Ви­кли­ки на за­хі­дних кор­до­нах Укра­ї­ни

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Погляд -

УЛьво­ві від­був­ся кру­глий стіл «Ви­кли­ки на за­хі­дних кор­до­нах Укра­ї­ни: гео­по­лі­ти­чні, етно­куль­тур­ні, іде­о­ло­гі­чно­ін­фор­ма­цій­ні» за уча­сті укра­їн­ських на­у­ков­ців, екс­пер­тів та пред­став­ни­ків гро­мад­сько­сті з усіх обла­стей За­хі­дної Укра­ї­ни.

Уча­сник за­хо­ду Ми­ко­ла По­сів­нич, кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук, пре­зи­дент Бла­го­дій­но­го фон­ду «Лі­то­пис УПА» (Львів), ска­зав Укра­їн­ській Ін­фор­ма­цій­ній Слу­жбі: «Як свід­чать за­яви та дії по­са­дов­ців, по­лі­ти­ків, пред­став­ни­ків ін­ших стру­ктур Поль­щі, Угор­щи­ни та Ру­му­нії, впли­во­ві се­ре­до­ви­ща цих дер­жав на­ма­га­ ються втру­ча­ти­ся у вну­трі­шні спра­ви Укра­ї­ни. За­хо­плю­ю­чись сво­їм ім­пер­ським ми­ну­лим, во­ни під рі­зни­ми при­во­да­ми ве­дуть про­ти­укра­їн­ську на­ціо­наль­ну «по­лі­ти­ку пам’яті». Зокре­ма це про­яв­ля­є­ться в акту­а­лі­за­ції те­ри­то­рі­аль­них пре­тен­зій, по­ши­рен­ні істо­ри­чних фаль­си­фі­ка­цій, фор­му­ван­ні з Укра­ї­ни й укра­їн­ців обра­зу во­ро­га».

Вра­хо­ву­ю­чи ви­кли­ки та за­гро­зи, які по­ста­ли на за­хі­дних кор­до­нах Укра­ї­ни, уча­сни­ки кру­гло­го сто­лу за­кли­ка­ли Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни, Вер­хов­ну Ра­ду Укра­ї­ни:

— роз­ро­би­ти зов­ні­шньо­по­лі­ти­чну стра­те­гію що­до між­на­ро­дної по­ве­дін­ки Укра­ї­ни в про­сто­рі Се­ре­дньої Єв­ро­пи;

— ви­не­сти про­бле­ма­ти­ку укра­їн­сько­поль­ських, укра­їн­сько­у­гор­ських, укра­їн­сько­ру­мун­ських від­но­син на між­на­ро­дний рі­вень, звер­ну­ти­ся з нею до Ра­ди Єв­ро­пи та ін­ших між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій;

— за­лу­ча­ти ін­ші со­ю­зні дер­жа­ви до розв’яза­н­ня про­блем на за­хі­дних кор­до­нах Укра­ї­ни (кра­ї­ни Бал­тії, Скан­ди­на­вії, Ве­ли­ка Бри­та­нія, США, Ка­на­да);

— ство­ри­ти між­га­лу­зе­вий Ін­сти­тут гео­по­лі­ти­чних до­слі­джень, для ви­вче­н­ня зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних за­гроз та ри­зи­ків для укра­їн­ської дер­жа­ви;

— на­ле­жно та рі­шу­че ре­а­гу­ва­ти на ан­ти­укра­їн­ську по­лі­ти­ку іно­зем­них дер­жав на те­ри­то­рії За­хі­дної Укра­ї­ни:

