ЧЕМ­ПІО­НАТ СКАНДАЛІВ

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Гри­го­рій Жи­бак

Важ­ко зба­гну­ти, як одна з остан­ніх ім­пе­рій ді­ста­ла по­че­сне пра­во ор­га­ні­за­то­ра. На­віть ко­ли ста­ли ві­до­мі без­за­пе­ре­чні фа­кти під­ку­пу Крем­лем най­ви­щих фут­боль­них до­стой­ни­ків сві­ту, щоб ті про­го­ло­су­ва­ли за Мо­ско­вію, на­віть ко­ли у цьо­му гу­чно­му скан­да­лі бу­ли де­ся­тки за­а­ре­што­ва­них, ко­ли ін­ші кра­ї­ни-пре­тен­ден­ти спра­ве­дли­во обу­рю­ва­ли­ся і ви­ма­га­ли на­ле­жної оцін­ки, мо­ска­лям яки­мось ди­вом вда­ло­ся збе­рег­ти за со­бою Мун­ді­аль-2018. Одні­єю із вер­сій то­го, що ста­ло­ся, є подаль­ший під­куп. Цьо­го ра­зу пра­во­охо­рон­ців, які про­во­ди­ли роз­слі­ду­ва­н­ня, суд­дів та ін­ших осіб, при­че­тних до ці­єї гу­чної та га­не­бної афе­ри.

Чем­піо­нат сві­ту 2018 ро­ку справ­ді вель­ми на­га­дує Олім­пі­а­ду-1936, яка від­бу­ва­ла­ся у Бер­лі­ні. То­ді світ сво­єю при­су­тні­стю фа­кти­чно ви­знав Гі­тле­ра, йо­го ре­жим. Не­вдов­зі роз­по­ча­ла­ся Дру­га сві­то­ва вій­на. Те­пер фут­бол пе­ре­тво­ри­ли на по­лі­ти­чний ін­стру­мент у ру­ках кри­ва­во­го ди­кта­то­ра Пу­ті­на.

Мо­ска­лі ле­две всти­гли від­кри­ти всі аре­ни до стар­ту турніру. Де­які офі­цій­но фун­кціо­ну­ють ли­ше мі­сяць-два. Та й вво­ди­ли їх в екс­плу­а­та­цію, за­крив­ши очі на чи­сель­ні про­бле­ми. Їх хоч гре­блю га­ти. І не тіль­ки на ста­діо­нах. У Ро­сто­ві-на-До­ну ста­рі бу­дів­лі та на­пів­ро­зва­ле­ні при­мі­ще­н­ня за­ма­ску­ва­ли ба­не­ра­ми і сі­тка­ми. Та­ких об’єктів близь­ко двох со­тень. І всі во­ни у ста­ро­му цен­трі. Двох мі­льяр­дів до­ла­рів не ви­ста­чи­ло мі­ській вла­ді, щоб на­ве­сти по­ря­док. Мо­жна ли­ше га­да­ти, скіль­ки із ці­єї чи­ма­лої су­ми бу­ло вкра­де­но.

Ви­окре­ми­ла­ся Мо­ско­вія і сво­єю «го­стин­ні­стю». До чи­сель­них по­гра­бу­вань і зві­ря­чо­го по­би­т­тя фран­цузь­ко­го фа­на­та до­да­ла­ся за­ява одіо­зно­го по­лі­ти­ка Еду­ар­да Лі­мо­но­ва, який на­звав ту­ри­стів без­ха­тька­ми та «під­да­ти­ми ко­ря­ви­ми іно­зем­ця­ми». Ро­сій­ська по­лі­ція має вка­зів­ку не опри­лю­дню­ва­ти зло­чи­ни під час Мун­ді­а­лю. На­то­мість ре­ко­мен­до­ва­но на­го­ло­шу­ва­ти на чи­сель­них фа­ктах за­по­бі­га­н­ня пра­во­по­ру­шень та без­чинств.

Однак ши­ла в мі­шку не вта­їш. У са­мі­сінь­ко­му цен­трі Мо­скви та­ксі ви­їха­ло на тро­ту­ар і за­вда­ло травм во­сьми пе­ре­хо­жим. По­стра­жда­ла й укра­їн­ка, яку

У Мо­ско­вії ві­дбу­ва­є­ться фі­наль­на ча­сти­на сві­то­вої пер­шо­сті з фут­бо­лу 2018 ро­ку.

бу­ло го­спі­та­лі­зо­ва­но. Во­дія за­три­ма­ли. Він кир­гиз. Свій вчи­нок по­яснив вто­мою, мов­ляв, пра­цю­вав усю ніч і не від­по­чив. Та­кож ста­ло ві­до­мо, що у ньо­го не бу­ло від­по­від­них до­ку­мен­тів на пра­во об­слу­го­ву­ва­ти па­са­жи­рів під час сві­то­вої пер­шо­сті.

