У Ки­є­ві вша­ну­ва­ли во­я­ків-бог­да­нів­ців

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Єв­ген Ко­стюк

ли­пня у Ки­є­ві вша­но­ва­но ко­за­ків і стар­шин Пер­шо­го укра­їн­сько­го ко­за­цько­го пол­ку ім. Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го. Ор­га­ні­за­то­ра­ми за­хо­ду ви­сту­пи­ли Істо­ри­чний клуб “Хо­ло­дний Яр”, Ки­їв­ська мі­ська ор­га­ні­за­ція ВО “Сво­бо­да” та Ле­гіон Сво­бо­ди.

Ве­ду­чий за­хо­ду – со­ліст ле­ген­дар­но­го рок-гур­ту “Тінь Сон­ця” Сер­гій Ва­си­люк роз­по­вів при­су­тнім про істо­ри­чні об­ста­ви­ни тра­ге­дії, яка ста­ла­ся 101 рік то­му.

26 ли­пня 1917 р. на за­лі­зни­чній ст. Пост-Во­лин­ський (те­пер – Ки­їв-Во­лин­ський) мо­сков­ські оку­пан­ти з 2-го гвар­дій­сько­го та 17-го Дон­сько­го пол­ків із ку­ле­ме­тів роз­стрі­ля­ли еше­лон бог­да­нів­ців, які їха­ли на фронт. За твер­дже­н­ням істо­ри­ка Дми­тра До­ро­шен­ка, мо­сков­ські оку­пан­ти вби­ли 16 бог­да­нів­ців і 30 по­ра­ни­ли, а со­тник 7-ї со­тні 2-го ку­ре­ня Бо­г­да­нів­сько­го пол­ку Іван Остро­вер­шен­ко, оче­ви­дець тра­гі­чних по­дій, за­свід­чу­вав за­ги­бель близь­ко пів­то­ри со­тні бог­да­нів­ців.

Пре­зи­дент Істо­ри­чно­го клу­бу “Хо­ло­дний Яр” Ро­ман Ко­валь у сво­є­му ви­сту­пі про­вів па­ра­ле­лі між бог­да­нів­ця­ми і до­бро­воль­ця­ми су­ча­сної ро­сій­сько-укра­їн­ської вій­ни. Істо­рик за­зна­чив: “Пси­хо­ло­гія укра­їн­ської вер­хів­ки за 100 ро­ків не змі­ни­ла­ся: і ке­рів­ни­ки Цен­траль­ної Ра­ди, і ни­ні­шнє ке­рів­ни­цтво Укра­ї­ни бо­я­ться укра­їн­ських іде­а­лі­стів зі збро­єю в ру­ках, хоч са­ме ро­ман­ти­ки-до­бро­воль­ці і є пер­ши­ми за­хи­сни­ка­ми на­шої Ба­тьків­щи­ни. Хто ж то­ді при вла­ді, якщо вла­да бо­ї­ться за­хи­сни­ків Ві­тчи­зни?”. На­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни від ВО “Сво­бо­да” Юрій Лев­чен­ко на­го­ло­сив на то­му, що укра­їн­ці зо­бов’яза­ні не допу­сти­ти по­вто­ре­н­ня по­ми­лок сто­лі­тньої дав­ни­ни, акцен­ту­вав ува­гу на не­при­пу­сти­мо­сті по­сту­пок агре­со­ру, зда­чі на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів, тор­гів­лі з оку­пан­та­ми. Юрій Лев­чен­ко по­ві­до­мив при­су­тніх про кри­чу­щі фа­кти по­лі­ти­чних ре- пре­сій що­до во­ї­нів-до­бро­воль­ців з бо­ку вла­ди.

Ко­ман­дир Ле­гіо­ну Сво­бо­ди Олег Ку­цин під­кре­слив ва­жли­вість до­бро­воль­чо­го ру­ху для збе­ре­же­н­ня дер­жав­но­го су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни. Він за­зна­чив, що са­ме до­бро­воль­ці за­раз сто­ять на пе­ре­дньо­му краї обо­ро­ни укра­їн­ської дер­жав­но­сті. Олег Ку­цин на­го­ло­сив на то­му, що укра­їн­ці ма­ють ви­не­сти уро­ки з тра­гі­чних по­дій ми­ну­ло­го і не допу­сти­ти втра­ти дер­жав­но­сті.

Та­кож на за­хо­ді ви­сту­пи­ли кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук, пред­став­ник по­лі­ти­чної пар­тії “На­ціо­наль­ний кор­пус” Оле­ксандр Ал­фьо­ров, прес-се­кре­тар Го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрій Ко­ва­льов, го­ло­ва Укра­їн­ської все­сві­тньої ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди Ми­хай­ло Ра­ту­шний та скуль­птор Дми­тро Бур’ян, a Сер­гій Ва­си­люк ви­ко­нав низ­ку пі­сень пе­рі­о­ду Ви­зволь­ної бо­роть­би.

Упо­ря­дник В.Рог

Укра­їн­ський на­ціо­на­лізм: Ан­то­ло­гія. Т. 2.

До дру­го­го то­му збір­ки уві­йшли текс­ти те­о­ре­ти­ків укра­їн­сько­го на­ціо­на­лі­зму, пе­ре­ва­жно на­пи­са­ні в дру­гій по­ло­ви­ні ХХ сто­лі­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.