Впе­ред, Укра­ї­но!

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Погляд - Сер­гій Ве­ре­сень, УІС

Ви­йшли дру­ком ма­те­рі­а­ли юві­лей­них V Бан­де­рів­ських чи­тань, про­ве­де­них в лю­то­му 2018 ро­ку на те­му «Мі­сія Укра­ї­ни та на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си в гло­ба­лі­зо­ва­но­му сві­ті: ві­зія на­ціо­на­лі­стів» (ви­дав­ни­цтво «Астро­ля­бія»).

Це ви­да­н­ня, за сло­ва­ми іні­ці­а­то­ра та ор­га­ні­за­то­ра що­рі­чних Бан­де­рів­ських чи­тань, ди­ре­кто­ра Не­за­ле­жно­го ана­лі­ти­чно­го цен­тру «Укра­їн­ські сту­дії стра­те­гі­чних до­слі­джень» Юрія Си­ро­тю­ка «про­по­нує стра­те­гі­чну дис­ку­сію про фі­ло­соф­ські під­ста­ви на­шої гео­по­лі­ти­ки, опцій­ні мо­де­лі ці­ле­по­кла­да­н­ня на­ших між­на­ро­дних зу­силь, по­шук від­по­віді на пи­та­н­ня про «мі­сце й мі­сію Укра- їни в між­на­ро­дній по­лі­ти­ці» та ам­бі­цій­ні про­гно­зи «Чи зда­тна Укра­ї­на на вла­сний гео­по­лі­ти­чний про­ект?».

«На­ра­зі це ли­ше шкі­ци, стат­ті ві­до­мих вче­них, про­же­кти по­лі­ти­ків, ві­зії мо­ло­дих на­у­ков­ців. Але ве­ли­ка спра­ва спо­ча­тку на­ро­джу­є­ться в го­ло­вах лю­дей. Оче­ви­дно, що тлом для на­шої дис­ку­сії був істо­ри­чний, те­о­ре­ти­чний та пра­кти­чний до­свід на­ціо­на­лі­стів-по­пе­ре­дни­ків, які над­зви­чай­но влу­чно ана­лі­зу­ва­ли й про­гно­зу­ва­ли між­на­ро­дну по­лі­ти­ку. Ни­ні час за на­ми, – го­во­рить Ю.Си­ро­тюк».

Се­ред ав­то­рів збір­ни­ка ві­до­мі на­у­ков­ці Оле­ксандр Сич, Ми­ко­ла По­сів­нич, Олег Ба­ган, Ле­он­тій Ши­пі­лов, Пе­тро Іва­ни­шин, Ва­силь Де­ре­він­ський, гро­мад­ські та по­лі­ти­чні ді­я­чі Олег Тя­гни­бок, Со­ло­мія Фа­ріон, Сер­гій Пар­хо­мен­ко, Юрій Мін­дюк та ін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.