АКЦІЯ НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Гри­го­рій Жи­бак

УСо­чі, на аре­ні «Фішт», яка при­йма­ла ма­тчі не­що­дав­ньо­го Мун­ді­а­лю, від­бу­вав­ся по­єди­нок між мі­сце­вою одно­ймен­ною ко­ман­дою та ре­пре­зен­тан­та­ми Ни­жньо­го Нов­го­ро­да. За го­стей ви­сту­пає укра­їн­ський ле­гіо­нер Ві­та­лій Фе­до­рів, ви­хо­ва­нець ки­їв­сько­го «Ди­на­мо», який на­ро­див­ся на Львів­щи­ні. В Укра­ї­ні він зна­ний за ви­сту­па­ми у рі­дно­му клу­бі, а та­кож у «Крив­ба­сі», «Го­вер­лі» та «Олім­пі­ку». У Мо­ско­вії Фе­до­рів дав­но. Чи­ма­ло ма­тчів про­вів за перм­ський «Ам­кар». По­грав він і в Ла­твії, за «Спар­так» з Юр­ма­ли. В йо­го акти­ві та­кож два по­єдин­ки у фут­бол­ці на­ціо­наль­ної ко­ман­ди Укра­ї­ни.

Пе­ред по­ча­тком зу­стрі­чі у Со­чі Ві­та­лій Фе­до­рів від­вер­то про­і­гно­ру­вав мо­скаль­ські пра­пор і гімн. Під час ви­ко­на­н­ня остан­ньо­го грав­ці ко­манд та суд­ді по­вер­ну­ли­ся в бік прапора РФ. Тіль­ки Ві­та­лій за­ли­шив­ся сто­я­ти облич­чям до цен­траль­ної три­бу­ни. Зві­сно, що мо­ска­лі не оми­ну­ли ува­гою «де­мон­стра­тив­ну не­по­ва­гу». Тим па­че, що це вже дру­гий чин укра­їн­ських грав­ців упро­довж ко­ро­тко­го тер­мі­ну. Та­кож тре­ба ви­окре­ми­ти той факт, що свою акцію Фе­до­рів вчи­нив напередодні свя­тку­ва­н­ня Дня Державного Прапора Укра­ї­ни!

Ко­ман­да з Ни­жньо­го Нов­го­ро­да пе­ре­мо­гла — 1:0. Фе­до­рів про­вів на по­лі по­над го­ди­ну ігро­во­го ча­су і був за­мі­не­ний у дру­го­му тай­мі. Йо­го вчи­нок мав про­дов­же­н­ня від­ра­зу пі­сля фі­наль­но­го сюр­чка суд­ді. На пі­сля­ма­тче­вій прес-кон­фе­рен­ції жур­на­лі­сти, на­сам­пе­ред, за­пи­та­ли тре­не­ра з Ни­жньо­го Нов­го­ро­да Дми­тра Че­ри­ше­ва про укра­їн­ця. Від­по­відь бу­ла до­во­лі не­о­чі­ку­ва­на. «Ви по­ба­чи­ли по­зи­цію грав­ця. Що від ме­не хо­че­те? Сма­же­ний вас пі­вень клю­нув, ось і шу­ка­є­те ги­до­ту!» — за­явив Че­ри­шев.

Не­ві­до­мо, як те­пер скла­де­ться кар’єра Фе­до­рі­ва у Мо­ско­вії. Оче­ви­дно, що у спо­кої йо­го не за­ли­шать. Мо­жна зга­да­ти, як цьку­ва­ли на ко­жно­му кро­ці ко­ли­шньо­го обо­рон­ця ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» До­ма­гоя Ві­ду, який, пі­сля трі­ум­фу йо­го ко­ман­ди у чвер­тьфі­на­лі сві­то­вої пер­шо­сті над мо­ска­ля­ми, при­свя­тив пе­ре­мо­гу Укра­ї­ні. Зго­дом гра­вець збір­ної Хор­ва­тії не­о­дно­ра-

Услід за Єв­ге­ном Ха­че­рі­ді ще один укра­їн­ський гра­вець вдав­ся до па­трі­о­ти­чно­го чи­ну на те­ре­нах Мо­ско­вії.

