Го­ло­до­мор – ге­но­цид укра­їн­ців

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - «Го­лос Аме­ри­ки»

Укра­їн­ські до­слі­дни­ки Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи но­ві­тні те­хно­ло­гії, під­твер­ди­ли, що шту­чний го­лод був спря­мо­ва­ний са­ме про­ти укра­їн­ців.

«Ми не по­ві­ри­ли сво­їм очам, ко­ли зро­зумі­ли, що най­більш су­во­рий го­лод, най­біль­ша кіль­кість за­ги­блих під час Го­ло­до­мо­ру бу­ла на те­ри­то­рії су­ча­сної Ки­їв­ської, Пол­тав­ської, Чер­ка­ської обла­стей. Пе­ред тим існу­ва­ло уяв­ле­н­ня, що біль­шість по­стра­жда­ли на пів­дні Укра­ї­ни. Бо пів­день був тра­ди­цій­ним ре­ґіо­ном, де че­рез за­су­хи і так да­лі го­ло­ди по­вто­рю­ва­ли­ся, і це на­кла­да­лось. Го­лод 1932­1933 ро­ку не на­кла­да­є­ться на ту са­му кар­ту, на яку на­кла­да­ю­ться ін­ші го­ло­ди. Він був шту­чним», — ка­же ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го до­слі­дни­цько­го Ін­сти­ту­ту в Гар­вар­ді Сер­гій Пло­хій.

Він роз­по­вів, що про­сто по­ста­вив со­бі зав­да­н­ня — зро­би­ти до­слі­дже­н­ня істо­рії Укра­ї­ни ці­ка­вим для мо­ло­ді че­рез су­ча­сні те­хно­ло­гії.

«Ми спів­пра­цю­ва­ли з ін­сти­ту­том істо­рії в Укра­ї­ні, де нам від­ска­ну­ва­ли ма­пи і на­ді­сла­ли еле­ктрон­ний їх ва­рі­ант. По­тім ми ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли про­гра­ми Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту, щоб оци­фру­ва­ти ці кар­ти», — ка­же ме­не­джер про­е­кту «МАПА. Ци­фро­вий атлас Укра­ї­ни» Ко­стян­тин Бон­да­рен­ко.

Ана­ліз мап під­твер­див, що най­біль­ших люд­ських втрат уна­слі­док Го­ло­до­мо­ру за­зна­ли са­ме укра­їн­ці.

«Етні­чна гру­па укра­їн­ців має по­ка­зни­ки втрат що­най­мен­ше вдві­чі ви­щі, ніж усі ін­ші. Спо­ча­тку йдуть укра­їн­ці, по­тім по­ля­ки, по­тім ро­сі­я­ни, нім­ці і єв­реї. Але укра­їн­ці йдуть на­ба­га­то ви­ще по­пе­ре­ду усіх ін­ших», — роз­по­ві­ла де­мо­граф Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії Укра­ї­ни На­та­лія Лу­чен­ко.

За остан­ні п’ять ро­ків про­ект «МАПА. Ци­фро­вий алас Укра­ї­ни» ви­ріс до ше­сти роз­ді­лів. Окрім Го­ло­до­мо­ру, тут та­кож є ін­те­р­актив­ні кар­ти Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, ге­не­а­ло­гії Ки­їв­ської Ру­сі, істо­ри­чно­го По­ді­л­ля в епо­ху Се­ре­дньо­віч­чя та не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.