Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла ство­ре­н­ня Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Панорама - Ко­мен­тує Ле­он­тій Ши­пі­лов, до­цент ка­фе­дри за­галь­но­те­о­ре­ти­чно­го пра­во­знав­ства та пу­блі­чно­го пра­ва На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Киє- во-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія» Сер­гій Стель­мах

Го­лов­ним ка­ме­нем спо­ти­ка­н­ня бу­ло пи­та­н­ня про пов­но­ва­же­н­ня Гро­мад­ської ра­ди між­на­ро­дних екс­пер­тів. Са­ме во­на, згі­дно із за­ко­ном, бу­де доби­ра­ти суд­дів ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду.

Гро­мад­ська ра­да між­на­ро­дних екс­пер­тів скла­да­ти­ме­ться із ше­сти осіб, яких про­по­ну­ють між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції, з яки­ми Укра­ї­на має від­по­від­ні уго­ди, — єС, єв­ро­пей­ська Ра­да, оБСє, мо­жли­во, Сві­то­вий банк. Ці екс­пер­ти му­сять ма­ти до­свід пра­во­охо­рон­ної або суд­дів­ської ро­бо­ти за кор­до­ном.

от­же, про­блем­ним бу­ло пи­та­н­ня на­ді­ле­н­ня ці­єї ра­ди пра­вом за­сто­со­ву­ва­ти аб­со­лю­тне ве­то (та­ке, що не мо­жна по­до­ла­ти) що­до сум­нів­них кан­ди­да­тів на по­са­ди ан­ти­ко­ру­пцій­них су­дів. вре­шті, ді­йшли до обо­піль­но­го ком­про­мі­су, суть яко­го в на­сту­пно­му. За іні­ці­а­ти­ви не мен­ше трьох чле­нів гро­мад­ської ра­ди між­на­ро­дних екс­пер­тів пи­та­н­ня від­по­від­но­сті будь-яко­го кан­ди­да­та на по­са­ду суд­ді ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду роз­гля­да­є­ться на спе­ці­аль­но­му спіль­но­му за­сі­дан­ні вккС та гро­мад­ської ра­ди між­на­ро­дних екс­пер­тів. Рі­ше­н­ня що­до від­по­від­но­сті та­ко­го кан­ди­да­та кри­те­рі­ям ухва­лю­є­ться біль­ші­стю від спіль­но­го скла­ду за умо­ви, що за ньо­го про­го­ло­су­ва­ли не мен­ше по­ло­ви­ни чле­нів гро­мад­ської ра­ди між­на­ро­дних екс­пер­тів.

Як ба­чи­мо, та­ке ве­то близь­ке до аб­со­лю­тно­го. За­ли­ша­є­ться до­че­ка­ти­ся, хто бу­дуть ці екс­пер­ти і хто ста­не су­д­дя­ми. так чи іна­кше, по­ча­ток ро­бо­ти ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду анон­су­ють уже до кін­ця цьо­го ро­ку.

Екс­перт на­га­дав, що Кремль різ­ко на­ро­щу­вав агре­сію пі­сля за­вер­ше­н­ня ве­ли­ких спор­тив­них за­хо­дів (як, на­при­клад, пі­сля Олім­пі­а­ди в Со­чі в 2014 ро­ці). Ане­ксія Кри­му ста­ла­ся від­ра­зу пі­сля зи­мо­вої Олім­пі­а­ди в Со­чі. У се­ре­ди­ні на­сту­пно­го мі­ся­ця в Ро­сії за­вер­ши­ться фі­нал Чем­піо­на­ту сві­ту з фут­бо­лу. Не ви­клю­че­на мо­жли­вість, що ро­сій­ський пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Пу­тін мо­же пе­ре­йти до актив­них вій­сько­вих дій від­ра­зу пі­сля за­кін­че­н­ня спор­тив­них за­хо­дів.

