СУПЕРЕЧКИ НА ТРАВІ

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Гри­го­рій Жи­бак

Взя­ла по­ча­ток На­ціо­наль­на пер­шість Укра­ї­ни з фут­бо­лу се­зо­ну 2018-2019 ро­ків.

оль­ка «Вор­скла», толь­ка па­бє­да!», «Пал­тав­ча­нє, впє­рьод!», «Ка­ман­да із Пал­та­ви сє­го­дня па­бє­діт»» – скан­ду­ють під час ви­їзно­го по­єдин­ку сво­їх улю­блен­ців су­про­ти до­не­цько­го «Олім­пі­ка» вбо­лі­валь­ни­ки пол­тав­ської ко­ман­ди, які при­бу­ли до Ки­є­ва на по­єди­нок дру­го­го ту­ру. Пи­шу ці ряд­ки, пе­ре­гля­да­ю­чи матч. До йо­го за­вер­ше­н­ня лі­че­ні хви­ли­ни. З огля­ду на пе­ре­біг по­дій на по­лі, ціл­ко­ви­ту без­по­ра­дність «вор­склян» в ата­ці, тіль­ки фа­на­ти ві­рять у пе­ре­мо­гу. Це ви­окре­мив і ко­мен­та­тор гри Ві­ктор Ва­цко. Син­хрон­но пе­ре­клав із мо­сков­ської на укра­їн­ську. Про­фе­сіо­нал. Ко­ли­шній львів’янин, який дав­но пе­ре­брав­ся до сто­ли­ці. Так са­мо дав­но він пра­цює на ахме­тів­ських те­ле­ві­зій­них ка­на­лах «Фут­бол-1» і «Фут­бол-2». Не вель­ми пе­ре­йма­є­ться. Гро­ші не па­хнуть.

Так са­мо чі­тко впро­довж усі­єї гри чу­ти у рі­зних ку­то­чках по­ля до­бір­ний мо­сквин­ський мат. Чем­піо­на­ту Укра­ї­ни в остан­ні ро­ки вель­ми при­та­ман­на низь­ка від­ві­ду­ва­ність. Де­які зу­стрі­чі від­бу­ва­ю­ться за при­су­тно­сті на три­бу­нах де­кіль­кох со­тень по­ша­но­ву­ва­чів гри міль­йо­нів. То­му до­бре чу­ти ви­гу­ки грав­ців, ко­ман­ди тре­не­рів то­що. Дав­но прийня­то, якщо гра­вець вжи­ває «го­стре» сло­во під час єди­но­бор­ства, одер­жа­н­ня трав­ми чи по­рад, аби бу­ло більш зро­зумі­ло, пар­тне­рам по ко­ман­ді, су­д­дя про­пу­скає це повз ву­ха. По­ка­ра­ти за мат він мо­же у ви­пад­ку, ко­ли сам є адре­са­том. До­во­лі ча­сто за та­кий чин ар­бі­три ви­га­ня­ють ли­хо­сло­вів з по­ля. З огля­ду на ста­тус фут­бо­лі­ста, йо­го зна­чу­щість у фут­бо­лі, три­ва­лість ви­сту­пів, слу­ги фут­боль­ної Фе­мі­ди мо­жуть вда­ва­ти, що не чу­ють або що це не на їхню адре­су.

Від­так, гля­да­чі, які спо­сте­рі­га­ють за до­во­лі не­ці­ка­ви­ми по­єдин­ка­ми, не­аби­як мо­жуть зба­га­ти­ти­ся «ду­хов­но» - ді­зна­ти­ся, ку­ди якнай­да­лі мо­жна пі­ти, про не­тра­ди­цій­но орі­єн­та­цію де­ко­го з грав­ців, рі­вень йо­го роз­ви­тку і та­ке ін­ше. При­кро. Єди­не, що ті­шить, якщо мо­жна так ска­за­ти, що всі ці лай­ки, ма­тю­ки зву­чать мо­сквин­ським «язи­ком».