— оскар­жу­ва­ти ухва­ле­н­ня змін до за­ко­но­дав­ства про ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті в РП, які ма­ють ан­ти­укра­їн­ський зміст; уне­мо­жли­ви­ти по­ши­ре­н­ня ім­пер­ської, шо­ві­ні­сти­чної, ан­ти­укра­їн­ської про­па­ган­ди під час від­зна­че­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни 100­річ­чя від­нов­ле­н­ня Поль­ської дер­жа­ви; за­бо­ро­ни­ти ви­ко­ри­стан­ ня ім­пер­ських сим­во­лів су­сі­дніх дер­жав на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, зокре­ма в ме­мо­рі­аль­них мі­сцях, на пам’ятках ар­хі­те­кту­ри то­що; ви­вез­ти з те­ри­то­рії му­зею­за­по­від­ни­ка «Ли­ча­ків­ський цвин­тар» у Льво­ві не­за­кон­но вста­нов­ле­ні скуль­пту­ри ле­вів як сим­во­лу па­ну­ва­н­ня у Льво­ві поль­ської оку­па­цій­ної вла­ди; не допу­сти­ти на­да­лі вста­нов­ле­н­ня по­ді­бних сим­во­лів та вре­гу­лю­ва­ти си­сте­му до­зво­лів на вста­нов­ле­н­ня об’єктів пред­став­ни­ка­ми іно­зем­них дер­жав;

— роз­ро­би­ти та ухва­ли­ти За­галь­но­дер­жав­ну ці­льо­ву про­гра­му вша­ну­ва­н­ня укра­їн­ських жертв оку­па­цій­них ре­жи­мів у ХХ ст. (ро­сій­сько­го, ні­ме­цько­го, поль­сько­го, угор­сько­го, ру­мун­сько­го);

— роз­ро­би­ти та ухва­ли­ти За­галь­но­дер­жав­ну ці­льо­ву про­гра­му оци­фру­ва­н­ня ар­хі­вів та книг на істо­ри­чну те­ма­ти­ку;

— вне­сти змі­ни до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни про ту­ризм у ча­сти­ні за­по­бі­га­н­ня у по­ши­рен­ні ан­ти­укра­їн­ської про­па­ган­ди під час ве­де­н­ня екс­кур­сій суб’єкта­ми ту­ри­сти­чної ді­яль­но­сті;

— пе­ре­ви­да­ти та по­пу­ля­ри­зу­ва­ти за кор­до­ном кни­ги про істо­рію Укра­ї­ни мо­ва­ми іно­зем­них дер­жав;

— на­ле­жно від­зна­чи­ти 100­річ­чя За­хі­дно­укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки впро­довж 2018­2023 рр.: ухва­ли­ти По­ста­но­ву ВРУ про від­зна­че­н­ня юві­лею, роз­ро­би­ти план за­хо­дів та пе­ред­ба­чи­ти фі­нан­су­ва­н­ня, зокре­ма на про­ве­де­н­ня на­у­ко­вих кон­фе­рен­цій, друк ар­хів­них ма­те­рі­а­лів, ви­да­н­ня те­ма­ти­чної лі­те­ра­ту­ри, про­ве­де­н­ня ви­ста­вок то­що, по­пу­ля­ри­за­цію те­ми сто­річ­чя Укра­їн­ської дер­жав­но­сті в Укра­ї­ні та за кор­до­ном;

— на­ле­жно за­хи­ща­ти пра­ва укра­їн­ців за кор­до­ном, не допу­сти­ти пе­ре­слі­ду­ва­н­ня че­рез по­лі­ти­чні, ре­лі­гій­ні та куль­тур­ні пе­ре­ко­на­н­ня;

— пе­ре­гля­ну­ти упов­но­ва­же­ни­ми ор­га­на­ми ро­бо­ту куль­тур­них, гу­ма­ні­тар­них, ін­фор­ма­цій­них, осві­тніх іно­зем­них то­ва­риств на те­ри­то­рії Укра­ї­ни на пре­дмет до­три­ма­н­ня укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства що­до ді­яль­но­сті на­цмен­шин;

— з ме­тою при­пи­не­н­ня пра­кти­ки ви­да­чі па­спор­тів іно­зем­них дер­жав гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни ухва­ли­ти за­кон про за­бо­ро­ну по­двій­но­го гро­ма­дян­ства та про кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність за йо­го по­ру­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.