«На мою дум­ку, пе­ре­дис­ло­ка­ція пов’яза­на з Чем­піо­на­том сві­ту з фут­бо­лу. Як і то­ді, ко­ли Пу­тін вдер­ся в Укра­ї­ну пі­сля Олім­пі­а­ди в Со­чі, ду­же ймо­вір­но, що він зро­бить кро­ки про­ти Укра­ї­ни або ко­гось ін­шо­го пі­сля фут­боль­но­го чем­піо­на­ту. Я не очі­кую дій упро­довж на­сту­пних ти­жнів, але вва­жаю, що ро­сій­ський уряд ство­рює для се­бе но­ві мо­жли­во­сті за­гро­жу­ва­ти Укра­ї­ні», — за­зна­чив Пол Гобл.

Окрім пе­ре­дис­ло­ка­ції вій­сько­вих ко­ра­блів, є кіль­ка чин­ни­ків, які вка­зу­ють, що Мо­сква в най­ближ­чі кіль­ка мі­ся­ців мо­же ор­га­ні­зу­ва­ти вій­сько­ві про­во­ка­ції в аква­то­рії Азов­сько­го мо­ря або на адмін­кор­до­ні з Хер­сон­ською обла­стю. У пер­шу чер­гу, вар­то на­зва­ти ано­маль­ну по­су­ху, яка різ­ко за­го­стри­ла про­бле­му не­ста­чі пи­тної та те­хні­чної во­ди. Не­що­дав­но ро­сій­ський гла­ва Кри­му Сер­гій Аксьо­нов роз­по­ря­див­ся за­про­ва­ди­ти ре­жим над­зви­чай­ної си­ту­а­ції в Кра­сно­гвар­дій­сько­му, Ни­жньо­гір­сько­му, Пер­во­май­сько­му і Со­вєт­сько­му ра­йо­нах.

«За­про­ва­ди­ти з 2 черв­ня 2018 ро­ку для ор­га­нів управ­лі­н­ня та сил те­ри­то­рі­аль­ної під­си­сте­ми Кри­му єди­ної дер­жав­ної си­сте­ми по­пе­ре­дже­н­ня та лі­кві­да­ції над­зви­чай­них си­ту­а­цій на те­ри­то­рії Кри­му ре­жим фун­кціо­ну­ва­н­ня «над­зви­чай­на си­ту­а­ція». Вста­но­ви­ти для ор­га­нів управ­лі­н­ня та сил РСНС ре­ґіо­наль­ний рі­вень ре­а­гу­ва­н­ня», — йде­ться у до­ку­мен­ті. Ра­йон­ним адмі­ні­стра­ці­ям та­кож до­ру­че­но за­без­пе­чи­ти ре­а­лі­за­цію всіх за­хо­дів, що ухва­лить ко­мі­сія з лі­кві­да­ції НС при ре­ґіо­наль­но­му уря­ді.

Мас­шта­бне зне­во­дне­н­ня Кри­му ки­дає тінь на імідж Мо­скви, яка не мо­же за­без­пе­чи­ти те­ри­то­рію еле­мен­тар­ни­ми бла­га­ми: во­дою для на­се­ле­н­ня, сіль­сько­го го­спо­дар­ства і про­ми­сло­во­сті. Спра­ва не в то­му, що ро­сій­ська або крим­ська вла­да ре­аль­но стур­бо­ва­ні по­бу­то­ви­ми про­бле­ма­ми крим­чан. Та­кий стан ре­чей за­чі­пає ім­пер­ське са­мо­люб­ство мо­сков­ської елі­ти. Мов­ляв, «якась там» Укра­ї­на пе­ре­кри­ла