Тим ча­сом стар­ту­вав ін­ший по­єди­нок. До­не­цький «Шах- тар» при­ймає но­ва­чка елі­тно­го ди­ві­зіо­ну ки­їв­ський «Ар­се­нал». Якщо зем­ля­ки «гір­ни­ків» з «Олім­пі­ка» за до­ма­шню аре­ну обра­ли ки­їв­ський ста­діон «Ди­на­мо» іме­ні В.Ло­ба­нов­сько­го, то чем­піо­ни Укра­ї­ни ота­бо­ри­ли­ся в Хар­ко­ві. Щой­но пер­ша по­ло­ви­на зу­стрі­чі, а до­не­цька ко­ман­да вже ве­де пе­ред – 3:0. І зно­ву ці ви­гу­ки: «Ми с та­бой «Ша­хтьор» да­нє­цкій! Гєй! Гєй!». Окра­сою по­дії ста­ло пе­ред­ма­тче­ве, обов’яз­ко­ве, зву­ча­н­ня дер­жав­но­го слав­ня. Йо­го ака­пель­но ви­ко­на­ла дів­чи­на у він­ку із си­ньо-жов­тих кві­тів.

Та­кож матч при­вер­нув ува­гу з огля­ду на тре­не­ра ки­ян. Іх очо­лив ле­ген­дар­ний у ми­ну­ло­му іта­лій­ський гра­вець Фа­брі­ціо Ра­ва­нел­лі. По­дія за­свід­чує, що, не­зва­жа­ю­чи на всі не­га­ра­зди, в укра­їн­сько­му фут­бо­лі все ж «кру­тя­ться» чи­ма­лі ко­шти. По­се­ре­дню ко­ман­ду, яка щой­но здо­бу­ла пра­во ви­сту­па­ти у ко­гор­ті най­силь­ні­ших, тре­нує «зір­ка» сві­то­во­го фут­бо­лу. Що­прав­да, на тре­нер­ській сте­зі у Ра­ва­нел­лі, на­ра­зі, жо­дних здо­бу­тків. Із ві­до­мих ко­манд, які він очо­лю­вав, мо­жна зга­да­ти ли­ше фран­цузь­кий «Аяч­чо».

Гро­ші зав­жди бу­ли при­чи­ною роз­до­ру між укра­їн­ськи­ми фут­боль­ни­ми до­стой­ни­ка­ми. За­ле­жно від то­го, хто був пре­зи­ден­том Укра­ї­ни, Фе­де­ра­цію фут­бо­лу, у рі­зні ро­ки, очо­лю­ва­ли ки­їв­ські або до­не­цькі. Та апо­гею бо­роть­ба за най­ви­щий фут­боль­ний трон у кра­ї­ні ся­гну­ла са­ме у на­ші дні.

По­зи­ції ни­ні­шньо­го очіль­ни­ка ФФУ Ан­дрія Па­вел­ка зда- ва­ли­ся не­по­хи­тни­ми. Зав­жди і у всьо­му де­мон­стру­ю­чи свою вір­ність Пре­зи­ден­ту Укра­ї­ни, який, зви­чно, не оми­нув сво­їм кон­тро­лем і фут­боль­ні спра­ви, Па­вел­ко ви­рі­шив оста­то­чно по­зба­ви­ти впли­ву на укра­їн­ський фут­бол Гри­го­рія Сур­кі­са. Але, оче­ви­дно, мо­ло­де­чий за­пал не до­зво­лив йо­му спер­шу все до­бре зва­жи­ти, а ли­ше по­тім йти на «вій­ну» із мон­стром.

