Сло­во про УПА

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп -

Кни­га «Остан­ні на бо­йо­ви­щі» вже вко­тре ви­да­на ТзОВ «Га­ли­цька ви­дав­ни­ча спіл­ка». Цьо­го ра­зу за під­трим­ки Львів­ської обла­сної ра­ди. Її ав­тор — лю­ди­на не­про­стої до­лі. Во­ло­ди­мир Ле­о­нюк (1932-2013) на­ро­див­ся на Бе­ре­стей­щи­ні. Ще де­ся­ти­кла­сни­ком за укра­їн­ство він був за­су­дже­ний до 25 ро­ків ув’язне­н­ня. По­ка­ра­н­ня від­бу­вав у та­бо­рах Ко­мі та Мор­до­вії. Але і на за­слан­ні про­дов­жу­вав свою бо­роть­бу за не­за­ле­жність Укра­ї­ни.

Во­ло­ди­мир Ле­о­нюк ві­до­мий як до­слі­дник укра­їн­сько­го По­ліс­ся («Слов­ник Бе­ре­стей­щи­ни»), бе­ле­трист (збір­ник опо­відань «За­хма­ре­ні до­сві­тки»), кра­є­зна­вець, гро­мад­ський ді­яч.

«Остан­ні на бо­йо­ви­щі» — це до­ку­мен­таль­на по­вість, скром­ний вне­сок ав­то­ра у від­нов­ле­н­ня прав­ди про ОУН і УПА, про ге­ро­їв, які ро­ка­ми за­хи­ща­ли на­шу Ві­тчи­зну від за­гар­бни­ків. Лю­ди та по­дії — не ви­га­да­ні. Ав­тор роз­по­від­ає ре­аль­ні істо­рії про ре­аль­них лю­дей. Біль­шість із них за­ги­ну­ла у кри­ва­вій не­рів­ній бор­ні, а ті, що вці­лі­ли, про­йшли пе­кло ра­дян­ських та­бо­рів. Во­ло­ди­мир Ле­о­нюк був «змал­ку вжи­тий у цей рух», «чув про ньо­го з пер­ших уст», то­му йо­му вда­ло­ся на­про­чуд вда­ло зма­лю­ва­ти сво­їх ге­ро­їв.

Твір при­вер­тає ува­гу гли­би­ною пси­хо­ло­гі­чно­го ана­лі­зу по­ве­дін­ки пер­со­на­жів, прав­ди­ві­стю зо­бра­жень жит­тє­вих си­ту­а­цій, фі­ло­со­фі­єю ав­тор­ських від­сту­пів, ін­ди­ві­ду­а­лі­зо­ва­ною мо­вою.

Окрім по­ві­сті, у кни­зі є істо­ри­чна до­від­ка Бо­ри­са За­ха­ро­ва про під­піль­ну ор­га­ні­за­цію «Об’єд­на­н­ня», до якої вхо­див Во­ло­ди­мир Ле­о­нюк, а та­кож ін­терв’ю з ав­то­ром ко­ре­спон­ден­та ми­ко­ла­їв­ської га­зе­ти «Гро­ма­да» Ан­ни Ми­ки­тюк.

Ви­да­н­ня ілю­стро­ва­не сві­тли­на­ми із ар­хів­них до­ку­мен­тів КДБ та сі­мей­них ар­хі­вів ро­ди­чів ге­ро­їв по­ві­сті.

Ра­ди­мо про­чи­та­ти цю книж­ку аб­со­лю­тно всім, не тіль­ки тим, хто ці­ка­ви­ться істо­рі­єю Укра­ї­ни. Во­на за­ну­рює чи­та­ча в ду­хов­ний світ лю­ди­ни, роз­кри­ває її ве­лич, до­по­ма­гає зна­йти справ­жню до­ро­гу у жит­ті. Вко­тре пе­ре­ко­нує, що жер­тов­ність, до­блесть ге­ро­їв кни­ги не бу­ли да­рем­ни­ми і пам’ять про них жи­ти­ме у ві­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.