ЗЛОЧИНИ В УКРА­ЇН­СЬКО­МУ ФУТБОЛІ

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Гри­го­рій Жи­бак

Цьо­го­рі­чна сві­то­ва пер­шість, яку га­не­бна Мі­жна­ро­дна фе­де­ра­ція фут­бо­лу все ж про­ве­ла в Мо­ско­вії, ли­ше тим­ча­со­во за­тьма­ри­ла вій­ну най­ви­щих укра­їн­ських до­стой­ни­ків від гри міль­йо­нів.

Так са­мо без осо­бли­во­го ажі­о­та­жу від­бу­ла­ся ще одна ре­зо­нан­сна по­дія. На­при­кін­ці черв­ня пра­во­охо­рон­ця­ми бу­ло одно­ча­сно про­ве­де­но об­шу­ки в оди­над­ця­ти ре­ґіо­нах Укра­ї­ни. Що шу­ка­ли? З огля­ду на вій­ну з Мо­ско­ві­єю, ймо­вір­них шпи­гу­нів, зра­дни­ків, се­па­ра­ти­стів чи ди­вер­сан­тів? Ні! Що там Крим чи Дон­бас? На­ціо­наль­на по­лі­ція про­во­ди­ла дру­гу мас­шта­бну хви­лю опе­ра­ції що­до до­го­вір­них ма­тчів в укра­їн­сько­му футболі. Ма­буть, це для неї більш прі­о­ри­те­тна те­ма. Тут тре­ба на­го­ло­си­ти, що при­бу­тко­ві­ша. Бо, з огля­ду на гро­ші, які «кру­тя­ться» у най­пре­сти­жні­шо­му ви­ді спор­ту та рі­зно­ма­ні­тних фут­боль­них то­та­лі­за­то­рах, охо­чі зліз­ти з га­чка і не по­тра­пи­ти до бу­це­гар­ні за ці­ною не по­сто­ять.

Ни­шпор­ки Де­пар­та­мен­ту за­хи­сту еко­но­мі­ки та Го­лов­но­го слід­чо­го управ­лі­н­ня На­ціо­наль­ної по­лі­ції за про­це­су­аль­но­го ке­рів­ни­цтва Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри про­ве­ли 30 (!) сан­кціо­но­ва­них об­шу­ків у мі­сті Ки­є­ві, Ки­їв­ській, Дні­про­пе­тров­ській, До­не­цькій, За­по­різь­кій, Сум­ській, Оде­ській, Хар­ків­ській, Львів­ській, Чер­ні­гів­ській та Ми­ко­ла­їв­ській обла­стях. Пе­ре­лік най­ви­щих пра­во­охо­рон­них ін­стан­цій вра­жає! Слід­чі дії здій­сню­ва­ли в ор­га­ні­за­то­рів до­го­вір­них по­єдин­ків, ко­ли­шніх і ді­ю­чих грав­ців, суд­дів, тре­не­рів, фут­боль­них фун­кціо­не­рів, які по­мі­че­ні у зло­чин­них схе­мах. На­ра­зі ві­до­мо про п’ять ор­га­ні­зо­ва­них зло­чин­них груп.

