Сан­кції та па­ді­н­ня ру­бля

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Політика -

На­ве­сні цьо­го ро­ку США за­про­ва­ди­ли сан­кції що­до ло­яль­них до пре­зи­ден­та Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на олі­гар­хів. По су­ті, опо­ри йо­го ре­жи­му. Адже зав­дя­ки олі­гар­хам вла­да мо­же фун­кціо­ну­ва­ти та про­дов­жу­ва­ти зба­га­чу­ва­ти­ся. Під­три­му­ва­ти вла­сну ста­біль­ність. Удар цей бу­ло зро­бле­но са­ме по ба­га­ті­ях, щоб во­ни за­ду­ма­ли­ся над до­ціль­ні­стю під­трим­ки Пу­ті­на та йо­го вер­ти­ка­лі. Во­дно­час так по­да­вав­ся си­гнал ро­сій­ським спец­слу­жбам, аби ті по­мір­ку­ва­ли, чи не час змі­ни­ти, якщо не са­ме ке­рів­ни­цтво кра­ї­ни, то, при­найм­ні, та­кти­ку та стра­те­гію по­ве­дін­ки. Щоб на­тя­кну­ти Пу­ті­ну, що він за­гра­є­ться. Що не є тим, ким се­бе уяв­ляє. Себ­то це бу­ла чер­го­ва спро­ба да­ти шанс Ро­сії ви­йти із си­ту­а­ції, збе­ріг­ши при цьо­му ли­це. Пу­тін та ком­па­нія, зві­сно, зро­би­ли свої ви­снов­ки й про­дов­жи­ли в то­му ж ду­сі, що й ра­ні­ше.

Тож не див­но, що на ро­сій­ську вла­ду очі­ку­ють но­ві аме­ри­кан­ські сан­кції, які всту­пи­ли в дію 27 сер­пня. Цьо­го ра­зу во­ни за­про­ва­джу­ю­ться за отру­є­н­ня ро­ди­ни Скри­па­лів у Ве­ли­кій Бри­та­нії.

Са­ме вже на­бли­же­н­ня но­вих сан­кцій до­бря­че стру­со­ну­ло еко­но­мі­ку Ро­сії. По­чав­ся чер­го­вий ви­ток від­пли­ву іно­зем­но­го ка­пі­та­лу, рубль по­ко­тив­ся вниз, мов мо­не­тка зі схи­лу. Що вже й го­во­ри­ти про те, як мо­же по­ве­сти се­бе в та­кій си­ту­а­ції ро­сій­ська го­спо­дар­ка, ко­ли си­ту­а­ція ді­йде до вті­ле­н­ня дру­гої чер­ги сан­кцій, якщо Кремль не сха­ме­не­ться?

Не вар­то очі­ку­ва­ти, що сан­кції зни­щать ро­сій­ську еко­но­мі­ку. Ні, США в цьо­му не за­ці­кав­ле­ні, адже ци­ві­лі­зо­ва­но­му сві­то­ві не по­трі­бен ха­ос у Ро­сії. Як і ха­ос у Єв­ро­пі, до яко­го мо­же при­зве­сти різ­ке при­пи­не­н­ня по­ста­вок енер­го­но­сі­їв із РФ.

І вза­га­лі ство­рю­є­ться вра­же­н­ня, що са­ме Пу­тін чи не єди­ний, хто за­ці­кав­ле­ний у кра­хо­ві ро­сій­ської еко­но­мі­ки, адже ні­хто біль­ше не ро­бить так ба­га­то, як він, аби це ста­ло дій­сні­стю.

Не слід за­бу­ва­ти й про Укра­ї­ну, яка ще в епо­ху пі­зньо­го Яну­ко­ви­ча по­ча­ла пе­ре­орі­єн­то­ву­ва­ти свою еко­но­мі­ку на єв­ро­пей­ські рин­ки, ко­ли той ні­би­то зби­рав­ся під­пи­са­ти з ЄС Уго­ду про асо­ці­а­цію. Вій­на спо­ча­тку при­швид­ши­ла цей про­цес, але не­що­дав­но він фа­кти­чно зу­пи­нив­ся. Чер­го­ві сан­кції про­ти Ро­сії та ре­а­кція ва­лю­тних рин­ків на них вко­тре до­во­дять, що слід ма­кси­маль­но відв’яза­ти укра­їн­ську еко­но­мі­ку від ро­сій­ської.

Ві­тчи­зня­на го­спо­дар­ка за­раз осо­бли­во чу­тли­ва до будь-яких ко­ли­вань. То­му кри­за в Ту­реч­чи­ні та Ро­сії, які за­йма­ють не­ма­лу (хоч і на­ба­га­то мен­шу, ніж ЄС) час­тку в укра­їн­ській тор­гів­лі, не­о­дмін­но не­га­тив­но ві­діб’ється на ві­тчи­зня­ній еко­но­мі­ці. Себ­то і на кур­сі грив­ні, й на ці­нах. Тож си­гнал Аме­ри­ки про май­бу­тні сер­йо­зні сан­кції слід спри­йма­ти як за­клик до рі­шу­чих дій, аби ма­кси­маль­но ди­стан­ці­ю­ва­ти­ся від ро­сій­ської еко­но­мі­ки та мі­ні­мі­зу­ва­ти тор­го­ві зв’яз­ки.

Що ж сто­су­є­ться са­мої Ро­сії, то Кремль пов­ся­кчас на­ма­га­є­ться ство­ри­ти со­бі образ рів­но­го по­між рів­них, на яко­го зва­жа­ють та з яким кон­суль­ту­ю­ться. На­то­мість но­ві аме­ри­кан­ські сан­кції свід­чать, що з Ро­сі­єю мо­жна по­во­ди­ти­ся як з об’єктом зов­ні­шньої по­лі­ти­ки, а не бо­я­ти­ся її. Не шу­ка­ти ком­про­мі­су, хоч і за­ли­ша­ти для ньо­го про­стір, а ро­би­ти все в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку. Не­хай вже Мо­сква на­здо­га­няє, під­ла­што­ву­ю­чись під чу­жий по­ря­док ден­ний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.