МОСКОВСЬКІ ПРИХВОСНІ

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Гри­го­рій Жи­бак

В Укра­ї­ні да­лі су­дять па­трі­о­тів, які ве­дуть бо­роть­бу су­про­ти Мо­ско­вії.

Де­кіль­ка ро­ків то­му, ще за зло­чин­ної вла­ди Яну­ко­ви­ча, так зва­на Укра­їн­ська Пра­во­слав­на Цер­ква Мо­сков­сько­го Па­трі­ар­ха­ту у са­мі­сінь­ко­му цен­трі на­шої сто­ли­ці са­мо­віль­но за­хо­пи­ла істо­ри­чну ді­лян­ку зем­лі, зве­ла на ній не­за­кон­ну спо­ру­ду, яку на­зи­ває ка­пли­чкою. Зов­сім ско­ро пі­сля ці­єї чер­го­вої акції мо­сквин­ських бан­ди­тів у ря­сах су­про­ти на­шої дер­жа­ви Кремль ане­ксу­вав Крим та розв’язав вій­ну на Дон­ба­сі. Зда­ва­ло­ся, спра­ва че­сті но­во­го ке­рів­ни­цтва кра­ї­ни на­ре­шті при­пи­ни­ти ли­хо­дій­ство во­ро­жо­го ку­бла. Не тіль­ки на­ве­сти лад із са­мо­за­хва­том і не­за­кон­ним бу­дів­ни­цтвом на Де­ся­тин­ній, а й звіль­ни­ти Укра­ї­ну від ці­єї «цер­кви», що від­вер­то про­по­від­ує пу­тін­ські га­сла. Та то ли­ше зда­ва­ло­ся. Чи­ма­ло так зва­них укра­їн­ських по­лі­ти­ків да­лі від­ві­ду­ють хра­ми, у яких все ще «слу­жать» про­мо­сков­ські «ба­тю­шки».

За га­не­бної амор­фно­сті ни­ні­шніх кер­ма­ни­чів, до яких вла­да при­пли­ла на кро­ві укра­їн­ських ге­ро­їв Май­да­ну, за спра­ву взя­ла­ся гро­мад­ськість. Ор­га­ні­зо­ва­но збір під­пи­сів що­до по­вер­не­н­ня ді­лян­ки, на якій у си­ву дав­ни­ну сто­я­ла Де­ся­тин­на цер­ква, про­во­дя­ться рі­зно­ма­ні­тні акції. Не за­ли­ши­ли­ся осто­ронь про­бле­ми й фа­на­ти ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» Оле­ксій Ше­мо­тюк та Оле­ксандр Гор­бань. Що­прав­да, хло­пці ви­рі­ши­ли ді­я­ти більш ра­ди­каль­но, спро­бу­ва­ли під­па­ли­ти не­за­кон­ну бу­дів­лю. На мі­сці по­дії їх за­три­ма­ла по­лі­ція. Ві­дбув­ся суд. Вір­ні­ше, так зва­не укра­їн­ське пра­во­су­д­дя, яке ціл­ко­ви­то ста­ло на бік Мо­скви. Не­зва­жа­ю­чи на той факт, що хло­пців, яким ле­две за двад­цять, бу­ли го­то­ві взя­ти на по­ру­ки де­пу­та­ти та ви­со­кі вій­сько­ві чи­ни, су­д­дя ви­не­сла рі­ше­н­ня у ви­гля­ді три­ма­н­ня під вар­тою або по­над два міль­йо­ни гри­вень за­ста­ви. Зві­сно, що в юних укра­їн­ських па­трі­о­тів та­ких ко­штів не­ма. При­вер­тає ува­гу той факт, що Оле­ксій Ше­мо­тюк та Оле­ксандр Гор­бань не всти­гли вчи­ни­ти за­ду­ма­не. Від­так, не­ма ані по­стра­жда­лих, ані зби­тків.

По­стає за­пи­та­н­ня: на до­го­ду ко­му ця «укра­їн­ська» су­д­дя ухва­ли­ла та­ке рі­ше­н­ня?! Чим ке­ру­ва­ла­ся? При­на­гі­дно тре­ба на­га­да­ти про акт ван­да­лі­зму, який вчи­нив у жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку на ву­ли­ці Ін­сти­тут­ській ме­шка­нець Се­ва­сто­по­ля. Зло­чи­нець зу­ми­сне при­був до сто­ли­ці на­пе­ре­до­дні, аби на очах у лю­дей роз­би­ти пам’ятник Не­бе­сній со­тні. Йо­му за­гро­жу­ва­ли три ро­ки ув’язне­н­ня. То­ді та­кож не бу­ло жо­дних сум­ні­вів, що зло­чи­нець опи­ни­ться у бу­це­гар­ні. Та ку­ди там! Ра­зом із ним над пам’ятю укра­їн­ських ге­ро­їв вчи­ни­ло на­ру­гу «пра­во­су­д­дя». Зло­чин­ця по­ка­ра­ли ли­ше адмі­ні­стра­тив­ним штра­фом і від­пу­сти­ли!