Ро­сія мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти вій­сько­во-мор­ські си­ли, пе­ре­ки­ну­ті до бе­ре­гів Кри­му, для на­па­ду на ма­те­ри­ко­ву ча­сти­ну Укра­ї­ни. Та­ку дум­ку ви­сло­вив ана­лі­тик аме­ри­кан­ської не­уря­до­вої ор­га­ні­за­ції «The Jamestown Foundation» Пол Ґобл. Ми­ну­ло­го мі­ся­ця Мо­сква пе­ре­мі­сти­ла п’ять ко­ра­блів із Ка­спій­сько­го в Азов­ське мо­ре. «Пе­ре­дис­ло­ка­ція вій­сько­во-мор­ських сил та­кої по­ту­жно­сті з Ка­спію в Азов­ське мо­ре ля­кає, адже це дає ро­сій­ським ВМС мо­жли­вість ви­сад­ки на узбе­реж­жі. Ці ко­ра­блі не по­трі­бні, щоб за­хи­ща­ти Кер­чен­ський міст або ді­я­ти про­ти укра­їн­ських ри­бо­ло­ве­цьких су­ден», — вва­жає аме­ри­кан­ський екс­перт.

Пів­ні­чно­крим­ський ка­нал, по­ста­вив­ши «ро­сій­ський» пів­острів на ме­жу ви­жи­ва­н­ня. Ро­сій­ське ви­ще ке­рів­ни­цтво, кі­стяк яко­го скла­да­ють спец­слу­жбі­сти та вій­сько­ві, шу­ка­ти­ме будь-яку мо­жли­вість від­но­ви­ти по­ста­ча­н­ня во­ди. Окре­мі фа­кти вка­зу­ють, що крем­лів­ські спец­слу­жби мо­жуть го­ту­ва­ти про­во­ка­ції на ма­те­ри­ко­вій ча­сти­ні Укра­ї­ни. Во­ни ма­ють на­мір ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти вій­сько­ві ко­ра­блі для вій­сько­во­го шан­та­жу ке­рів­ни­цтва Укра­ї­ни, щоб від­кри­ти «вен­тиль» у Хер­сон­ській обла­сті.

На­сту­пна озна­ка мо­жли­во­го за­го­стре­н­ня — змі­на ри­то­ри­ки Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на. У йо­го пу­блі­чних ви­сту­пах зно­ву з’яви­ли­ся ви­слов­лю­ва­н­ня, що не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся з 20142015 ро­ків. То­ді Мо­сква ще від­чу­ва­ла се­бе го­спо­да­рем ста­но­ви­ща і на­ма­га­ла­ся нав’язу­ва­ти укра­їн­цям свої пра­ви­ла гри. Пу­тін зно­ву за­го­во­рив про «фе­де­ра­лі­за­цію» Укра­ї­ни та від­мо­ву від ін­те­гра­ції в НАТО, що ні­би­то мо­же до­по­мог­ти у ви­рі­шен­ні «укра­їн­сько­го пи­та­н­ня». У не­що­дав­ньо­му ін­терв’ю для ав­стрій­сько­го те­ле­ка­на­лу «ORF» він ска­зав, що укра­їн­ці істо­ри­чно при­ре­че­ні на «ду­же хо­ро­ші від­но­си­ни» з ро­сій­ською вла­дою. Ні­би­то укра­їн­ські ми­сли­те­лі й дер­жав­ні ді­я­чі ще в XIX сто­літ­ті ба­чи­ли укра­їн­ську дер­жа­ву фе­де­ра­тив­ною.

«Іде­о­ло­ги укра­їн­ської не­за­ле­жно­сті, укра­їн­ські на­ціо­на­ліс- ти ще в XIX сто­літ­ті го­во­ри­ли про не­об­хі­дність фор­му­ва­н­ня са­мо­стій­ної, не­за­ле­жної від Ро­сії укра­їн­ської дер­жа­ви. Але ба­га­то хто з них го­во­рив про не­об­хі­дність збе­ре­же­н­ня ду­же хо­ро­ших від­но­син з Ро­сі­єю, го­во­ри­ли про не­об­хі­дність фор­му­ва­н­ня не­за­ле­жної укра­їн­ської дер­жа­ви на фе­де­ра­тив­них за­са­дах і та­ке ін­ше. Уже то­ді. А сьо­го­дні, на мій по­гляд, це одне з пи­тань, що є най­більш го­стрим усе­ре­ди­ні са­мої Укра­ї­ни. Але це ро­би­ться, зви­чай­но, са­мою Укра­ї­ною», — ска­зав Во­ло­ди­мир Пу­тін.

