ДО АСПЕКТІВ НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ БЕЗ­ПЕ­КИ

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Головна Сторінка - Ві­ктор Рог

Ві­є­рар­хії на­ціо­наль­них прі­о­ри­те­тів на­ціо­наль­на без­пе­ка за­ймає най­ви­ще по­ло­же­н­ня за­са­дни­чо, а тим біль­ше — сьо­го­дні. У да­но­му ви­пад­ку під «на­ціо­наль­ною без­пе­кою» ро­зу­мі­є­мо сим­біоз двох по­нять:

1) вла­сне на­ціо­наль­ну без­пе­ку як без­пе­ку укра­їн­ської на­ції, тоб­то ком­плекс за­хо­дів і ме­ха­ні­змів, які спря­мо­ва­ні на га­ран­ту­ва­н­ня за­хи­сту і роз­ви­тку укра­їн­сько­го етно­су як в Укра­ї­ні, так і за її ме­жа­ми, зокре­ма в мі­сцях ком­па­ктно­го по­се­ле­н­ня укра­їн­ців;

2) дер­жав­ну без­пе­ку, тоб­то си­сте­му за­хо­дів і ме­ха­ні­змів, по­кли­ка­них за­без­пе­чи­ти дер­жав­ний су­ве­ре­ні­тет і не­по­ру­шність дер­жав­них кор­до­нів Укра­ї­ни.

Ор­га­ні­за­ція Укра­їн­ських На­ціо­на­лі­стів зав­жди ста­ви­ла пи­та­н­ня на­ціо­наль­ної без­пе­ки на чіль­не мі­сце, ро­зу­мі­ю­чи, що як бо­роть­ба за здо­бу­т­тя вла­сної дер­жа­ви, так і етап її ста­нов­ле­н­ня ви­кли­че від­по­від­ну ре­а­кцію зов­ні­шніх сил та їхніх аген­тів в Укра­ї­ні.

За­са­дни­чи­ми по­сту­ла­та­ми на­ціо­наль­но-ви­зволь­ної та дер­жа­во­твор­чої кон­це­пції ОУН бу­ли і за­ли­ша­ю­ться твер­дже­н­ня, що ли­ше шля­хом без­ком­про­мі­сної бо­роть­би мо­жна здо­бу­ти вла­сну дер­жа­ву і в цій бо­роть­бі роз­ра­ху­нок є на­сам­пе­ред на вла­сні си­ли укра­їн­ської на­ції. В обо­ро­ні дер­жа­ви ви­рі­шаль­ни­ми чин­ни­ка­ми є мо­раль­но-пси­хо­ло­гі­чне на­ла­шту­ва­н­ня на­ро­дних мас (мо­ти­ва­ція), мі­цні зброй­ні си­ли та спец­слу­жби (вла­сне ме­ха­нізм обо­ро­ни), вда­ла між­на­ро­дна по­лі­ти­ка (по­шук со­ю­зни­ків і ней­тра­лі­за­ція про­тив­ни­ків, вклю­че­н­ня до між­на­ро­дних та ре­ґіо­наль­них без­пе­ко­вих стру­ктур чи їх іні­ці­ю­ва­н­ня та тво­ре­н­ня).

ОУН та її те­о­ре­ти­ки і про­від­ни­ки та­кож зав­жди на­го­ло­шу­ва­ли, що Ро­сія, по­при змі­ну де­ко­ра­цій та де­кла­ра­цій, ца­рів і во­ждів, за­ли­ша­є­ться гли­бо­ко про­ся­кну­та ду­хом шо­ві­ні­зму та ім­пе­рі­а­лі­зму і без зброй­ної бо­роть­би здо­бу­т­тя та утвер­дже­н­ня су­ве­рен­ної со­бор­ної дер­жа­ви не­мо­жли­ве. Для про­ти­сто­я­н­ня за­гро­зам із бо­ку Мо­скви не­об­хі­дне по­єд­на­н­ня зу­силь по­не­во­ле­них та за­гро­же­них мо­сков­ським ім­пе­рі­а­лі­змом на­ро­дів та во­ле­лю­бних по­лі­ти­чних сил. Усі ці те­зи на­бу­ли яскра­во­го і пе­ре­кон­ли­во­го під­твер­дже­н­ня остан­ні­ми ро­ка­ми.

