Ін­стру­мен­ти агре­сії «ру­ско­го мі­ра» в Укра­ї­ні

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Політика - Ві­ктор Ка­спрук

Не­люд­ський екс­пе­ри­мент над по­не­во­ле­ни­ми на­ро­да­ми, який за­тя­гнув­ся в СССР на ці­лих 70 ро­ків, став при­чи­ною де­на­ціо­на­лі­за­ції ча­сти­ни на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни, що від­би­ло­ся тра­гі­чним чи­ном че­рез де­ся­ти­лі­т­тя під час ане­ксії Ро­сі­єю укра­їн­сько­го Кри­му і тре­ти­ни Дон­ба­су.

Ви­ве­де­на шту­чно Мо­сквою шля­хом ан­ти­се­ле­кції і му­та­цій по­до­ба «ра­дян­ської лю­ди­ни» в прин­ци­пі не мо­гла зро­зу­мі­ти, на­ві­що ко­мусь сво­бо­да і що це та­ке вза­га­лі.

Для ра­ба ко­му­ні­сти­чної си­сте­ми по­ня­т­тя йо­го «сво­бо­ди» асо­ці­ю­ва­ло­ся з гни­лою ков­ба­сою і кіль­кі­стю юшки в «ко­ри­ті», яку со­вєт­ська си­сте­ма ми­ло­сти­во на­да­ва­ла йо­му в обмін на ло­яль­ність і мов­ча­зне схва­ле­н­ня зло­чи­нів про­ти сво­го на­ро­ду. Та­ко­го схва­ле­н­ня мо­жна бу­ло до­мог­ти­ся тіль­ки пі­сля то­таль­но­го зни­ще­н­ня міль­йо­нів не­зго­дних із те­ро­ри­сти­чни­ми ме­то­да­ми біль­шо­ви­ків (зав­дя­ки чо­му вда­ло­ся до­ся­гну­ти «одно­ма­ні­т­тя» ми­сле­н­ня), го­ло­до­мо­рів і то­таль­но­го «про­ми­ва­н­ня» міз­ків тим, хто зму­ше­ний був про­жи­ва­ти на оку­по­ва­ній Ро­сі­єю те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

«Со­вок» — це зав­жди со­ю­зник Ро­сії, шпи­гун і ко­ла­бо­рант.

Пе­ре­бу­до­ву мен­таль­но­сті укра­їн­ців не­об­хі­дно роз­по­чи­на­ти зі шко­ли і на­віть із ди­тя­чо­го сад­ка, змі­ню­ю­чи про­гра­ми на­вча­н­ня і ви­хо­ва­н­ня.

Укра­ї­на по­вин­на ста­ти одні­єю ве­ли­кою ро­ди­ною зі сво­ї­ми вла­сни­ми цін­но­стя­ми, що до­ко­рін­но від­мін­ні від «пу­тін­ської ан­ти­ци­ві­лі­за­ції», якою є Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція. У цьо­му сен­сі пи­та­н­ня мо­ви за­ко­но­мір­но ви­хо­дить на пер­ший план.

Мо­ско­вія весь час ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла ро­сій­ську мо­ву як ін­стру­мент ко­ло­ні­за­ції

Пе­ре­бу­ва­н­ня ча­сти­ни Укра­ї­ни в не­укра­їн­сько­му мов­но­му про­сто­рі і не­хту­ва­н­ня пов­но­цін­ним фун­кціо­ну­ва­н­ням укра­їн­ської мо­ви у всіх се­гмен­тах фун­кціо­ну­ва­н­ня су­спіль­ства уне­мо­жлив­лю­ють все­ося­жну де­ру­си­фі­ка­цію на всій те­ри­то­рії Укра­їн­ської дер­жа­ви.

Мо­ско­вія зав­жди ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла ро­сій­ську мо­ву як ін­стру­мент екс­пан­сії і про­су­ва­н­ня ко­ло­ні­за­ції укра­їн­ських зе­мель. І хо­ча де­ру­си­фі­ка­ція уря­ду, ар­мії, по­лі­ції, СБУ, ЗМІ за­раз зна­чно біль­ша, ніж за ан­ти­укра­їн­сько­го ре­жи­му Яну­ко­ви­ча, її яв­но не­до­ста­тньо для то­го, аби укра­їн­ській мов­ний про­стір став до­мі­ну­ю­чим по всій Укра­ї­ні.

Ті, хто з усіх сил три­ма­ю­ться за своє ми­ну­ле під час прав­лі­н­ня оку­пан­тів і чи­нять су­про­тив по­ши­рен­ню укра­їн­ської мо­ви на всі сфе­ри укра­їн­сько­го жи­т­тя, сві­до­мо пра­цю­ють на фе­де­ра­лі­за­цію, де­мо­ра­лі­за­цію, ру­си­фі­ка­цію і роз­вал Укра­ї­ни.

