Згор­та­н­ня про­сві­тян­сько­го ру­ху та за­бо­ро­на «Про­світ» на За­по­ріж­чи­ні у 1920-х ро­ках

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Історія -

ме­жах За­по­різь­кої обла­сті бу­ла за­бо­ро­не­на під тим чи ін­шим при­во­дом. Го­ло­ву «про­сві­ти», що існу­ва­ла з 1918-го по 1923 рік на те­ри­то­рії Да­ви­дів­ської сіль­ра­ди Ме­лі­то­поль­сько­го по­ві­ту, вчи­те­ля п.За­ла­шко­ва бу­ло зви­ну­ва­че­но в то­му, що «здій­сню­вав укра­їн­ські ви­ста­ви». ін­ші осе­ред­ки «про­сві­ти» на те­ри­то­рії су­ча­сної За­по­різь­кої обла­сті бу­ли зни­ще­ні за «на­ціо­на­лі­сти­чну ді­яль­ність».

осе­ре­док то­ва­ри­ства «про­сві­та» в се­ли­щі ан­дрі­їв­ка (су­ча­сно­го Бер­дян­сько­го ра­йо­ну) бу­ло лі­кві­до­ва­но за «на­ціо­на­лі­сти­чну ді­яль­ність». під час ві­до­мо­го про­це­су Спіл­ки ви- ко­го осе­ред­ку то­ва­ри­ства. крім то­го, вра­хо­ву­ю­чи, що усі «про­сві­ти» у по­ві­ті «ма­ють та­ке ж за­барв­ле­н­ня», їх та­кож не­об­хі­дно бу­ло лі­кві­ду­ва­ти. Усі до­ку­мен­ти, ви­да­ні то­ва­ри­ством «про­сві­та», з цьо­го дня вва­жа­ли­ся не­дій­сни­ми, а спра­ви осе­ред­ків під­ля­га­ли опе­ча­ту­ван­ню та пе­ре­вір­ці. та­кі за­хо­ди від­но­сно мі­сько­го то­ва­ри­ства да­ли на­сту­пні ре­зуль­та­ти: «Ви­яв­ле­но до 30 ви­да­них контр­ре­во­лю­цій­них бро­шур (укра­їн­ською мо­вою), а та­кож (не­на­дру­ко­ва­не) ли­сту­ва­н­ня з Ма­хном, де­кіль­ка пар­тій­них бі­ле­тів Укра­їн­ської ко­му­ні­сти­чної пар­тії».

ін­те­рес со­вєт­ських ор­га­нів дер­жав­ної без­пе­ки до осе­ред­ків «про­сві­ти», осо­бли­во в сіль­ській мі­сце­во­сті, ціл­ком вкла­да­є­ться у ло­гі­ку ре­пре­сив­ної по­лі­ти­ки біль­шо­ви­цької вла­ди. ГпУ осо­бли­ву ува­гу при­ді­ля­ло пред­став­ни­кам сіль­ської ін­те­лі­ген­ції, які ма­ли зна­чний вплив на одно­сель­чан. Са­ме ін­те­лі­ген­ція най­ча­сті­ше ви­слов­лю­ва­ла не­вдо­во­ле­н­ня со­вєт­ським ре­жи­мом. Че­рез це у сі­чні 1923 ро­ку Цк кп(б)У ухва­лив рі­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня все­укра­їн­ської чис­тки сіль­ської ін­те­лі­ген­ції. ко­мі­сії з чис­тки ство­рю­ва­ли­ся як в цен­трі, так і на мі­сцях, до їх скла­ду вхо­ди­ли пред­став­ни­ки від­по­від­но­го пар­тій­но­го ко­мі- те­ту, проф­спіл­ки та ГпУ. Ме­та чис­тки по­ля­га­ла у ви­яв­лен­ні та ви­лу­чен­ні «во­ро­жо­го, ре­а­кцій­но­го й контр­ре­во­лю­цій­но­го еле­мен­ту», який се­бе актив­но не про­яв­ляє, але всі­ля­ко чи­нить па­сив­ний спро­тив впро­ва­джен­ню по­ста­нов со­вєт­ської вла­ди. Ро­бо­та ко­мі­сій ма­ла від­бу­ва­ти­ся у ре­жи­мі аб­со­лю­тної се­кре­тно­сті й про­во­ди­ла­ся ви­ня­тко­во «те­хні­чним апа­ра­том ГпУ». У цир­ку­ля­рі ГпУ від 3 лю­то­го 1923 ро­ку бу­ло ви­зна­че­но: «по­лі­ти­чно актив­них на­ших во­ро­гів під час чис­тки, в за­ле­жно­сті від ви­снов­ку ГпУ, або звіль­ня­ти з ро­бо­ти, або ж пе­ре­во­ди­ти… на ін­шу ро­бо­ту, де во­ни бу­дуть менш шкі­дли­ві». про­ти тих про­сві­тян, які бу­ли по­тен­цій­но зда­тни­ми на більш ра­ди­каль­ні дії або ор­га­ні­зо­ва­ний спро­тив, вжи­ва­ли су­во­рі­ші ре­пре­сії, у то­му чи­слі — при­суд смер­тної ка­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.