Тим ча­сом у са­мій Мо­ско­вії на­би­рає обер­тів цир­ко­ва про­гра­ма що­до чер­го­вих ви­бо­рів Пу­ті­на на їхній пре­стол. До­ві­ре­ни­ми осо­ба­ми крем­лів­сько­го кар­ли­ка вже є де­кіль­ка со­тень осіб. З-по­між них й укра­їн­ські (чи укра­їн­ські?) спортс­ме­ни. Це бра­ти Ана­то­лій та Сер­гій Бє­ло­гла­зо­ви, ко­ли­шні ки­я­ни, які здо­бу­ва­ли сво­го ча­су олім­пій­ське зо­ло­то у віль­ній бо­роть­бі. За­сві­ти­ли­ся у сум­но­ві­до­мо­му спи­ску й уро­дже­нець Сі­вер­сько­до­не­цька бо­єць Фе­дір Єме­лья­нен­ко та крим­ській ша­хіст Сер­гій Ка­ря­кін.

При­га­дую, як ро­ків де­сять то­му у ки­їв­сько­му ЦУМі я із до­не­чкою На­сту­сею зу­стрів Сер­гія Ка­ря­кі­на, то­ді юно­го ша­хі­ста, яко­му про­ро­ку­ва­ли ве­ли­ке май­бу­тнє. Уже то­ді Сер­гій пе­ре­ма­гав у пре­сти­жних тур­ні­рах. У ко­ро­ткій роз­мо­ві по­ба- жав грос­мей­сте­ру ви­вчи­ти укра­їн­ську. «Ха­ра­шо», — бу­ла від­по­відь.

З-по­між мо­сквин­ських спортс­ме­нів, які за­кли­ка­ють го­ло­су­ва­ти за «Лі­лі­пу­ті­на», при­вер­тає ува­гу бо­ксер Оле­ксандр По­вє­ткін, яко­му у жов­тні 2013 ро­ку, якраз на по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії су­про­ти Укра­їн­ських Кри­му та Дон­ба­су, на­чи­стив пи­ку Во­ло­ди­мир Кли­чко. Бій від­бу­вав­ся у Мо­скві, в ком­пле­ксі «Олім­пій­ський». На ко­ну то­ді сто­я­ли ле­две не всі ви­со­кі бо­ксер­ські по­яси. «Ру­скій ві­тязь» їх так і не по­ба­чив. Не тіль­ки з огля­ду на по­раз­ку, а й на стан здо­ров’я. У зби­тій на вин­не яблу­ко фі­зіо­но­мії ле­две про­рі­за­ли­ся очі. По­вє­ткін на­си­лу світ ба­чив, не те, що ба­жа­ні тро­феї.

Ко­ли­шній хо­ке­їст збір­ної Укра­ї­ни Оле­ксій По­ні­ка­ров­ський та­кож став чле­ном так зва­ної ко­ман­ди Пу­ті­на. Ни­ні він ви­сту­пає у Ки­таї. А по­да­вав ко­лись не­аби­які спо­ді­ва­н­ня. Ля­гає спо­ми­ном по­єди­нок На­ціо­наль­ної хо­кей­ної лі­ги у То­рон­то, де мі­сце­ві «Кле­но­ві лис­тки» при­йма­ли аме­ри­кан­ську «Ка­ро­лі­ну». Мі­сто, в яко­му ко­жний де­ся­тий ме­шка­нець укра­ї­нець, пе­ре­жи­ва­ло чер­го­вий хо­кей­ний бум, бо ко­льо­ри «лі­фс» за­хи­щав укра­ї­нець. Із не­аби­яким під­не­се­н­ням ві­та­ли ми то­ді не ли­ше за­ки­ну­ту шай­бу, а й ко­жну вда­лу дію По­ні­ка­ров­сько­го. Усе те­че, все змі­ню­є­ться. Ни­ні цей ідол укра­їн­ської ді­а­спо­ри опу­стив­ся до при­хиль­ни­ка Пу­ті­на, отри­мав ро­сій­ський па­спорт.

Що­до ку­ми­ра цих спортс­ме­нів, то ми­ну­ло­го ти­жня Пу­тін пе­ре­ві­рив го­тов­ність Ро­сто­ва-на-До­ну до фі­наль­ної ча­сти­ни сві­то­вої пер­шо­сті з фут­бо­лу, яка че­рез де­кіль­ка мі­ся­ців від­бу­ва­ти­ме­ться на по­лях Мо­ско­вії. Зро­бив він це із ге­лі­ко­пте­ра. Див­на річ, пре­зи­дент, по­пу­ляр­ність яко­го у на­ро­ді, згі­дно з ки­шень­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми, за­шка­лює, на­віть не на­ва­жив­ся сту­пи­ти но­гою на ро­стов­ську зем­лю, зу­стрі­ти­ся бо­дай із ор­га­ні­зо­ва­ною гро­ма­дою лю­дей. Цей «по­двиг» крем­лів­сько­го ди­кта­то­ра ви­кли­кав хви­лю ке­пку­вань.