Си­ту­а­цію по­гір­шу­ють вла­сни­ки і ре­да­кто­ри те­ле­ка­на­лів і FMра­діо­стан­цій, які пе­ре­пов­ню­ють ро­сій­сько­мов­ним кон­тен­том те­ле- та ра­діо­е­фі­ри, сві­до­мо нав’язу­ю­чи ро­сій­ську мо­ву, по­ка­зу­ю­чи ро­сій­сько­мов­ні філь­ми, се­рі­а­ли і пе­ре­да­чі. Що є ні­чим ін­шим, як роз­ка­чу­ва­н­ням си­ту­а­ції і пря­мим про­я­вом агре­сії що­до укра­їн­сько­мов­но­го на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни. Адже укра­їн­ці ма­ють кон­сти­ту­цій­не пра­во у сво­їй дер­жа­ві ко­ри­сту­ва­ти­ся ма­те­рин­ською мо­вою, ди­ви­ти­ся те­ле­про­гра­ми, де зву­чить рі­дна мо­ва, і слу­ха­ти в ра­діо­е­фі­рі укра­їн­ські пі­сні, а не бла­тний ро­сій­ський шан­сон.

Мов­ну си­ту­а­цію в Укра­ї­ні зда­тне змі­ни­ти ли­ше офі­цій­не про­го­ло­ше­н­ня на дер­жав­но­му рів­ні укра­їн­ської мо­ви як осно­во­по­ло­жної і ба­зи­сної скла­до­вої укра­їн­ської на­ціо­наль­ної куль­ту­ри.

Укра­їн­ська мо­ва му­сить ста­ти та­ким же атри­бу­том укра­їн­ської дер­жав­но­сті, як пра­пор, гімн і герб. І це має від­по­від­но сти­му­лю­ва­ти­ся і за­ко­но­дав­чо по­ши­рю­ва­ти­ся на всю те­ри­то­рію Укра­ї­ни. Адже за­раз ро­сій­ська мо­ва, по­руч із мо­сков- ською цер­квою, є ру­си­фі­ка­цій­ним ін­стру­мен­том агре­сії «ру­ско­го мі­ра» в Укра­ї­ні.

РПЦ — остан­ній шанс Крем­ля нав’яза­ти Укра­ї­ні

ка­но­ни «ру­ско­го мі­ра»

Са­ме на «сов­ка», який ми­слить ка­те­го­рі­я­ми ми­ну­ло­го і не зда­тен ві­ді­рва­ти­ся від ре­лі­гій­них мі­фів ко­ло­ні­за­то­рів, опи­ра­є­ться мо­сков­ська цер­ква в Укра­ї­ні. Во­на на по­ча­ток 2018 ро­ку ма­ла тут по­над 12 ти­сяч при­хо­дів. А це май­же стіль­ки ж, скіль­ки на­ра­хо­ву­є­ться в са­мій Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції.

Гун­дя­єв­ці то­му ор­га­ні­зо­ву­ють хре­сні хо­ди в Ки­є­ві, з усіх сил ха­па­ю­чись за свою па­ству на чу­жих зем­лях, бо чу­до­во ро­зу­мі­ють, що втра­та ни­ми па­ра­фій в Укра­ї­ні — в май­бу­тньо­му озна­ча­ти­ме по­віль­ний за­не­пад всі­єї ці­єї крем­лів­сько-фе­ес­бе­шної ор­га­ні­за­ції. З ін­шо­го бо­ку, ко­ли бу­де ви­зна­на ав­то­ке­фа­лія Укра­їн­ської цер­кви, Все­лен­ський па­трі­арх Вар­фо­ло­мій отри­має по­ту­жно­го со­ю­зни­ка, зда­тно­го урів­но­ва­жу­ва­ти не­га­тив­ні впли­ви РПЦ на пра­во­слав­ний світ.

Ро­сій­ська пра­во­слав­на цер­ква, на­ма­га­н­ня зро­би­ти ро­сій­ську мо­ву до­мі­ну­ю­чою і п’яти­ко­лон­на аген­ту­ра Мо­скви є ти­ми трьо­ма ки­та­ми, на яких три­ма­є­ться вплив Крем­ля в Укра­ї­ні. І де­стру­ктив­ний ба­ласт ко­ло­ні­за­тор­сько­го впли­ву з Ро­сії не­мо­жли­во по­до­ла­ти, не ней­тра­лі­зу­вав­ши їх усі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.