«Геть ме­двед­чу­ків з Укра­ї­ни!»

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Об’єктив - Ге­ор­гій Лук’ян­чук

Зрок-н-роль­ною му­зи­кою і яскра­ви­ми фар­ба­ми акти­ві­сти з па­трі­о­ти­чних се­ре­до­вищ вла­шту­ва­ли у Ки­є­ві справ­жній пер­фор­манс під пар­тій­ним офі­сом пред­став­ни­ка Укра­ї­ни у три­сто­рон­ній кон­та­ктній гру­пі в Мін­ську та за су­мі­сни­цтвом ку­ма Пу­ті­на Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка, че­рез яко­го фа­кти­чно за­бло­ко­ва­но обмін по­ло­не­ни­ми.

У цей день під сті­на­ми офі­су СДПУ(о) бу­ло лю­дно: озбро­єн­ні ба­лон­чи­ка­ми з фар­бою ки­я­ни ли­ша­ли влу­чні га­сла пря­мо на асфаль­ті. Да­лі ор­га­ні­за­то­ри за­хо­ду при­не­сли ва­тне опу­да­ло, на­пи­са­ли на ньо­му влу­чні ви­сло­ви та обли­ли бен­зи­ном. Во­но спа­ла­хну­ло під за­до­во­ле­ні по­смі­шки па­трі­о­тів. Ко­ли го­рі­ла ва­та, зда­ва­ло­ся, що ні­би пря­мо за­раз на їх очах під­сма­жу­ю­ться ре­аль­ні се­па­ра­ти­сти, а та­кож ті, хто зра­див на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си Укра­ї­ни. Пі­сля «ва­то­спа­ле­н­ня» ство­ре­н­ня на­пи­сів за­ки­пі­ло з но­вою си­лою. Акти­ві­сти ж по­обі­ця­ли не обме­жи­тись ці­єї акці­єю, а про­дов­жу­ва­ти ін­фор­ма­цій­но «пі­ді­йма­ти хви­лю» що­до не­об­хі­дно­сті звіль­не­н­ня мі­ні­мум 76 по­літв’язнів із тю­рем Ро­сії.

Участь у пер­фо­ман­сі взя­ли близь­ко со­тні осіб. Ор­га­ні­за­то­ром ж ви­до­ви­щної акції «Бла­го­устрій-па­ті» ста­ло об’єд­на­н­ня ре­жи­се­рів, опе­ра­то­рів та кі­не­ма­то­гра­фі­стів Babylon’13. Яскра­ви­ми тра­фа­ре­та­ми і сер­йо­зни­ми ви­мо­га­ми кі­но­мис­тці ра­зом із не­бай­ду­жи­ми ки­я­на­ми на­ма­га­ли­ся в хо­ді ці­єї акції по­ка­за­ти як су­спіль­ству, так і укра­їн­ській вла­ді та й са­мо­му Ме­двед­чу­ку, що не ро­зу­мі­ють при­чин йо­го пе­ре­бу­ва­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, якщо він не мо­же по­вер­ну­ти на­ших по­ло­не­них… Про­де­мон­стру­ва­ли став­ле­н­ня су­спіль­ства до одно­го з на­йо­діо­зні­ших во­ро­гів не­за­ле­жно­сті на­шої дер­жа­ви. Склав­ся якийсь па­ра­докс — на­ші в’язні пе­ре­бу­ва­ють на те­ри­то­рії Ро­сії, а в Ки­є­ві спо­кій­но си­дить кум Пу­ті­на. Тож акти­ві­сти при­йшли, щоб ви­сло­ви­ти свій про­тест про­ти укра­ї­но­фоб­ської ді­яль­но­сті осіб шти­бу Ме­двед­чу­ка, яка має бу­ти при­пи­не­ною. Лю­ди, які фа­кти­чно пра­цю­ють на Ро­сію, не ма­ють за­йма­ти­ся дер­жав­ною по­лі­ти­кою в Укра­ї­ні, вва­жа­ють акти­ві­сти. Са­ме Ме­двед­чук є «сі­рим кар­ди­на­лом», який ви­ко­нує тем­ні фун­кції кра­ї­ни-агре­со­ра все­ре­ди­ні на­шої кра­ї­ни з ме­тою зни­ще­н­ня її як са­мо­стій­ної дер­жа­ви. То­му ця п’ята ко­ло­на в Укра­ї­ні му­сить бу­ти якнай­швид­ше лі­кві­до­ва­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.