Зві­сно, на Сур­кі­су не­ма мі­сця для кле­йма. При­хиль­ність Яну­ко­ви­чу – ти­ся­чі бейс­боль­них біт на ста­діо­ні «Ди­на­мо» ще у ча­сі По­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції, яки­ми ма­ли лу­пцю­ва­ти укра­їн­ську де­мо­кра­тію, м’ячі із на­пи­сом «За Яну­ко­ви­ча!», мі­цна дру­жба із Ме­двед­чу­ком, Ку­чмою, чи­сель­ні зло­ді­я­н­ня су­про­ти еко­но­мі­ки Укра­ї­ни, фі­нан­су­ва­н­ня і член­ство у сум­ної сла­ви Со­ці­ал­де­мо­кра­ти­чній пар­тії Укра­ї­ни (об’єд­на­ній), всі­ля­ка до­по­мо­га мо­ска­лям в ор­га­ні­за­ції та про­ве­ден­ні Мун­ді­а­лю – це ли­ше ко­ро­ткий пе­ре­лік ан­ти­укра­їн­ських ді­янь ни­ні­шньо­го ві­це-пре­зи­ден­та УЄФА. Та про­ти­сто­я­н­ня із ним аж ні­як не озна­чає, що Па­вел­ко й со­бі мо­же без­кар­но чи­ни­ти про­ти­прав­ну ді­яль­ність. Адже він не вра­ху­вав най­ва­жли­ві­ший фа­ктор. Пре­зи­дент Укра­ї­ни – не най­ви­ща, так би мо­ви­ти, ін­стан­ція. За Сур­кі­сом сто­їть Мо­сква. Во­на да­лі вер­хо­во­дить Укра­ї­ною. Із остан­ніх фа­ктів – так зва­на хре­сна хо­да так зва­ної Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви (мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту), яку охо­ро­ня­ли близь­ко п’яти ти­сяч укра­їн­ських пра­во­охо­рон­ців, спец­при­зна- чен­ців із пса­ми та ав­то­ма­та­ми. На роз­гор­ну­тий пра­пор Мо­ско­вії, яка ане­ксу­ва­ла Крим і чо­ти­ри ро­ки вби­ває нас на Дон­ба­сі, не ре­а­гу­ва­ли. На­то­мість, ні­би ястру­би, на­ки­ну­ли­ся на хло­пця за ви­гу­ки «Сла­ва Укра­ї­ні!» і, си­ло­міць, по­рвав­ши на ньо­му одяг, за­не­сли в ав­то­бус.

І до баб­ці хо­ди­ти не тре­ба, що, пов­став­ши за Сур­кі­са, Кремль дав ко­ман­ду «фас» що­до Па­вел­ка. Де­те­кти­ви На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро про­во­дять роз­слі­ду­ва­н­ня мо­жли­во­го зло­вжи­ва­н­ня чи­нов­ни­ка­ми ФФУ при ви­ді­лен­ні бю­дже­тних ко­штів та за­ку­пів­лі по­слуг з бу­дів­ни­цтва фут­боль­них по­лів із шту­чним по­кри­т­тям. Зокре­ма, зі слів ке­рів­ни­ка Спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри На­за­ра Хо­ло­дни­цько­го, роз­слі­ду­ва­н­ня сто­су­є­ться Ан­дрія Па­вел­ка.

Оче­ви­дно, що пра­во­по­ру­ше­н­ня є. Так са­мо ві­до­мо, що їх бла­го­сло­ви­ли із най­ви­що­го ка­бі­не­ту. Хто та­кий Па­вел­ко? Йо­го у будь-який мо­мент «роз­мі­ня­ють» на до­го­ду ко­мусь. Зві­сно, ще й край­нім бу­де.

На під­твер­дже­н­ня слів про при­че­тність до цьо­го роз­кра­да­н­ня най­ви­щих чи­нів про­пи­са­ні Мі­ні­стер­ством ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни ви­мо­ги для за­ку­пів­лі шту­чної тра­ви, яким в Укра­ї­ні від­по­від­ає тіль­ки ТОВ «ФФУ Про­да­кшн»! Са­ме так! І це не­зва­жа­ю­чи на факт, що ці­на тра­ви від ці­єї, під­по­ряд­ко­ва­ної Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни фір­ми, на 3-4 єв­ро за ква­дра­тний метр до­рож­ча, ніж в ін­ших фірм, які по­ста­ча­ють про­ду­кцію з-за кор­до­ну. До то­го ж, ця «ФФУ Про­да­кшн» пе­ре­мо­гла у пе­ре­ва­жа­ю­чій біль­шо­сті тен­де­рів із за­ку­пів­лі шту­чних фут­боль­них по­лів, які про­во­ди­ли­ся без від­кри­тих ау­кціо­нів!

Три­ває пе­рі­од лі­тніх від­пу­сток. Фі­гу­ран­ти спра­ви при­ти­хли. Вид­ко, за­ли­зу­ють ра­ни і го­стрять зу­би на да­ле­ких мо­ря­хо­ке­а­нах. Та від­но­ви­ла­ся пер­шість. Ожи­ває фут­бол в Укра­ї­ні, Єв­ро­пі. Зов­сім ско­ро, із но­вою си­лою, спа­ла­хне про­ти­сто­я­н­ня Па­вел­ко – Сур­кіс. Че­ка­є­мо!

Тіль­ки що нам, пе­ре­сі­чним укра­їн­цям, зре­штою, Укра­ї­ні, із вій­ни фут­боль­них прой­ди­сві­тів?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.