Аген­ту­ра КҐБ про­ти ди­си­ден­тів (Юрій Ба­дзьо, Юрій Смир­ний, Бо­рис Ан­то­нен­ко-Да­ви­до­вич)

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Історія -

сер­пня 1976 ро­ку ке­рів­ни­цтво КҐБ УССР на­пра­ви­ло Во­ло­ди­ми­ру Щер­би­цько­му до­по­від­ну за­пи­ску, де бу­ло ви­кла­де­но остан­ні но­ви­ни з ре­а­лі­за­ції ве­ли­кої аген­тур­ної спра­ви «Блок». Спра­ва бу­ла спря­мо­ва­на як про­ти емі­гра­цій­них на­ціо­на­лі­сти­чних ор­га­ні­за­цій, так і про­ти ан­ти­со­вєт­ськи на­ла­што­ва­ної ін­те­лі­ген­ції, яка про­жи­ва­ла на те­ри­то­рії УССР.

У до­по­від­ній, се­ред ін­шо­го, звер­та­ла­ся ува­га на те, що фі­гу­ран­ти аген­тур­ної спра­ви зав­жди бу­ли на сто­ро­жі, не до­ві­ря­ли но­вим зв’яз­кам, по­стій­но на­ма­га­ли­ся ви­яви­ти аген­тів КҐБ у сво­є­му ото­чен­ні то­що. Зокре­ма, аген­ту­ра по­ві­дом­ля­ла, що Юрій Ба­дзьо за­ли­шав у вла­сно­му по­ме­шкан­ні до 10 рі­зних по­мі­ток, які б до­зво­ля­ли за­фі­ксу­ва­ти не­гла­сний огляд квар­ти­ри. Та­кі ж мо­мен­ти фі­ксу­ва­ли­ся у бра­тів Го­ри­нів, Сте­па­на Хма­ри й ін­ших. Усі ма­те­рі­а­ли аген­тів із цьо­го пи­та­н­ня ка­ґе­бі­ста­ми ува­жно опра­цьо­ву­ва­ли­ся і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся для по­си­ле­н­ня кон­спі­ра­ції, ком­пле­ксно­го ви­ко­ри­ста­н­ня аген­ту­ри й опе­ра­тив­них за­со­бів, здій­сне­н­ня ком­бі­но­ва­них за­хо­дів. Так, зав­дя­ки остан­ньо­му аген­ти «Ва­си­льєв» та «Овод» 19 ли­сто­па­да 1975 ро­ку ви­яви­ли на квар­ти­рі у Ба­дзьо 28 ар­ку­шів ру­ко­пи­су. Че­рез кіль­ка днів за ра­ху­нок зов­ні­шньо­го спо­сте­ре­же­н­ня, що здій­сню­ва­ло­ся із за­кри­тих пун­ктів, бу­ло вста­нов­ле­но, що цей ру­ко­пис ав­тор пе­ре­дав стар­шо­му на­у­ко­во­му спів­ро­бі­тни­ку Ін­сти­ту­ту ме­та­ло­фі­зи­ки АН УССР Гав­ри­лю­ку. У сі­чні 1976 ро­ку, за спри­я­н­ня за­зда­ле­гідь під­го- тов­ле­но­го й пі­ді­сла­но­го до сім’ї Гав­ри­лю­ка аген­та УКҐБ Брест­ської обла­сті, ки­їв­ським «че­кі­стам» вда­ло­ся та­єм­но по­тра­пи­ти до по­ме­шка­н­ня Гав­ри­лю­ка й сфо­то­гра­фу­ва­ти ру­ко­пис Юрія Ба­дзя на 626 ар­ку­шах.

У лю­то­му 1976 ро­ку аген­ту «Ва­си­льє­ву» вда­ло­ся сфо­то­гра­фу­ва­ти но­вий роз­діл ру­ко­пи­су «Пра­во жи­ти» на 348 ар­ку­шах (та­ким чи­ном, за­галь­ний об’єм був вже по­над 1000 ар­ку­шів). Сам ма­те­рі­ал у КҐБ отри­мав чі­тку ха­ра­кте­ри­сти­ку — «має ан­ти­со­вєт­ський на­ціо­на­лі­сти­чний ха­ра­ктер».

Агент «Ва­си­льєв», оче­ви­дно, ко­ри­сту­вав­ся у Юрія Ба­дзя до­ві­рою, оскіль­ки са­ме до ньо­го він звер­нув­ся з про­ха­н­ням ор­га­ні­зу­ва­ти тим­ча­со­ве збе­рі­га­н­ня ру­ко­пи­су. За по­го­дже­н­ням із зверх­ни­ка­ми з КҐБ, агент ру­ко­пис взяв і від­ніс до сво­єї зна­йо­мої. Оста­н­ня про ком­бі­на­цію КҐБ і аген­тур­ний зв’язок «Ва­си­льє­ва» не зна­ла. Та­ким чи­ном, но­ві ча­сти­ни ру­ко­пи­су Ба­дзьо пе­ре­да­вав аген­ту, той їх пе­ре­но­сив для збе­рі­га­н­ня. Спів­ро­бі­тни­ки КҐБ тим ча­сом отри­ма­ли пов­ний кон­троль і до­ступ до текс­ту ру­ко­пи­су. Ста­ном на мо­мент по­яви до­по­від­ної на ім’я Щер­би­цько­го, ка­ґе­бі­сти ви­вча­ли мо­жли­во­сті ви­лу­че­н­ня ру­ко­пи­су в опе­ра­тив­но ви­гі­дній си­ту­а­ції, зокре­ма, щоб від­ве­сти усі мо­жли­ві пі­до­зри від вла­сно­го аген­та. Пі­сля цьо­го ма­ли вжи­ва­ти­ся пре­вен­тив­ні за­хо­ди без­по­се­ре­дньо про­ти Юрія Ба­дзя, оскіль­ки, на дум­ку КҐБ, він міг ста­ти лі­де­ром ан­ти­со­вєт­ської гру­пи осіб, яка роз­ро­бля­ла­ся за спра­вою «Блок».

