Дер­жав­ний те­ро­ризм Поль­щі на За­кар­пат­ті

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Погляд - Оле­ксандр Гав­рош

По­ступ укра­ї­ні­за­ції Не­що­дав­но ухва­ле­на поль­ським сей­мом но­ва ре­да­кція за­ко­ну «Про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті» ви­кли­ка­ла і в са­мій Поль­щі, і за кор­до­ном чи­ма­лий ре­зо­нанс.

За­кон зна­чно роз­ши­рив пов­но­ва­же­н­ня ці­єї уста­но­ви у спра­ві роз­слі­ду­ва­н­ня «зло­чи­нів, вчи­не­них про­ти поль­сько­го на­ро­ду та йо­го до­бро­го іме­ні». Поль­ський Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті, окрім на­цист­ських та ко­му­ні­сти­чних зло­чи­нів у 19171990 ро­ках, те­пер мо­же за­йма­ти­ся і «зло­чи­на­ми укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів та фор­ма­цій, що спів­пра­цю­ва­ли з Тре­тім рей­хом». От­же, і в ХХІ сто­літ­ті по­ля­ки про­дов­жу­ють шу­ка­ти во­ро­гів. То­чні­ше, во­ни вже їх зна­йшли.

Якось так спів­па­ло, що в ці дні га­ря­чих де­ба­тів дов­ко­ла поль­ської мо­но­по­лії на істо­ри­чну прав­ду, не­зго­да з якою ка­ра­ти­ме­ться від­те­пер штра­фом чи трьо­ма ро­ка­ми ув’язне­н­ня, ме­ні по­тра­пи­ла до рук об’єм­на книж­ка поль­сько­го істо­ри­ка Да­рі­у­ша Дом­бров­сько­го «Поль­ща і За­кар­па­т­тя: 1938-1939», що по­ба­чи­ла світ у ви­дав­ни­цтві «Тем­по­ра» ще 2012 ро­ку. Книж­ка, без сум­ні­ву, сен­са­цій­на, бо ар­гу­мен­то­ва­но і чі­тко роз­по­від­ає про пра­кти­чну не ві­до­му сто­рін­ку поль­ської істо­рії: під­рив­ну ді­яль­ність по­ля­ків на те­ри­то­рії між­во­єн­ної Че­хо­сло­вач­чи­ни.

Ко­ли во­се­ни 1938 ро­ку Че­хо­сло­вач­чи­на за­хи­та­ла­ся під на­стир­ли­ви­ми те­ри­то­рі­аль­ни­ми до­ма­га­н­ням Гі­тле­ра, Вар­ша­ва роз­по­ча­ла на За­кар­пат­ті та­єм­ну опе­ра­цію «Лом». Її ме­та — по­сі­я­ти ха­ос у ре­ґіо­ні, за­се­ле­но­му пе­ре­ва­жно укра­їн­ця­ми, і спри­я­ти швид­шо­му йо­го по­гли­нан­ню Угор­щи­ною.

Поль­ща, яка зви­ну­ва­чу­ва­ла укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів у те­ро­ри­змі на сво­їй те­ри­то­рії, са­ма ор­га­ні­зо­ву­ва­ла мас­шта­бні те­ро­ри­сти­чні акції та ще й на те­ре­нах ін­шої дер­жа­ви, з якої у неї, до ре­чі, бу­ли мир­ні від­но­си­ни.

Да­рі­уш Дом­бров­ський де­таль­но опи­сує цей дер­жав­ний те­ро­ризм під ору­дою Вій­ська поль­сько­го. За­галь­не ко­ман­ду­ва­н­ня здій­сню­вав ге­не­рал Лан­гнер. Пра­кти­чною ді­яль­ні­стю гру­пи ке­ру­вав із Вар­ша­ви ма­йор Ха­ра­шке­вич, а на мі­сці — ма­йор Ан­кер­штайн. До акції бу­ло за­лу­че­но 46 офі­це­рів, 67 ун­те­ро­фі­це­рів та 70 ря­до­вих дій­сної слу­жби. Окрім то­го, за­вер­бу­ва­ли по­над 600 поль­ських до­бро­воль­ців, з яких ство­ри­ли сім пар­ти­зан­ських за­го­нів. У той час, як угор­ські ди­вер­сан­ти про­ни­ка­ли на За­кар­па­т­тя із за­хо­ду та пів­дня, поль­ські те­ро­ри­сти ма­ли ді­я­ти з пів­но­чі та схо­ду. У Тур­ків­сько­му по­ві­ті на ли­жній ба­зі в око­ли­ці се­ла Ро­злуч бу­ло ство­ре­но на­вчаль­ний ди­вер­сій­ний та­бір, де на­вча­ли мі­ну­ван­ню, під­рив­ній спра­ві, ру­ко­па­шно­му бою. Як за­зна­чає поль­ське ке­рів­ни­цтво, мі­сце­вих ме­шкан­ців За­кар­па­т­тя до уча­сті у гі­бри­дній вій­ні за­лу­чи­ти не вда­ло­ся. ІІ від­ді­лом го­лов­но­го шта­бу Вій­ська поль­сько­го бу­ли ви­пу­ще­ні 15 ти­сяч про­па­ган­дист­ських ли­сті­вок про швид­кий роз­пад Че­хо­сло­вач­чи­ни і «ви­зво­ле­н­ня» з бо­ку Угор­щи­ни. Під ни­ми сто­яв під­пис уда­ва­но­го «На­ци­о­наль­но­го со­ве­та рус­ской мо­ло­де­жи» з Ужго­ро­да.