зо­во ви­ба­чав­ся, аби по­сла­би­ти тиск на се­бе та ко­ман­ду, яка бу­ла за крок до здо­бу­т­тя куб­ка сві­ту. Хтось йо­го осу­джу­вав за ви­прав­да­н­ня. Але йо­го «Сла­ва Укра­ї­ні!» вже не мо­жли­во бу­ло від­мі­ни­ти. Свою спра­ву, і не­аби­яку, за­ява хор­ва­та зро­би­ла. Пі­зні­ші спро­сту­ва­н­ня чи ви­ба­че­н­ня вже не ма­ли та­кої ва­ги. Тіль­ки лі­ни­вий не ке­пку­вав із мо­ска­лів. Най­по­ши­ре­ні­шою фра­зою бу­ло, що Мо­ско­вія ви­тра­ти­ла на про­ве­де­н­ня Мун­ді­а­лю мі­льяр­ди до­ла­рів, аби з Мо­скви на весь світ про­лу­на­ло «Сла­ва Укра­ї­ні!».

Ось і Фе­до­рів зго­дом спро­сту­вав по­лі­ти­чний під­текст сво­єї акції. За­явив, що він ві­ру­ю­ча лю­ди­на і пе­ред грою про­мов­ляє сло­ва мо­ли­тви. Мов­ляв, спорт по­за по­лі­ти­кою. По­про­сив не шу­ка­ти по­лі­ти­чно­го під­ґрун­тя. І на­віть ска­зав про свою по­ва­гу до ро­сій­сько­го пра­по­ру і гім­ну. На­скіль­ки все це щи­ро, важ­ко оці­ни­ти. Усе ж тре­ба очі­ку­ва­ти за­яв яко­гось мо­сквин­сько­го де­пу­та­та, за­кли­ків про по­ка­ра­н­ня до УЄФА, чи­сель­них обу­рень ві­до­мих фун­кціо­не­рів, грав­ців то­що. Фе­до­рі­ву бу­де скла­дні­ше. Адже Ві­да та Ха­че­рі­ді не ви­сту­па­ють у Мо­ско­вії.

Обо­ро­нець гре­цько­го ПАОКа, який пі­сля про­ти­сто­я­н­ня із мо­сков­ським «Спар­та­ком» про­де­мон­стру­вав йо­го фа­на­там си­ньо-жов­ті щи­тки, має гре­цьке ко­рі­н­ня. Пі­сля то­го, як Ха­че­рі­ді по­бив гор­щи­ки із вла­сни­ка­ми «Ди­на­мо» бра­та­ми Сур­кі­са­ми та зі скан­да­лом по­ки­нув клуб на пра­вах віль­но­го аген­та, по­дей­ку­ва­ли, що гра­вець пра­гне змі­ни­ти гро­ма­дян­ство. З’яви­ли­ся на­віть убо­лі­валь­ни­ки, які на­зи­ва­ли Єв­ге­на зра­дни­ком і та­ке ін­ше. Весь цей дим ви­ник че­рез ба­наль­ну по­мил­ку під час пе­ре­кла­ду одно­го з ін­терв’ю грав­ця, яке він дав пі­сля пе­ре­їзду в Гре­цію.

Ін­ший при­крий для укра­їн­ця ви­па­док став­ся пі­сля йо­го зу­стрі­чі в роз­кі­шно­му го­те­лі «Ма­ке­до­нія Па­лас» із скан­даль­ним міль­йо­не­ром Іва­ном Сав­ві­ді, вла­сни­ком ПАОКа. Умо­ви кон­тра­кту тре­ба ж бу­ло узго­ди­ти. Але ре­пу­та­ція у Сав­ві­ді на­стіль­ки кеп­ська, що на­віть ді­ло­ві зу­стрі­чі з ним ки­да­ють тінь на спів­бе­сі­дни­ків. У Са­ло­ні­ках Єв­ген Ха­че­рі­ді ви­сту­па­ти­ме два ро­ки. Згі­дно з умо­вою про спів­пра­цю, гра­вець бу­де одер­жу­ва­ти пів­то­ра міль­йо­ни єв­ро на рік.