Ви­хо­дя­чи з ви­ще­ска­за­но­го, вва­жа­є­мо, що сьо­го­дні акту­а­лі­зу­ю­ться два аспе­кти си­сте­ми без­пе­ки:

1) роль і мі­сце Укра­ї­ни в між­на­ро­дній си­сте­мі без­пе­ки;

2) ре­фор­му­ва­н­ня від­по­від­но до ни­ні­шньої і про­гно­зо­ва­ної си­ту­а­ції си­сте­ми укра­їн­ської дер­жав­ної без­пе­ки, до скла­до­вих якої, по­ряд із вла­сти­во обо­рон­ни­ми, вій­сько­ви­ми ме­ха­ні­зма­ми ком­пле­ксно за­ра­хо­ву­є­мо і та­кі на­прям­ки, як еко­но­мі­чна, еко­ло­гі­чна, ін­фор­ма­цій­на без­пе­ка.

Сьо­го­дні, в умо­вах фа­кти­чної вій­ни з Ро­сі­єю і ане­ксії нею зна­чної ча­сти­ни на­шої те­ри­то­рії, вхо­дже­н­ня до між­на­ро­дних без­пе­ко­вих стру­ктур для нас є як ні­ко­ли акту­аль­ною, але во­дно­час і не­лег­кою спра­вою, адже це на­сам­пе­ред за­ле­жить не від Укра­ї­ни, а від са­мих уча­сни­ків ко­ле­ктив­них до­го­во­рів, які на­пев­но не по­спі­ша­ти­муть прийня­ти до сво­їх лав дер­жа­ву, що ве­де не­ого­ло­ше­ну вій­ну і не кон­тро­лює свої кор­до­ни. Слід вра­ху­ва­ти та­кож зро­ста­ю­чі на­пру­же­н­ня з де­яки­ми ін­ши­ми на­ши­ми су­сі­да­ми, зокре­ма з Угор­щи­ною, Поль­щею та Ру­му­ні­єю, які під рі­зни­ми на­ду­ма­ни­ми при­во­да­ми вда­ю­ться до не­ви­ва­же­них за­яв і не­дру­жніх по­лі­ти­чних кро­ків із ме­тою шан­та­жу Укра­ї­ни в та­кій не­про­стій для нас си­ту­а­ції.

Не­об­хі­дно ма­кси­маль­но мо­бі­лі­зу­ва­ти і по­єд­на­ти зу­си­л­ля у сфе­рі про­штов­ху­ва­н­ня укра­їн­ських іні­ці­а­тив та за­хи­сту на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів у цьо­му на­прям­ку укра­їн­ської дер­жав­ної ди­пло­ма­тії та стру­ктур сві­то­во­го укра­їн­ства, зокре­ма і на­сам­пе­ред ОУН, яка має ба­га­тий і успі­шний істо­ри­чний до­свід у цій пло­щи­ні та ді­є­ві роз­га­лу­же­ні стру­кту­ри у кра­ї­нах по­се­лень. Вар­то на­го­ло­си­ти, що остан­ні кіль­ка ро­ків на­шої ді­яль­но­сті під­твер­джу­ють ви­ще­за­зна­че­не, при­кла­дом чо­го, зокре­ма, мо­жуть по­слу­жи­ти по­зи­тив­ні результати на­шої спіль­ної ро­бо­ти в США, Ка­на­ді, Ав­стра­лії та низ­ці ін­ших кра­їн.