Че­рез ута­єм­ни­че­ність зло­чи­нів уже пі­сля по­ча­тку чем­піо­на­ту ста­ло ві­до­мо, що на­пе­ре­до­дні пер­шо­го матчу до лі­кар­ні по­тра­пив ні­ге­рій­ський убо­лі­валь­ник. У Мо­скві він хиль­нув ли­шку, за­ліз на дах під’їзду до бу­дин­ку і став тан­цю­ва­ти, спів­а­ю­чи на­ціо­наль­них пі­сень. За­ува­же­н­ня ме­шкан­ців він ігно­ру­вав, до­по­ки один із них не зі­штов­хнув йо­го. Те­пер го­ре-фа­нат із пе­ре­ло­мом обох п’ят убо­лі­ває на лі­кар­ня­но­му ліж­ку.

Це не єди­ний «по­літ». У сто­ли­ці Мо­ско­вії із шо­сто­го по­вер­ху та­кож ви­пав юнак. Він по­во­див­ся не­аде­ква­тно, був го­лий і вре­шті втра­тив рів­но­ва­гу. Упав на трьох убо­лі­валь­ни­ків збір­ної Ар­ген­ти­ни, які по­вер­та­ли­ся із по­єдин­ку їхніх улю­блен­ців су­про­ти Іслан­дії. Юнак за­ги­нув, а двох ар­ген­тин­ців го­спі­та­лі­зу­ва­ли.

У Мо­скві по­стра­ждав і фран­цуз із не­тра­ди­цій­ною орі­єн­та­ці­єю. Двоє да­ге­стан­ців про­ло­ми­ли йо­му го­ло­ву та по­ла­ма­ли ще­ле­пу. У не­ща­сно­го та­кож по­шко­дже­ний мо­зок.

Окрім фі­зи­чних, фа­на­ти за­зна­ють ма­те­рі­аль­них зби­тків. У Санкт-Пе­тер­бур­зі, у день матчу Ма­рок­ко — Іран, один із убо­лі­валь­ни­ків у ме­ре­жі швид­ко­го хар­чу­ва­н­ня «Те­ре­мок» при­дбав мли­нець і чай за 300 єв­ро! Не зна­ю­чи жо­дно­го сло­ва, він по­ба­чив су­му, яка ви­сві­тли­ла­ся на ка­со­во­му апа­ра­ті, і ви­клав цю су­му за­мість 300 ру­блів. Ка­сир­ка ані оком не клі­пну­ла і взя­ла гро­ші.

По­над 150 фа­на­тів збір­ної Ні­ге­рії не змо­гли від­ра­зу по­ки­ну­ти Ка­лі­нін­град, де во­ни вбо­лі­ва­ли за сво­їх улю­блен­ців у про­ти­сто­ян­ні з хор­ва­та­ми. У по­тяг їх не пу­ска­ли че­рез від­су­тність шен­ген­ських віз. Звід­ки їм бу­ло зна­ти, що тран­зи­тна ві­за при ку­пів­лі кви­тка на по­тяг із мі­ста до ін­ших те­ре­нів Мо­ско­вії ав­то­ма­ти­чно на­да­є­ться тіль­ки мо­ска­лям? Іно­зем­ці ж ма­ють за­зда­ле­гідь по­да­ва­ти від­по­від­ну за­яв­ку. У си­ту­а­цію до­ве­ло­ся втру­ча­ти­ся орг­ко­мі­те­ту та ФІФА. Фа­на­тів відправили лі­та­ком.

Ле­две не по­тра­пи­ли у ха­ле­пу й швей­цар­ські вбо­лі­валь­ни­ки. На не­діль­ний по­єди­нок їхньої збір­ної з Бра­зи­лі­єю во­ни ав­то­бу­сом їха­ли до Ро­сто­ва-на-До­ну. На­ві­га­тор вка­зав шлях че­рез оку­по­ва­ний До­нецьк. На пе­ре­дній па­не­лі транс­порт­но­го за­со­бу був сим­во­лі­чний Ку­бок сві­ту і на­пис, що за­свід­чу­вав по­їзд­ку до РФ. Ма­буть, са­ме це вря­ту­ва­ло єв­ро­пей­ців, які ча­сти­ну шля­ху про­їха­ли оку­по­ва­ною те­ри­то­рі­єю і яких не зу­пи­нив жо­дний блок-пост.

Ці­ка­во, що ма­тчі збір­ної Бра­зи­лії ко­мен­ту­ва­ти­ме ко­ли­шній пре­зи­дент кра­ї­ни Лу­їс Іна­сіу Лу­ла да Сіл­ва. Ви­па­док не пе­ре­сі­чний ще й то­му, що ро­би­ти­ме це ко­мен­та­тор із тюр­ми. До 12 ро­ків бу­це­гар­ні йо­го за­су­ди­ли за ко­ру­пцію. Свої вра­же­н­ня від ма­тчів він за­пи­су­ва­ти­ме на ві­део і пе­ре­да­ва­ти­ме до ре­да­кції, яка транс­лю­ва­ти­ме їх в ефі­рі. Ці­ка­во, чи до­че­ка­є­ться Укра­ї­на, що її Пре­зи­дент бу­де ко­мен­ту­ва­ти фут­боль­ні по­єдин­ки? Будь-який: ко­ли­шні, чин­ний чи май­бу­тні.