Пер­ша те­ро­ри­сти­чна акція від­бу­ла­ся у ніч із 22 на 23 жов­тня 1938 ро­ку, ко­ли поль­ські ди­вер­сан­ти зни­щи­ли міст на шля­ху між Ни­жні­ми Ве­ре­цька­ми та Укли­ном. 24 жов­тня бу­ло зруй­но­ва­но міст на шо­се по­бли­зу се­ла Убля.

На­сту­пна акція ма­ла бу­ти зна­чно ре­зо­нан­сні­шою: дві ди­вер­сій­ні гру­пи (за­га­лом 30 осіб) ма­ли пі­ді­рва­ти два мо­сти по­бли­зу Ни­жніх Ве­ре­цьок, ро­зо­ри­ти бу­дин­ки мі­сце­вої по­шти і по­лі­цей­ські по­сти, зни­щи­ти те­ле­фон­ні лі­нії та при­кор­дон­ні по­сти у дов­ко­ли­шніх се­лах. Пер­ша гру­па ма­ла по­над 40 кі­ло­гра­мів ви­бу­хів­ки та обмун­ди­ру­ва­н­ня че­хо­сло­ва­цько­го вій­ська. Її ке­рів­ник був у фор­мі по­ру­чни­ка че­хо­сло­ва­цької ар­мії. Роз­мо­ви від час акції між ди­вер­сан­та­ми до­зво­ля­ли­ся ли­ше че­ською мо­вою.

Ін­ша гру­па під ко­ман­ду­ва­н­ням по­ру­чни­ка Др­лі­ха­жа бу­ла вдя­гне­на у ци­віль­ний одяг і ма­ла спіл­ку­ва­ти­ся мі­сце­вим ді­а­ле­ктом. За­бо­ро­на роз­мов­ля­ти поль­ською по­вин­на бу­ла про­де­мон­стру­ва­ти мі­сце­во­му на­се­лен­ню, що ди­вер­сан­ти є їхні­ми зем­ля­ка­ми, які не­вдо­во­ле­ні че­хо­сло­ва­цькою вла­дою.

Окрім мо­стів, те­ро­ри­сти час­тко­во зни­щи­ли шість шкіл, мо­ло­ко­за­вод та чи­таль­ню «Про­сві­ти». Спан­те­ли­че­ні че­хо­сло­ва­цькою фор­мою, мі­сце­ві вар­то­ві не чи­ни­ли опо­ру. У ре­зуль­та­ті бу­ло взя­то в по­лон 12 че­хо­сло­ва­цьких жан­дар­мів, 5 сол­да­тів та 3 ми­тни­ки. Обез­збро­є­них, їх пе­ре­ве­ли на поль­ський бік, де бу­ло ін­сце­ні­зо­ва­но їхній арешт. Не­ща­сних, яких по су­ті ви­кра­ли, три­ма­ли у Дро­го­би­цькій в’язни­ці, а че­рез три мі­ся­ці су­ди­ли за «ство­ре­н­ня на те­ри­то­рії Че­хо­сло­вач­чи­ни озбро­є­ної ор­га­ні­за­ції, яка у ли­сто­па­ді 1938 ро­ку ата­ку­ва­ла Поль­щу з ме­тою здій­сне­н­ня дер­жав­но­го пе­ре­во­ро­ту». Від­пу­сти­ли їх із тюр­ми аж у бе­ре­зні 1939 ро­ку, пі­сля оку­па­ції Гі­тле­ром Пра­ги.

Те­ро­ри­сти­чні акції зму­си­ли мі­сце­ву вла­ду охо­ро­ня­ти до­ро­ги і мо­сти. У ніч із 17 на 18 ли­сто­па­да під час акції зі зни­ще­н­ня за­лі­зни­чно­го ту­не­лю по­бли­зу се­ла Вер­хня Би­стра за­ги­нув поль­ський ка­пі­тан Ян Кле­па­цький. Вна­слі­док бо­їв та су­ти­чок бу­ло взя­то в по­лон кіль­кох по­ля­ків, які роз­по­ві­ли про ор­га­ні­за­цію ди­вер­сій. Че­хо­сло­ва­цька пре­са на­дру­ку­ва­ла не тіль­ки фо­то­гра­фії по­ло­не­них ди­вер­сан­тів, але й на­зва­ла ко­ман­ди­рів те­ро­ри­сти­чних груп, що бу­ли офі­це­ра­ми Вій­ська поль­сько­го.

