За­вер­шив ро­бо­ту IV СУМів­ський бла­го­дій­ний та­бір «Твор­ці май­бу­тньо­го»

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - До на­пи­са­но­го. Ко­жен та­бір, як і ко­жна ва­жли­ва по­дія, змі­нює уча­сни­ків. Іно­ді ці змі­ни спер­шу за­ли­ша­ю­ться для лю­ди­ни не­по­мі­тни­ми. Та во­ни обов’яз­ко­во ви­яв­ля­ться зго­дом. Але пиль­не око і чу­ле сер­це ма­те­рів зда­тне їх роз­пі­зна­ти одра­зу, щой­но ді­ти пе­ре­сту­пил

ді­тей, 37 ви­хов­ни­ків, 12 со­ня­чних днів і без­ліч по­зи­тив­них емо­цій — ось сти­слий під­су­мок бла­го­дій­но­го та­бо­ру Спіл­ки Укра­їн­ської Мо­ло­ді «Твор­ці май­бу­тньо­го», який від­був­ся у Чер­ні­го­ві.

Ор­га­ні­зу­ва­ли йо­го, вже не впер­ше, су­мів­ці для ді­тей, об­па­ле­них бо­йо­ви­ми ді­я­ми на схо­ді Укра­ї­ни.

По­чи­на­ю­чи з 2014 ро­ку про­ве­де­но три та­кі та­бо­ри, зав­дя­ки чо­му по­над 350 ді­тей пе­ре­се­лен­ців і бій­ців АТО ма­ли на­го­ду від­по­чи­ти від на­слід­ків вій­ни, оздо­ро­ви­ти­ся, кра­ще пі­зна­ти істо­рію і куль­ту­ру Укра­ї­ни.

Іні­ці­а­ти­ва та­ко­го про­е­кту на­ле­жить Сві­то­вій Упра­ві СУМ, а фі­нан­со­ву під­трим­ку на­да­ли Кра­йо­ві Упра­ви Спіл­ки, Мі­ні­стер­ство мо­ло­ді і спор­ту Укра­ї­ни та не­бай­ду­жі лю­ди, які під­три­ма­ли та­бір на пла­тфор­мі «Ве­ли­ка ідея» (спіль­но­кошт).

От і цьо­го ро­ку си­ни та донь­ки укра­їн­ських бій­ців, хло­пці та дів­ча­та з сі­мей ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців, а та­кож ті, які жи­вуть по­руч із лі­ні­єю роз­ме­жу­ва­н­ня, на два ти­жні ста­ли одні­єю ве­ли­кою ро­ди­ною, аби те­плом сво­їх сер­дець і усмі­шок зі­грі­ти одне одно­го, за­хи­сти­ти від бо­лю­чих спо­га­дів та змі­цни­ти ві­ру у те, що все бу­де до­бре.

А те, що при­бу­ли во­ни з рі­зних ку­то­чків кра­ї­ни, ще раз за­свід­чи­ло — чу­жих ді­тей не бу­ває, бо Укра­ї­на в нас — одна!

Ви­хов­ни­ки та ін­стру­кто­ри Спіл­ки Укра­їн­ської Мо­ло­ді під­го­ту­ва­ли для юних та­бо­ро­ви­ків ці­ка­ву та на­си­че­ну про­гра­му, яка не да­ла змар­ну­ва­ти жо­дної хви­ли­ни до­ро­го­цін­но­го сер­пне­во­го ча­су.

Для фі­зи­чно­го гар­ту — ран­ко­ві ру­хан­ки, спор­тив­ні зма­га­н­ня, та­бо­ро­ві ігри, сплав Де­сною на дра­гон­бо­тах.

Для ду­хов­но­го роз­ви­тку — ре­ко­ле­кції та щи­ре спіл­ку­ва­н­ня зі свя­ще­ни­ком, бо­го­по­свя­че­ни­ми осо­ба­ми, бра­та­ми-се­мі­на­ри­ста­ми, участь у бо­го­слу­жі­н­нях, прийня­т­тя Свя­тих Тайн спо­віді та при­ча­стя.