Так са­мо з тюр­ми міг убо­лі­ва­ти чи ко­мен­ту­ва­ти ма­тчі сві­то­вої пер­шо­сті ле­ген­дар­ний ар­ген­ти­нець Ді­є­го Ар­ман­до Ма­ра­до­на. Він був ве­ли­ким фут­бо­лі­стом. Да­лі щось пі­шло не так. Не­ви­лі­ков­ний нар­ко­ман, яко­му здо­ров’я і на­віть жи­т­тя вря­ту­ва­ли ку­бин­ські ме­ди­ки. Ста­ло­ся це зав­дя­ки мі­цній дру­жбі Ма­ра­до­ни із ни­ні по­кій­ним ди­кта­то­ром Фі­де­лем Ка­стро. Взим­ку Ма­ра­до­на, пе­ре­бу­ва­ю­чи у Мо­скві на це­ре­мо­нії же­реб­ку­ва­н­ня фі­наль­ної ча­сти­ни Мун­ді­а­лю, на­ма­гав­ся зґвал­ту­ва­ти ро­сій­ську жур­на­ліс­тку. Та все йо­му зі­йшло з рук. І за грою сво­єї збір­ної він не про­сто спо­сте­рі­гав із ло­жі для по­че­сних го­стей, а й на­ха­бно, всу­пе­реч за­бо­ро­ні, ку­рив си­га­ру.

Вель­ми обе­ре­жна в Мо­ско­вії збір­на Ан­глії. Ця кра­ї­на че­рез отру­є­н­ня на її те­ре­нах ко­ли­шньо­го мо­сков­сько­го шпи­гу­на Скри­па­ля бу­ла в аван­гар­ді бой­ко­ту чем­піо­на­ту в Мо­ско­вії. Те­пер грав­ці пе­ре­йма­ю­ться ра­со­вою дис­кри­мі­на­ці­єю, яка мо­же спі­тка­ти їхніх рі­дних і дру­зів. Як впо­ра­ти­ся з про­я­ва­ми ра­си­зму, чле­нів ан­глій­ської де­ле­га­ції кон­суль­тує пси­хо­лог.

Ма­сла до во­гню під­ли­ли бри­тан­ські фа­на­ти. Зна­ні ху­лі­га­ни, во­ни по­обі­ця­ли вла­шту­ва­ти пе­кло ро­сій­ським убо­лі­валь­ни­кам. Один із їхніх очіль­ни­ків за­явив: «Це бу­де сві­то­ва вій­на — тре­тя, че­твер­та, п’ята, шо­ста і сьо­ма!».

Збір­на Ан­глії не­спо­ді­ва­но від­мо­ви­ла­ся від тре­ну­ва­н­ня на «Вол­го­град-Аре­ні» пе­ред ма­тчем із Ту­ні­сом. При­чи­на на­ра­зі не­ві­до­ма, але факт до­во­лі не­при­єм­ний.

Бри­тан­ців, які з мір­ку­вань без­пе­ки на­віть не ку­шту­ва­ли ко­ро­вай під час при­льо­ту до Мо­ско­вії, роз­мі­сти­ли не­по­да­лік від Санкт-Пе­тер­бур­га у го­те­лі, ві­кна яко­го ви­хо­дять на зго­рі­лий бу­ди­нок. Та­кож ор­га­ні­за­то­ри не взя­ли до ува­ги ви­мо­ги бри­тан­ців що­до по­се­ле­н­ня у ти­хо­му го­те­лі із ше­сти­ме­тро­вим пар­ка­ном. По­руч за­лі­зни­ця із по­стій­ним шу­мом від про­їжджа­ю­чих по­тя­гів.

Ре­зо­нанс скандалів у Мо­ско­вії ся­гнув Укра­ї­ни. У Чер­ні­го­ві ро­сій­ська фір­ма ре­а­лі­зо­ву­ва­ла фут­бол­ки до сві­то­вої пер­шо­сті із на­пи­сом «Ро­сія впе­ред». Ли­ше пі­сля роз­го­ло­су про­ду­кцію зня­ли із про­да­жу.

Ці­ка­во, чи отри­ма­ють по­ка­ра­н­ня ор­га­ні­за­то­ри ці­єї га­не­бної і не­ви­пад­ко­вої акції?

Одра­зу важ­ко й при­га­да­ти, з яко­го ча­су я знаю га­зе­ту «Шлях Пе­ре­мо­ги». Із здо­бу­т­тям не­за­ле­жно­сті та по­вер­не­н­ням ча­со­пи­су в Укра­ї­ну є по­стій­ним йо­го чи­та­чем та до­пи­су­ва­чем. Ви­да­н­ня ці­ка­ве для істо­ри­ків та всіх, хто пе­ре­йма­є­ться май­бу­тнім Укра­ї­ни й ці­ка­ви­ться її ми­ну­лим.

Вва­жаю, що га­зе­та є не тіль­ки шля­хом пе­ре­мо­ги Укра­їн­ської спра­ви, а й ві­ді­грає на­два­жли­ву роль у єд­нан­ні всіх укра­їн­ців — на Ба­тьків­щи­ні та по­се­ле­н­нях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.