У по­рів­нян­ні із пер­шою хви­лею об­шу­ків, яких на­при­кін­ці трав­ня бу­ло 50, з’яви­ли­ся но­ві фі­гу­ран­ти. З-по­між ві­до­мих у футболі лю­дей, які ни­ні пе­ре­жи­ва­ють не най­кра­щі ча­си і в яких бу­ло про­ве­де­но об­шу­ки, тре­не­ри Оле­ксандр Се­ви­дов і Ру­слан За­бран­ський, суд­ді Оле­ксандр Пав­люк, Оле­ксандр Са­хно, Єв­ген та Ві­ктор Ара­нов­ські. У пе­ре­лі­ку та­кож елі­тні укра­їн­ські клу­би: «Вор­скла», «Зо­ря», «Ма­рі­у­поль», «Оле­ксан­дрія», «Олім­пік», «Ве­рес», «Кар­па­ти», «Зір­ка», «Чор­но­мо­рець» та «Сталь». Усі во­ни ві­до­мі фі­нан­со­вою не­ста­біль­ні­стю, три­ва­лою не­ви­пла­тою за­ро­бле­них гро­шей. Від­так, до­бле­сні укра­їн­ські пра­во­охо­рон­ці здійня­ли га­лас із то­го, про що не го­во­рив хі­ба що ле­да­чий. І до баб­ці хо­ди­ти не тре­ба, що у на­скрізь ко­рум­по­ва­ній Укра­ї­ні фут­бол не па­се за­дніх. Про­да­ва­ли і зда­ва­ли все, що тіль­ки мо­жна. До­мов­ля­ли­ся ко­ман­ди або якась із ко­манд із суд­дею чи бри­га­дою суд­дів. Су­ми най­рі­зно­ма­ні­тні­ші. За­ле­жно від ва­ги по­єдин­ку. Не­ма жо­дної про­фе­сій­ної лі­ги, у якій не чи­ни­ли­ся б злочини. До­мов­ля­ли­ся не тіль­ки з огля­ду на не­об­хі­дність ре­зуль­та­ту для тур­нір­ної стра­те­гії, а й з ме­тою «під­ня­ти» чи­ма­лий куш у бу­кме­кер­ських кон­то­рах. Не раз і не два ор­га­ні­за­то­ри то­та­лі­за­то­рів ви­окрем­лю­ва­ли не­зви­чно ве­ли­кі су­ми, по­став­ле­ні на окре­мий по­єди­нок. До то­го ж, на до­во­лі не­о­чі­ку­ва­ний ре­зуль­тат. На­при­клад, що лі­дер по­сту­пи­ться на сво­є­му ста­діо­ні ау­тсай­де­ру, та ще й пропу­стить не один м’яч. Зда­ча по­єдин­ків до­зво­ля­ла вга­мо­ву­ва­ти фі­нан­со­ву спра­гу грав­ців, яким не ви­пла­чу­ва­ли зар­пла­ту впро­довж три­ва­лих тер­мі­нів. При­клад стар­ших пе­ре­йма­ли мо­лод­ші. Не­че­сних ма­тчів між мо­ло­ді­жни­ми ко­ман­да­ми укра­їн­ських клу­бів у ра­зи біль­ше! Тре­ба ви­окре­ми­ти той факт, що, мо­жли­во, не­че­сні на ру­ку діл­ки спо­ді­ва­ли­ся на при­кри­т­тя че­рез мен­шу ува­гу до та­ких по­єдин­ків. Та вже за­раз ві­до­мо, що бу­ли без­по­се­ре­дні до­мов­ле­но­сті між са­ми­ми грав­ця­ми. Де­я­кі клу­би, за­пі­до­зрив­ши не­ла­дне, на­віть вда­ва­ли­ся до пе­ре­вір­ки фут­бо­лі­стів на де­те­кто­рі бре­хні.

Ці­ка­во, що став­ки на по­єдин­ки ро­би­ли суд­ді, які об­слу­го­ву- ва­ли цей матч. До­во­лі на­дій­на схе­ма! Зав­жди мо­жна са­мо­му, без­по­се­ре­дньо на по­лі, «під­ко­ре­гу­ва­ти» не­об­хі­дний ви­слід! Ма­буть, ді­ли­ли­ся із стар­ши­ми то­ва­ри­ша­ми. Бо вже за­раз ві­до­мо про при­кри­т­тя ФФУ та­ких ді­янь.

Упро­довж ро­ків по­дей­ку­ють, що ар­бітр, який об­слу­го­вує матч до­не­цько­го «Ша­хта­ря», ав­то­ма­ти­чно отри­мує кру­глень­ку су­му. Мов­ляв, про­сто так, без жо­дних на­тя­ків на при­хиль­ність. Річ у то­му, що йде­ться про 50 ти­сяч до­ла­рів. Про­сто так! Чи мо­жна ві­ри­ти пі­сля цьо­го в не­упе­ре­дже­ність та­ко­го суд­ді?

Сво­го ча­су, аби здо­ла­ти ко­ру­пцію і до­го­вір­ні ма­тчі в укра­їн­сько­му футболі, ФФУ за­про­си­ла очо­ли­ти суд­дів­ський кор­пус най­ав­то­ри­те­тні­шо­го ар­бі­тра у сві­ті П’єр-Лу­ї­джі Кол­лі­ну. За ві­ко­вим цен­зом цей скром­ний су­д­дя вже не міг об­слу­го­ву­ва­ти по­єдин­ки і без ва­гань при­став на со­лі­дну про­по­зи­цію із «бі­дної» Укра­ї­ни. Одер­жу­вав іта­лі­єць 25 ти­сяч єв­ро на мі­сяць. На­віть у роз­ви­ну­тих фут­боль­них кра­ї­нах ця су­ма вва­жа­є­ться чи­ма­лою.