Не­змін­ним го­лов­ним еле­мен­том вій­сько­вої без­пе­ки є на­ціо­наль­ні зброй­ні си­ли в ши­ро­ко­му ро­зу­мін­ні цьо­го по­ня­т­тя (тут ма­є­ться на ува­зі вла­сне ЗСУ, СБУ, На­ціо­наль­на гвар­дія, від­ді­ли те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни, па­трі­о­ти­чні па­ра­мі­лі­тар­ні стру­кту­ри то­що) з на­ле­жним вій­сько­вим ви­шко­лом та за­без­пе­че­н­ням і мо­раль­но-пси­хо­ло­гі­чним ста­ном. Зав­да­н­ням укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів є все­бі­чне спри­я­н­ня роз­бу­до­ві укра­їн­сько­го вій­ська і йо­го ре­гу­ляр­на під­трим­ка як у пла­ні за­без­пе­че­н­ня ви­шко­ле­ни­ми ка­дра­ми, так і в пла­ні іде­о­ло­гі­чно­му та ма­те­рі­аль­но­му.

До ва­жли­вої ді­лян­ки вій­сько­вої без­пе­ки за­ра­хо­ву­є­мо ефе­ктив­ну ді­яль­ність спец­служб, зокре­ма СБУ, служб роз­від­ки та кон­тр­ро­звід­ки, адже три­ва­лий час ці га­лу­зі ка­дро­во та іде­о­ло­гі­чно бу­ли ін­філь­тро­ва­ні мо­сков­ськи­ми аген­та­ми та ви­ко­ну­ва­ли не вла­сти­ві їм фун­кції. Не­мо­жли­во пе­ре­мог­ти во­ро­га на фрон­ті, не зне­шко­див­ши йо­го аген­ту­ру в ти­лу, не ней­тра­лі­зу­вав­ши ра­ди­каль­но йо­го роз­га­лу­же­ну п’яту ко­ло­ну, яка й сьо­го­дні актив­но і пра­кти­чно від­кри­то діє в на­шій дер­жа­ві.

На­ле­жне ви­ко­на­н­ня зав­дань вій­сько­вої без­пе­ки ду­же зна­чною мі­рою за­ле­жить від ство­ре­н­ня актив­них від­ді­лів ци­віль­но­го опо­ру (те­ри­то­рі­аль­ної са­мо­обо­ро­ни) та роз­гор­та­н­ня во­лон­тер­ської ме­ре­жі й на­вчаль­но-ви­шкіль­них баз.

Не мо­же­мо оми­ну­ти ува­гою та­кож пи­та­н­ня вну­трі­шньо­по­лі­ти­чної без­пе­ки. Під цим на­прям­ком ро­зу­мі­є­мо стан на­ціо­наль­ної єд­но­сті і на­ціо­наль­но­го по­ро­зу­мі­н­ня пе­ред за­гро­зою зов­ні­шньо­го во­ро­га, який ціл­ком при­ро­дно на­ма­га­є­ться спро­во­ку­ва­ти, роз­па­ли­ти і ви­ко­ри­ста­ти ко­жен вну­трі­шній укра­їн­ський кон­флікт чи не­по­ро­зу­мі­н­ня для сво­їх ім­пе­рі­а­лі­сти­чних ін­те­ре­сів. ОУН є дер­жа­во­твор­чим і на­ці­о­за­хи­сним над­пар­тій­ним іде­о­ло­гі­чним та по­лі­ти­чним чин­ни­ком, по­бо­рює і за­су­джує дух та ви­яви на­ціо­наль­ної ру­ї­ни і ха­о­су, куль­ти­ву­ю­чи і про­па­гу­ю­чи дух на­ціо­наль­но­го бу­дів­ни­цтва і ла­ду в усіх аспе­ктах і су­спіль­них про­я­вах.

В умо­вах зов­ні­шньої за­гро­зи і зброй­но­го про­ти­сто­я­н­ня та не­ста­біль­но­сті дер­жа­ва і гро­ма­дян­ське су­спіль­ство ма­ють по­ста­ви­ти над пар­тій­ни­ми, кла­но­ви­ми, ре­ґіо­наль­ни­ми прі­о­ри­те­та­ми та псев­до­лі­бе­раль­ни­ми до­гма­ми прі­о­ри­тет за­галь­но­на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів. За­со­ба­ми для скрі­пле­н­ня на­ціо­наль­ної єд­но­сті є по­слі­дов­ні кро­ки і впев­не­ні та рі­шу­чі дії що­до ви­рі­ше­н­ня на­галь­них со­ці­аль­них та етні­чних про­блем і про­ти­річ. Зокре­ма йде­ться про по­до­ла­н­ня на­слід­ків дов­го­три­ва­ло­го по­не­во­ле­н­ня та ре­лі­кто­вих явищ укра­ї­но­фо­бії з одно­го бо­ку та на­ціо­наль­ної мен­шо­вар­то­сті з ін­шо­го — шля­хом усу­не­н­ня з гро­мад­сько-по­лі­ти­чно­го жи­т­тя, ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру дис­кри­мі­на­цій­них ви­явів яв­но­го та за­ма­ско­ва­но­го ан­ти­укра­їн­ства, ко­ру­пції.

