250 міль­йо­нів до­ла­рів на обо­ро­ну Укра­ї­ни

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Погляд - Гри­го­рій Жи­бак,

ПУІС

ро­ект бю­дже­ту на обо­рон­ні по­тре­би США, який прийня­ла ни­жня па­ла­та аме­ри­кан­сько­го Кон­гре­су, пе­ред­ба­чає чверть мі­льяр­да до­ла­рів на до­по­мо­гу у сфе­рі без­пе­ки для Укра­ї­ни. Із ці­єї су­ми 50 міль­йо­нів до­ла­рів має бу­ти спря­мо­ва­но на ле­таль­ні ви­ди озбро­єнь.

Та­кож до за­ко­но­про­е­кту про «Бю­джет США на 2019 рік на по­тре­би на­ціо­наль­ної обо­ро­ни» вклю­че­но основ­ні по­ло­же­н­ня про­е­кту «За­ко­ну про спів­пра­цю з Укра­ї­ною з пи­тань кі­бер- без­пе­ки», у яко­му пе­ред­ба­че­но до­по­мо­гу на­шій кра­ї­ні у по­си­лен­ні мо­жли­во­стей що­до за­хи­сту від кі­бе­ра­так. За­раз ве­де­ться по­шук но­вих на­пря­мів вза­є­мо­дії та під­трим­ки у цій сфе­рі.

Прийня­тий про­ект бю­дже­ту на обо­рон­ні по­тре­би США те­пер має під­три­ма­ти Се­нат. Від­так, він бу­де пе­ре­да­ний на під­пис пре­зи­ден­ту Трам­пу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.