При­їзд та­ко­го ша­но­ва­но­го фун­кціо­не­ра не­аби­як ті­шив гро­мад­ськість, при­вер­тав ува­гу сві­то­вої спіль­но­ти до укра­їн­сько­го фут­бо­лу, спри­яв зро­стан­ню йо­го рей­тин­гу. Та зов­сім ско­ро з’ясу­ва­ло­ся, що ли­сий (че­рез хво­ро­бу) Кол­лі­на одне і теж по­ру­ше­н­ня фут­боль­них пра­вил тра­ктує по-рі­зно­му. За­ле­жно від ко­ман­ди. Іно­ді до­хо­ди­ло до аб­сур­ду. Ав­то­ри­тет по­вер­нув­ся на Апен­ні­ни. Але вже не до скром- ної квар­ти­ри, а роз­кі­шної віл­ли на най­до­рож­чо­му бе­ре­зі мо­ря, де йо­го су­сі­да­ми є зна­ні ма­фі­о­зі, міль­йо­не­ри чи ві­до­мі лю­ди. Але свя­те мі­сце не бу­ває по­ро­жнє. За­раз ку­ра­то­ром суд­дів­сько­го кор­пу­су в Укра­ї­ні є ко­ле­га по­пе­ре­дни­ка Лу­ча­но Лу­чі. Схо­же, «ко­за но­стра» так про­сто не від­дасть «тлу­сту» по­са­ду.

Під пі­до­зрою за­раз пе­ре­бу­ва­ють близь­ко трьох де­ся­тків суд­дів, аси­стен­тів та ін­спе­кто­рів фут­боль­них по­єдин­ків. Мо­жна тіль­ки га­да­ти, на­ві­що ар­бі­тру УПЛ Во­ло­ди­ми­ру Мі­ла­ни­чу ма­ти при со­бі 17 ти­сяч до­ла­рів! Пе­ре­сі­чно­му укра­їн­цю важ­ко зба­гну­ти, для чо­го да­ва­ти та­кі ха­ба­рі за якусь пе­ре­мо­гу у фут­боль­но­му ма­тчі. Окрім то­та­лі­за­то­ра, є ще й, так би мо­ви­ти, спор­тив­ний ін­те­рес — пе­ре­мо­га у куб­ку, ви­хід до ви­щої лі­ги, здо­бу­т­тя пра­ва ви­сту­па­ти на між­на­ро­дній аре­ні то­що. Усе це оці­ню­є­ться пре­мі­аль­ни­ми від гро­шо­ви­тих вла­сни­ків клу­бу чи фут­боль­них ві­домств. Є, зокре­ма, та­кі ви­пад­ки, ко­ли не­при­ми­ри­мість чи ба­жа­н­ня до­ве­сти ви­щість над кон­кре­тним опо­нен­том не тіль­ки у футболі, а й, ска­жі­мо, у бі­зне­сі, спо­ну­кає пре­зи­ден­та клу­бу на чи­ма­лі пре­мі­аль­ні за окре­мий по­єди­нок. Ось то­ді й вва­жа­ють, що мо­жна ча­сти­ну су­ми ви­тра­ти­ти на під­куп су­пер­ни­ків чи суд­дів. Так на­дій­ні­ше: одер­жа­ти бо­дай по­ло­ви­ну, аніж по­сту­пи­ти­ся й — ні­чо­го.

Зна­чно при­єм­ні­ше пи­са­ти про ін­ші су­ми гро­шей. Не­бу­ден­на по­дія ста­ла­ся в укра­їн­сько­му футболі. Во­ро­тар лу­ган­ської «Зо­рі» та на­ціо­наль­ної ко­ман­ди Укра­ї­ни Ан­дрій Лу­нін пе­ре­йшов до ма­дрид­сько­го «Ре­а­лу»! Най­силь­ні­ший клуб пла­не­ти за­пла­тив за цей трансфер 8,5 міль­йо­нів єв­ро! Ще чо­ти­ри міль­йо­ни «Зо­ря» отри­має як рі­зно­ма­ні­тні бо­ну­си, зокре­ма, від чи­сла про­ве­де­них по­єдин­ків на­шо­го «брам­ка­ря» у скла­ді «вер­шко­вих». Лу­нін вже се­бе до­бре за­ре­ко­мен­ду­вав на Мі­жна­ро­дно­му куб­ку чем­піо­нів.

Утім, і тут не обі­йде­ться без сум­но­зві­сних схем. За фут­боль­ни­ми ка­но­на­ми, пев­ний від­со­ток від трансфе­ру «Зо­ря» має пе­ре­чи­сли­ти ди­тя­чо-юна­цькій фут­боль­ній шко­лі, яка ви­хо­ва­ла Лу­ні­на. Охо­чих по­жи­ви­ти­ся, зві­сно, бу­де чи­ма­ло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.