Ро­сій­ський пре­зи­дент, якщо ува­жно вслу­ха­ти­ся в йо­го сло­ва, під­твер­див, що Мо­сква роз­ра­хо­вує на змі­ну вла­ди в Ки­є­ві. І пі­сля цьо­го «са­ма Укра­ї­на» (тоб­то но­ва вла­да, ло­яль­на до Крем­ля) ви­рі­шить про­ве­сти «фе­де­ра­лі- за­цію», хо­ча під цим ви­ра­зом ро­сій­ська вла­да ро­зу­міє про­цес по­сту­по­во­го руй­ну­ва­н­ня укра­їн­ської дер­жав­но­сті. Во­ло­ди­мир Пу­тін не за­ли­шить спроб під­по­ряд­ку­ва­ти со­бі Укра­ї­ну або зав­да­ти їй ма­кси­маль­них зби­тків. У ньо­го ли­ше два ін­стру­мен­ти: за­гро­за ма­со­ва­но­го втор­гне­н­ня та по­лі­ти­чні спе­цо­пе­ра­ції. Не­ста­ча во­ди в Кри­му, а та­кож про­вал всіх «хи­трих пла­нів», пов’яза­них із Дон­ба­сом, ста­нуть при­во­дом для вій­сько­во­го шан­та­жу Ки­є­ва та ЄС.

І остан­ній фа­ктор — за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції на схо­ді Укра­ї­ни за остан­ні кіль­ка днів. За по­ві­дом­ле­н­ням укра­їн­сько­го ко­ман­ду­ва­н­ня, на­пе­ре­до­дні три­ва­лі бої йшли по­бли­зу де­кіль­кох на­се­ле­них пун­ктів на Лу­ган­щи­ні, а та­кож на до­не­цько­му на­прям­ку по­бли­зу Ав­ді­їв­ки, Кра­сно­го­рів­ки, Мар’їн­ки, Но­во­тро­ї­цько­го, се­ла Пі­ски. На ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку — по­бли­зу на­се­ле­но­го пун­кту Ле­бе­дин­ський. Актив­ність про­ро­сій­ських угру­по­вань «ДНР» і «ЛНР» вка­зує на те, що Мо­сква про­ва­ли­ла свій план що­до вве­де­н­ня в окре­мі ра­йо­ни До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей вла­сних «ми­ро­твор­ців». За­го­стре­н­ня на Дон­ба­сі та­кож тре­ба роз­гля­да­ти як спро­бу ти­ску на Ки­їв із ме­тою роз­бло­ку­ва­н­ня по­ста­ча­н­ня во­ди до Кри­му.

Актив­не пе­ре­мі­ще­н­ня бо­йо­вої те­хні­ки, во­дні про­бле­ми пів­остро­ва та за­го­стре­н­ня ім­пер­сько­го са­мо­люб­ства Крем­ля вка­зу­ють на те, що до осе­ні Мо­сква спро­бує під­ви­щи­ти став­ки. Основ­ний сце­на­рій — ра­пто­ва вій­сько­ва про­во­ка­ція з бо­ку Кри­му з подаль­ши­ми «пе­ре­го­во­ра­ми», на яких Мо­сква спро­бує про­да­ви­ти вла­сні умо­ви: во­да для пів­остро­ва й «фе­де­ра­лі­за­ція» для Укра­ї­ни. Кін­це­ва ме­та Мо­скви в цій гео­по­лі­ти­чній грі за­ли­ша­є­ться не­змін­ною: за­тя­гну­ти Укра­ї­ну на­зад у свою ор­бі­ту й лі­кві­ду­ва­ти її су­ве­ре­ні­тет.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.