я­ки по­вин­ні бу­ти за­су­дже­ні як «зра­дни­ки Поль­щі», «ко­ла­бо­ран­ти укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів» і «про­па­ган­ди­сти бан­де­рів­ської іде­о­ло­гії».

З цьо­го аб­сур­ду мо­жна зро­би­ти два мо­жли­вих ви­снов­ки: 1) па­ни по­сли і се­на­то­ри по­га­но зна­ють вла­сну істо­рію; 2) на­справ­ді во­ни не є па­на­ми, а «то­ва­рі­ща­ми чи то­ва­жи­ша­ми», тоб­то при­хиль­ни­ка­ми ко­му­ні­сти­чної іде­о­ло­гії, які ли­ше вда­ло ма­ску­ю­ться під «па­нів».

А справ­жнім па­трі­о­там Поль­щі, які ба­жа­ють спо­кою і до­бра для сво­єї кра­ї­ни, вар­то за­ми­сли­тись над сло­ва­ми поль­сько­го на­ціо­на­лі­ста, ка­пі­та­на Мар’яна Го­лем­бов­сько­го:

«…Не­за­ле­жно від оцін­ки тра­гі­чної бо­роть­би і поль­сько-укра­їн­ських сто­сун­ків під час вій­ни, тре­ба під­кре­сли­ти факт, що на пе­ре­ло­мі 1944-1946 рр. і пі­зні­ше сто­сун­ки між на­ши­ми на­ро­да­ми ді­а­ме­траль­но бу­ли змі­не­ні: з бо­роть­би по­між со­бою пе­ре­йшли до пов­ної спів­пра­ці. По­ля­ки і укра­їн­ці, бій­ці АК і ВіН та УПА і УГВР укла­ли по­ро­зу­мі­н­ня, яке при­не­сло спо­кій, а та­кож до­про­ва­ди­ло до пов­ної спів­пра­ці і вза­є­мо­дії не­за­ле­жних чин­ни­ків на­ших на­ро­дів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.