Та­кож гань­блять на­па­дни­ка збір­ної Ро­сії з хо­кею Пав­ла Да­цю­ка. Пе­ред стар­том Олім­пі­а­ди-2018 він по­да­ру­вав Пу­ті­ну светр із над­пи­сом «Ро­сія у мо­є­му сер­ці», по­дя­ку­вав за роз­ви­ток хо­кею у Ро­сії, під­трим­ку олім­пій­ської збір­ної і всьо­го спор­ту. «Якщо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти спор­тив­ну тер­мі­но­ло­гію, ви — наш ка­пі­тан ко­ман­ди «Ро­сія», — про­сто­рі­ку­вав у звер­нен­ні до Пу­ті­на хо­ке­їст. Фа­на­ти на­зва­ли та­кий вчи­нок ка­пі­та­на збір­ної мер­зен­ним, «ви­щим пі­ло­та­жем ли­це­мір­ства».

Са­му ж ро­сій­ську збір­ну з хо­кею спі­тка­ли від­ра­зу де­кіль­ка ха­леп. Мі­жна­ро­дний олім­пій­ський ко­мі­тет не допу­стив до уча­сті в Іграх-2018 п’ятьох грав­ців. Усіх їх не­без­під­став­но пі­до­зрю­ють у спор­тив­ній «нар­ко­ма­нії». Та­кож ор­га­ні­за­цій­ний ко­мі­тет Олім­пій­ських ігор 2018 ро­ку, які на днях ві­зьмуть по­ча­ток у пів­ден­но­ко­рей­сько­му Пхен­чха­ні, стур­бо­ва­ний ро­сій­ським «три­ко­льо­ром» на екі­пі­ров­ці хо­ке­їстів. Річ у то­му, що че­рез мас­шта­бні зло­вжи­ва­н­ня до­пін­гом, які ді­я­ли­ся під при- кри­т­тям най­ви­що­го ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви, мо­ска­лям за­бо­ро­ни­ли ви­сту­па­ти на Олім­пі­а­ді під сво­їм пра­по­ром. Та­кож не бу­де зву­ча­ти гімн Мо­ско­вії. Оче­ви­дно, що в ав­раль­но­му по­ряд­ку до­ве­де­ться змі­ню­ва­ти хо­кей­ну екі­пі­ров­ку.

Ві­дра­дно, що не весь спор­тив­ний світ та най­ви­щі йо­го очіль­ни­ки спо­ку­си­ли­ся на крем­лів­ські міль­йон­ні ха­ба­рі. Ди­сква­лі­фі­ка­ції Ро­сії не ста­ло­ся. Але вель­ми при­ни­зли­вим бу­де для них ви­ступ у ней­траль­ній фор­мі, так би мо­ви­ти, без ро­ду і без пле­ме­ні. Та час од ча­су з’яв­ля­є­ться но­ва ін­фор­ма­ція про чер­го­во­го спортс­ме­на, який про­дав се­бе за московські «дєнь­гі».

Ці­ка­во, скіль­ки бра­кує гро­шей «зір­ці» сві­то­во­го фут­бо­лу Ліо­не­лю Мес­сі? Тіль­ки згі­дно з чин­ним кон­тра­ктом з іспан­ською «Бар­се­ло­ною» він одер­жує близь­ко 100 міль­йо­нів єв­ро на рік! А ще рі­зно­ма­ні­тні бо­ну­си, ре­кла­ма. Та, ма­буть, все ж не ви­ста­чає. Мес­сі пред­ста­ви­ли як пар­тне­ра ро­сій­сько­го «Аль­фа-Бан­ку». Кон­тракт укла­де­но до кін­ця ро­ку. Су­ма уго­ди не роз­го­ло­шу­є­ться. Та це й не так ва­жли­во. Уже за­раз мо­жна пе­ред­ба­чи­ти, що ар­ген­ти­нець про­грав і зов­сім ско­ро по­жал­кує про свій чин. Ре­пу­та­цію бо не го­дне змі­ря­ти жо­дне зо­ло­то сві­ту, не від­ку­пиш її за жо­дні гро­ші.

Від­те­пер кни­ги ви­дав­ни­цтва «УВС» мо­жна зна­йти в ме­ре­жі кни­га­рень «Є» в мі­стах Ки­є­ві, Льво­ві та Тер­но­по­лі за адре­са­ми:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.