У ніч із 21 на 22 ли­сто­па­да по­ля­ки ор­га­ні­зу­ва­ли дві чи­сель­ні ата­ки на се­ло При­сліп (гру­па чи­сель­ні­стю 110 бо­йо­ви­ків) та То­рунь (60 бо­йо­ви­ків). Вла­сне, Вар­ша­ва, яка на­ма­га­ла­ся бу­дьщо дис­кре­ди­ту­ва­ти че­ську та укра­їн­ську вла­ду у краї (у той час ав­то­ном­ну Під­кар­пат­ську Русь вже очо­лив Ав­гу­стин Во­ло­шин), на­справ­ді все ро­би­ла для то­го, аби на­се­ле­н­ня згур­ту­ва­ло­ся дов­ко­ла сво­єї вла­ди. Укра­їн­ські на­строї на За­кар­пат­ті швид­ко мі­цні­ли, а не­без­пе­ка те­ро­ри­сти­чних акцій кли­ка­ла до лав «Кар­пат­ської Сі­чі» ти­ся­чі до­бро­воль­ців.

За під­сум­ко­вим зві­том ма­йо­ра Ан­кер­штай­на, в ре­зуль­та­ті поль­ських ди­вер­сій на те­ри­то­рії Під­кар­пат­ської Ру­сі за не­пов­них два мі­ся­ці бу­ло зни­ще­но 12 мо­стів, одну гре­блю, те­ле­фон­ний ко­му­та­тор та бу­дів­лю по­шти, по­шко­дже­ні за­лі­зни­чні ко­лії, лі­нії еле­ктро­пе­ре­дач та те­ле­фон­ні лі­нії. Це ви­кли­ка­ло па­ні­ку в ла­вах че­хо­сло­ва­цьких вій­сько­вих у гір­ській ча­сти­ні За­кар­па­т­тя. За да­ни­ми ко­ман­ду­ва­ча акці­єю «Лом», втра­ти не­при­я­те­ля ста­но­ви­ли 23 вби­тих, 1 по­ра­не­ний, 20 по­ло­не­них. Втра­ти по­ля­ків — 11 за­ги­блих, 7 по­ра­не­них, 3 по­ло­не­ні, 3 зни­клі без­ві­сти.

Як за­зна­чає поль­ський ав­то­ри­те­тний істо­рик, акція «Лом» бу­ла одні­єю з най­більш ва­жли­вих і скла­дних та­єм­них опе­ра­цій поль­ської роз­від­ки у між­во­єн­ний пе­рі­од. Участь у ній взя­ло по­над ти­ся­чу осіб. За­га­лом во­на не при­не­сла її ор­га­ні­за­то­рам очі­ку­ва­но­го по­лі­ти­чно­го успі­ху, яким ма­ло бу­ти ство­ре­н­ня спіль­но­го кор­до­ну з Угор­щи­ною. Ан­ти­поль­ські на­строї зро­сли як се­ред укра­їн­ців За­кар­па­т­тя, так і Га­ли­чи­ни, й осла­би­ли го­тов­ність Поль­щі до обо­ро­ни про­ти Ні­меч­чи­ни та СРСР.

А те­пер по­ди­ви­мо­ся на акцію «Лом» з по­гля­ду Ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті. У мир­ний час офі­це­ри Вій­ська поль­сько­го вби­ва­ють гро­ма­дян ін­шої дер­жа­ви, на чу­жій те­ри­то­рії під­ри­ва­ють мо­сти, бу­дів­лі, ту­не­лі, ко­лії, гра­бу­ють по­шту та ту­ри­сти­чний центр, ви­кра­да­ють вій­сько­вих. І це все ро­би­ться у 1938 ро­ці, ко­ли Поль­ща на­чеб­то охо­пле­на «бан­де­рів­ським те­ро­ром». Але ку­ди там укра­їн­ським на­ціо­на­лі­ста­м­ама­то­рам до поль­ських дер­жав­них те­ро­ри­стів у по­го­нах, про­фе­сіо­на­лів сво­єї спра­ви! Чи бу­де їх су­дже­но? Адже ві­до­мі їхні іме­на (чи­ма­ло з них бу­ли на­го­ро­дже­ні), ві­до­мі й іме­на за­ги­блих від їхніх рук. Чи бу­дуть, пе­ре­фра­зо­ву­ю­чи но­вий поль­ський за­кон, по­ка­ра­ні «зло­чи­ни, вчи­не­ні про­ти укра­їн­сько­го на­ро­ду та йо­го до­бро­го іме­ні» поль­ською офі­цій­ною вла­дою?

Чи не ви­гля­дає ні­се­ні­тни­цею ба­жа­н­ня су­сі­дів су­ди­ти істо­рію з ви­со­ти ни­ні­шньо­го ча­су? Во­че­видь, то­ді поль­сько-укра­їн­ські по­ра­хун­ки слід по­ча­ти ще від ча­сів Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.