Для ін­те­ле­кту­аль­но­го зро­ста­н­ня — рі­зно­ма­ні­тні гу­тір­ки, зна­йом­ство з пра­ців­ни­ка­ми Чер­ні­гів­ської мі­ської ра­ди та адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду. На­ви­ки ве­де­н­ня дис­ку­сії та по­пу­ля­ри­за­ції сво­їх ідей ді­ти здо­бу­ва­ли під час імі­та­цій­ної гри «Час оби­ра­ти».

Кра­що­му пі­знан­ню сві­ту й укра­їн­ської істо­рії спри­я­ли ман­дрів­ки в Чер­ні­гів, геть­ман­ську сто­ли­цю Ба­ту­рин й на стан­цію Кру­ти, де 100 ро­ків то­му ге­ро­ї­чно стри­му­ва­ли во­ро­га ро­ве­сни­ки на­ших та­бо­ро­ви­ків.

Чи­ма­ло ці­ка­во­го та ко­ри­сно­го ді­зна­ло­ся юна­цтво від го­стей, які за­ві­та­ли на та­бо­ро­вий во­гник, аби по­ді­ли­ти­ся з хло­пця­ми та дів­ча­та­ми сво­їм сві­то­с­прийня­т­тям, да­ти жи­тей­ські по­ра­ди та й про­сто по-дру­жньо­му по­ро­змов­ля­ти.

Ре­жи­сер і ху­до­жник он­лайн- та офлайн-пре­зен­та­цій Ігор За­бо­ло­тний по­ді­лив­ся та­єм­ни­ця­ми ство­ре­н­ня ма­льо­ва­но­го ві­део або ж «арт­скрай­бін­гу» та роз­ка­зав, як про­сті ма­люн­ки до­по­ма­га­ють по­лі­пши­ти сприйня­т­тя ін­фор­ма­ції на 89%.

Пу­блі­цист та ме­діа-екс­перт, екс-ре­да­ктор від­ді­лу істо­рії жур­на­лу «Укра­їн­ський ти­ждень» Ро­ман Ка­ба­чій про­вів ці­ка­ву гу­тір­ку на те­му, до­ти­чну до жур­на­лі­сти­ки та ви­сві­тле­н­ня в ме­діа яскра­вих сто­рі­нок на­ціо­наль­ної істо­рії і сьо­го­де­н­ня.

Су­мі­вець і ве­ду­чий про­гра­ми «Сво­бо­да сло­ва» на те­ле­ка­на­лі «ICTV» Ва­дим Карп’як роз­по­вів про не­за­ле­жні ЗМІ та свій шлях у жур­на­лі­сти­ці.

Уро­ки ме­діа-гра­мо­тно­сті та­бо­ро­ви­ки за­крі­пи­ли від­ві­ди­на­ми Чер­ні­гів­ської фі­лії На­ціо­наль­ної су­спіль­ної те­ле­ра­діо­ком­па­нії «UA:Чер­ні­гів».

Ді­тям бу­ло ці­ка­во від­чу­ти атмо­сфе­ру, в якій пра­цю­ють но­ви­на­рі, по­бу­ва­ти на справ­жніх зні­маль­них май­дан­чи­ках та ді­зна­ти­ся, хто і як ро­бить те­ле- та ра­діо­пе­ре­да­чі.

Зна­йом­ля­чись із ро­бо­тою ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, мо­лодь ма­ла на­го­ду по­спіл­ку­ва­ти­ся із за­сту­пни­ком Чер­ні­гів­сько­го мі­сько­го го­ло­ви Оле­ксан­дром Ло­ма­кою, який го­стин­но при­ймав ді­тей у сті­нах ме­рії і за­кли­кав по­ві­ри­ти у се­бе й впро­ва­джу­ва­ти змі­ни не тіль­ки у вла­сно­му жит­ті, а й у сво­є­му мі­сті, кра­ї­ні. З та­ким же за­кли­ком ви­сту­пив і мер мі­ста Ко­рю­ків­ки Ра­тан Ахме­дов.