Ва­жли­вим є на­да­н­ня ма­кси­маль­них умов та за­охо­чень пред­став­ни­кам на­ціо­наль­них мен­шин віль­но ви­вча­ти і на­вча­ти­ся укра­їн­ською мо­вою, бра­ти участь в укра­їн­сько­му куль­тур­но­му жит­ті, ін­те­гру­ва­ти­ся в укра­їн­ське су­спіль­ство і ба­чи­ти свою сто­ли­цю в Ки­є­ві, свою пер­спе­кти­ву — в Укра­ї­ні, а не в ін­шій дер­жа­ві. Укра­ї­на — спіль­на ба­тьків­щи­на, спіль­на пер­спе­кти­ва і спіль­на від­по­від­аль­ність всіх її гро­ма­дян.

В аспе­кті со­ці­аль­ної без­пе­ки ОУН від по­ча­тків ста­нов­ле­н­ня твер­до сто­їть на за­са­ді, що на­дій­ною під­ва­ли­ною три­ва­ло­го існу­ва­н­ня і роз­ви­тку Укра­їн­ської дер­жа­ви є спра­ве­дли­вий со­ці­аль­ний лад, що зу­мов­лює від­по­від­ність ви­на­го­род і ви­зна­н­ня за­слуг ко­жно­го йо­го вне­ско­ві в на­ціо­наль­ну спра­ву, рів­ність всіх пе­ред за­ко­ном і не­від­во­ро­тність по­ка­ра­н­ня за йо­го по­ру­ше­н­ня не­за­ле­жно від чи­ну чи по­хо­дже­н­ня, по­лі­ти­чну від­по­від­ність пар­тій за­де­кла­ро­ва­ним цін­но­стям та від­по­від­аль­ність за свою ді­яль­ність. Твер­де до­три­ма­н­ня за­яв­ле­них ви­ще за­сад за­по­бі­га­ти­ме ви­ни­кнен­ню вну­трі­шніх со­ці­аль­них і між­е­тні­чних кон­флі­ктів і спря­мує су­спіль­ну енер­гію в кон­стру­ктив­не ру­сло.

В умо­вах ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства гу­ма­ні­тар­на сфе­ра ля­гає в осно­ву на­ціо­наль­ної без­пе­ки, оскіль­ки вплив ін­фор­ма­ції на сві­до­мість як окре­мої лю­ди­ни, так і пев­них су­спіль­них груп фор­мує їхні сві­то­від­чу­т­тя, цін­но­сті і мо­ти­ва­цію.

Ко­ли ні­ве­лю­ю­ться або де­фор­му­ю­ться та­кі за­са­дни­чі осно­ви, як на­ціо­наль­не са­мо­ви­зна­че­н­ня, куль­тур­на та дер­жав­на са­мо­і­ден­ти­фі­ка­ція, по­чу­т­тя па­трі­о­ти­зму, то­ді на­ція стає без­си­лою про­ти зов­ні­шніх за­гроз.

Су­ча­сні ви­кли­ки в га­лу­зі на­ціо­наль­ної без­пе­ки спо­ну­ка­ють до від­по­від­них за­ко­но­дав­чих змін, осу­ча­сне­н­ня обо­рон­ної га­лу­зі, ви­ро­бле­н­ня но­вої без­пе­ко­вої стра­те­гії та на­яв­но­сті по­лі­ти­чної во­лі до її вті­ле­н­ня.

ви­хо­дить з 1954 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.