У ве­ре­сні 1975 ро­ку КҐБ по­чав роз­роб­ку ви­яв­ле­но­го «спіль­ни­ка» Ба­дзьо — уро­джен­ця За­по­ріж­жя ми­сте­цтво­знав­ця Юрія Смир­но­го. Ство­ре­ний ним істо­ри­ко-ми­сте­цький клуб мо­ло­ді у спів­ро­бі­тни­ків КҐБ ви­зна­чав­ся як «на­ма­га­н­ня ве­сти ан­ти­со­вєт­ську оброб­ку зв’яз­ків під ви­гля­дом ство­ре­н­ня т. зв. су­спіль­ної бі­бліо­те­ки й про­ве­де­н­ня «дис­пу­тів» на фі­ло­соф­ські те­ми». Че­рез аген­та «Май­ка» та ін­фор­ма­то­рів «Остров­сько­го» й «Ні­ко­ла­є­ва» у КҐБ бу­ло до­ста­тньо ін­фор­ма­ції про ці зі­бра­н­ня та зміст роз­мов, які бу­ли ви­зна­ні «ре­ві­зіо­ніст­ськи­ми».

Та­кож че­рез аген­ту­ру бу­ло вста­нов­ле­но, що Смир­ний зайняв­ся під­го­тов­кою фі­ло­соф­ської стат­ті. За­для цьо­го він осе­лив­ся у пе­ред­мі­сті Ки­є­ва. Адре­са ка­ґе­бі­ста­ми бу­ла вста­нов­ле­на, й роз­по­ча­ли­ся за­хо­ди, які в кін­це­во­му ре­зуль­та­ті ма­ли за­вер­ши­ти­ся ви­яв­ле­н­ням та ви­лу­че­н­ням цьо­го та ін­ших мо­жли­вих ру­ко­пи­сів Смир­но­го.

Ще одним фі­гу­ран­том спра­ви «Блок» був пи­сьмен­ник Бо­рис Ан­то­нен­ко-Да­ви­до­вич. У цей час, за да­ни­ми КҐБ, він пра­цю­вав над вла­сни­ми ме­му­а­ра­ми. Вра­хо­ву­ю­чи йо­го жит­тє­вий шлях, участь в Укра­їн­ській ре­во­лю­ції в ла­вах Ар­мії УНР, пе­ре­бу­ва­н­ня у ста­лін­ських та­бо­рах то­що, у КҐБ не­да­рем­но по­бо­ю­ва­ли­ся цьо­го ру­ко­пи­су. Че­рез аген­та «Овод» бу­ло отри­ма­но пер­ші 120 ар­ку­шів ру­ко­пи­су кни­ги «На шля­хах і роз­до­ріж­жях». Від «спе­ців» із КҐБ кни­га отри­ма­ла ха­ра­кте­ри­сти­ку «па­скві­ля», що має чі­тко ви­ра­же­ний на­ціо­на­лі­сти­чний ха­ра­ктер. Подаль­шу ро­бо­ту над на- пи­са­н­ням спо­га­дів КҐБ брав під кон­троль, щоб вча­сно ви­лу­чи­ти усю кни­гу й не допу­сти­ти її роз­мно­же­н­ня і по­ши­ре­н­ня.

Крім то­го, Ан­то­нен­ко-Да­ви­до­вич був одним із ор­га­ні­за­то­рів збо­ру й роз­по­ді­ле­н­ня ко­штів для ро­дин ув’язне­них ан­ти­со­вє­тчи­ків та тих, хто вже від­був при­суд. У бе­ре­зні 1976 ро­ку аген­ту­рою бу­ло за­фі­ксо­ва­но пе­ре­да­чу 1500 ру­блів від свя­ще­ни­ка УГКЦ Бі­ло­скур­сько­го, який сам ра­ні­ше був за­су­дже­ний за ан­ти­со­вєт­ську ді­яль­ність. 500 ру­блів із ці­єї су­ми бу­ло пе­ре­да­но для Лев­ка Лук’янен­ка та Ні­ни Стро­ка­тої. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи за­ці­кав­ле­ність Ан­то­нен­ка-Да­ви­до­ви­ча у пе­ре­да­чі ко­штів Лук’янен­ку че­рез на­дій­ну лю­ди­ну, КҐБ вда­ло­ся вве­сти в роз­роб­ку аген­та 5-го Управ­лі­н­ня «То­по­ля». Ви­ко­на­н­ня цьо­го до­ру­че­н­ня до­зво­ли­ло аген­ту осо­би­сто по­зна­йо­ми­ти­ся із Лев­ком Лук’янен­ком, отри­ма­ти ін­фор­ма­цію про на­строї та пла­ни остан­ньо­го й ство­ри­ти пер­спе­кти­ви для вве­де­н­ня аген­та у роз­роб­ку цьо­го «на­ціо­на­лі­ста­фа­на­ти­ка».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.