Усі за­ки­ди 30-рі­чний обо­ро­нець спро­сту­вав за­явою. «Я ду­же по­ва­жаю Гре­цію, але я укра­ї­нець і не зби­ра­ю­ся змі­ню­ва­ти гро­ма­дян­ство. Я лю­блю Укра­ї­ну! Кра­ї­ну, яка да­ла ме­ні все, що я маю. Ба­га­то ро­ків я ви­сту­пав за на­ціо­наль­ну ко­ман­ду Укра­ї­ни. Зав­жди пи­ша­ю­ся, ко­ли ме­не за­про­шу­ють у збір­ну. І якщо на­да­лі я бу­ду по­трі­бний збір­ній, то з ра­ді­стю при­їду», — ска­зав Єв­ген Ха­че­рі­ді.

Ста­ло ві­до­мо, що тре­нер збір­ної Укра­ї­ни Ан­дрій Шев­чен­ко ви­кли­кав на чер­го­вий збір пе­ред по­єдин­ка­ми Лі­ги на­цій чи­ма­ло укра­їн­ських ви­ко­нав­ців, які ви­сту­па­ють за кор­до­ном. У спи­ску є та­кож і Єв­ген Ха­че­рі­ді.

Тим ча­сом не всім та­ла­нить по­тра­пи­ти до лав на­ціо­наль­ної ко­ман­ди. Що, втім, не­див­но. По­че­сне пра­во здо­бу­ва­ють най­та­ла­но­ви­ті­ші. Аби гра­ти на рів­ні збір­них, ві­до­мий укра­їн­ський во­ро­тар Дми­тро Не­по­го­дов від­мо­вив­ся від укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства на ко­ристь Ка­зах­ста­ну. Зна­ний за ви­сту­па­ми у фран­цузь­ко­му «Олім­пі­ку», до­не­цько­му «Ме­та­лур­зі» та пол­тав­ській «Вор­склі» гра­вець одра­зу ді­став за­про­ше­н­ня до збір­ної сво­єї но­вої кра­ї­ни. Ко­льо­ри ка­зах­сько­го «То­бо­лу» він за­хи­щає дру­гий рік. Ці­ка­во, що сво­го ча­су во­ро­та на­ціо­наль­ної ко­ман­ди Ка­зах­ста­ну вже за­хи­щав ко­ли­шній наш спів­ві­тчи­зник Сер­гій Ма­лий. Уро­дже­нець Лу­ган­ська, він змі­нив гро­ма­дян­ство 2014 ро­ку. Бу­ли й ін­ші грав­ці укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня, які ви­сту­па­ли за Ка­зах­стан, ді­ди-ба­тьки яких бу­ли за­сла­ні до ці­єї кра­ї­ни зло­чин­ним со­вєт­ським ре­жи­мом.

У сві­то­во­му фут­бо­лі дав­но не ди­ви­на ви­сту­пи чу­жо­зем­ців за збір­ні ін­ших кра­їн. Чем­піо­ни сві­ту 2018 ро­ку фран­цу­зи на­га­ду­ють збір­ну, але не сво­єї кра­ї­ни, а та­кий со­бі афро-єв­ро­пей­ський мікс. Си­ту­а­ція у цій ко­ман­ді тро­хи змі­ни­ла­ся в остан­ні ро­ки. Якщо мо­жна так ви­сло­ви­ти­ся, збір­на Фран­ції по­бі­лі­ша­ла. А ще ро­ків де­сять то­му її ко­льо­ри за­хи­ща­ли май­же всі тем­но­шкі­рі грав­ці! За ви­ня­тком трьох-чо­ти­рьох.

До­во­лі ба­га­то тур­ків у збір­ній Ні­меч­чи­ни, ал­бан­ців у збір­ній Швей­ца­рії, су­ри­нам­ців у Гол­лан­дії, ара­бів у ко­ман­дах Скан­ди­нав­сько­го пів­остро­ва. На­віть збір­на Укра­ї­ни, яка три­ва­лий час бу­ла сфор­мо­ва­на із на­ціо­наль­них ви­ко­нав­ців, вда­ла­ся до по­слуг чу­жин­ців. Бра­зи­лець Ро­мео Мар­лос, який є одним із най­кра­щих грав­ців на­ціо­наль­ної пер­шо­сті, пі­сля змі­ни гро­ма­дян­ства став пов­но­прав­ним грав­цем «жов­то-бла­ки­тних». Та по­ки що осо­бли­вих ди­ві­ден­дів го­лов­ній ко­ман­ді на­шої кра­ї­ни не при­ніс.

Спо­ді­ва­ю­ся, на­ра­зі…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.