А ще юна­ки та дів­ча­та ма­ли чи­ма­ло ці­ка­вих пра­кти­чних за­нять та май­стер-кла­сів, які для них про­ва­ди­ли справ­жні знав­ці сво­єї спра­ви.

На­та­лія Бу­шай з «Чер­ні­гів­ської па­пір­ні» на­вчи­ла їх ви­го­тов­ля­ти па­пір із ро­го­зи, а Оле­ксандр Ви­дра дав мо­жли­вість за­пі­зна­ти ази гон­чар­ної спра­ви та пов­прав­ля­ти­ся у ви­го­тов­лен­ні ви­ро­бів із гли­ни.

Осо­бли­ви­ми го­стя­ми та­бо­ру бу­ли уча­сни­ки про­е­кту «Друг ге­роя» ін­стру­кто­ри-во­лон­те­ри та со­ба­ки-ка­ні­сте­ра­пев­ти, які до­по­ма­га­ють на­шим во­ї­нам по­до­ла­ти пост­трав­ма­ти­чний син­дром.

Вар­то бу­ло ба­чи­ти, з якою лю­бов’ю обі­йма­ли юні та­бо­ро­ви­ки со­бак — уча­сни­ків про­е­кту «Друг Ге­роя»! Як го­рі­ли їхні очі! Скіль­ки емо­цій ви­про­мі­ню­ва­ли їхні по­смі­шки! Як, при­ту­лив­шись до та­ко­го дру­га, во­ни за­бу­ва­ли про свої що­ден­ні тур­бо­ти, про свої втра­ти і свої бо­лі, які ятрять їхні ма­лень­кі, але та­кі від­ва­жні сер­ця!

А ще юна­цтво ба­га­то спіл­ку­ва­ло­ся. Між со­бою. Із стар­ши­ми дру­зя­ми: ви­хов­ни­ка­ми, ін­стру­кто­ра­ми, ре­ко­ле­ктан­та­ми, го­стя­ми та жур­на­лі­ста­ми.

Це спіл­ку­ва­н­ня до­по­ма­га­ло юна­кам зна­йти від­по­віді на за­пи­та­н­ня, які їх тур­бу­ють. До­по­ма­га­ло кра­ще ося­гну­ти світ, в яко­му во­ни жи­вуть і своє мі­сце в ньо­му. До­по­ма­га­ло від­чу­ти, що са­ме во­ни є твор­ця­ми май­бу­тньо­го, яке їм на­ле­жить тво­ри­ти ра­зом!

На згад­ку про спіль­но про­ве­де­ний час за­ли­ши­ся гар­ні спо­га­ди, но­ві дру­зі, спіль­ні фо­то­гра­фії, а та­кож — го­стин­ці від Мі­жна­ро­дно­го бла­го­дій­но­го фон­ду «Сум­ка са­ма­ря­ни­на» та твор­чої май­стер­ні «Ко­за-де­ре­за».

Про­щаль­на та­бо­ро­ва ва­тра ста­ла під­сум­ком спіль­но про­ве­де­них двох ти­жнів. Але щой­но за­вер­шив­ся цей, че­твер­тий із чер­ги, бла­го­дій­ний та­бір СУМ, як вже роз­по­ча­ла­ся під­го­тов­ка до та­бо­ру­ва­н­ня-2019, адже і ді­ти, і до­ро­слі по­обі­ця­ли зу­стрі­ти­ся зно­ву.

Упо­ря­дник Юрій Щур

Ве­сна 1918 ро­ку: у бо­роть­бі за За­по­ріж­жя. Спо­га­ди укра­їн­ських бій­ців

Оле­ксандр Сич

Укра­їн­ський на­ціо­на­лізм: тра­ди­ція і мо­дерн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.