«СЛАВА УКРА­Ї­НІ!» ЯК СМЕРТЬ ВОРОГАМ!

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Гри­го­рій Жи­бак

Убо­лі­валь­ник мо­сков­сько­го «Спар­та­ка» Пе­тро Стар­чен­ко під­го­ту­вав до ма­тчу сво­єї ко­ман­ди спе­ці­аль­ну фут­бол­ку із на­пи­сом «Слава Укра­ї­ні!».

Бу­ква «С» у на­пи­сі сти­лі­зо­ва­на під ем­бле­му улю­бле­но­го клу­бу фа­на­та. У та­кий спо­сіб Стар­чен­ко має за ме­ту під­три­ма­ти Укра­ї­ну у ка­лен­дар­но­му по­єдин­ку чем­піо­на­ту Мо­ско­вії, в яко­му «Спар­так» при­йма­ти­ме «Ахмат» із Гро­зно­го. Чин гі­дний по­ва­ги, адже, що­най­мен­ше, Пе­тро Стар­чен­ко від­чу­ває, з йо­го слів, ко­сі по­гля­ди. Він за­явив, що під­три­мує Укра­ї­ну, але з ди­тин­ства вбо­лі­ває за «Спар­так».

Ці­ка­во, ко­го під­три­мує по­че­сний пре­зи­дент Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни, ві­це-пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської фут­боль­ної асо­ці­а­ції Гри­го­рій Сур­кіс? Цей фун­кціо­нер, яко­му Мо­ско­вія по­дя­ку­ва­ла за до­по­мо­гу в ор­га­ні­за­ції і про­ве­ден­ні Мун­ді­а­лю, ви­сло­вив­ся про­ти па­трі­о­ти­чно­го га­сла! Від не­дав­ньо­го ча­су на­пис «Слава Укра­ї­ні!» є на фор­мі на­шої на­ціо­наль­ної ко­ман­ди. Сур­кіс про­сто­рі­кує, що ФФУ та збір­на Укра­ї­ни ма­ють ке­ру­ва­ти­ся спор­тив­ни­ми прин­ци­па­ми, а не ін­те­ре­са­ми по­лі­ти­ків. (Ну як тут не зга­да­ти «фут­боль­ну» ви­бор­чу кам­па­нію сум­но­зві­сної СДПУ(о) на чо­лі з Сур­кі­сом і Ме­двед­чу­ком у 1998 ро­ці?) Та­кож цей «дєя­тєль» на­го­ло­сив, що «до де­яких га­сел су­спіль­ство ста­ви­ться не­о­дно­зна­чно». Са­ме так! Ці­ка­во, як має ста­ви­ти­ся ре­пре­зен­тант укра­їн­сько­го су­спіль­ства до га­сла «Слава Укра­ї­ні!»?! Не схва­лю­ва­ти йо­го мо­же ли­ше во­рог, чу­жи­нець або за­гар­бник.

І до баб­ці хо­ди­ти не тре­ба, що за­ява цьо­го укра­ї­но­фо­ба з’яви­ла­ся ще й у сві­тлі йо­го про­ти­сто­я­н­ня із ни­ні­шнім очіль­ни­ком ФФУ Ан­дрі­єм Па­вел­ком. Ан­та­го­ні­сти у сво­їй во­ро­жне­чі опу­сти­ли­ся до осо­би­стих образ. Як то на­га­ду­ва­н­ня Па­вел­ком, що Сур­кіс на зо­рі сво­го бі­зне­су тор­гу­вав уні­та­за­ми.

Пи­ка у пір’ї в обох. Ма­сна на гро­ші фут­боль­на по­са­да спо­ку­си­ла до ба­га­то­міль­йон­них зло­вжи­вань, чим во­ни й до­рі­ка­ють один одно­му. При цьо­му, у за­па­лі, не ду­ма­ють про ви­кри­валь­ний по­сту­лат, що зло­дій зав­жди во­лає, аби ло­ви­ли кра­дія.

Звід­ки та­ка смі­ли­вість у Сур­кі­са? Вслід за по­дя­кою Крем­ля, опри­лю­дне­н­ня якої він міг уни­кну­ти, ви­клик укра­їн­сько­му су­спіль­ству за най­по­ши­ре­ні­ше ни­ні га­сло. Чи не то­му, що де­да­лі впев­не­ні­ше роз­прав­ляє кри­ла йо­го дав­ній друг Ме­двед­чук, з яким во­ни не один де­ся­ток ро­ків роз­пи­на­ють-об­кра­да­ють Укра­ї­ну? Ни­ні тіль­ки лі­ни­вий не го­во­рить про див­не по­те­плі­н­ня сто­сун­ків і спів­пра­цю Ме­двед­чу­ка та Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка. Цей «ми­ро­тво­рець», який звів до мо­ги­ли Ва­си­ля Сту­са, ни­ні звіль­няє укра­їн­ських бран­ців Крем­ля, яких бе­ре у по­лон йо­го кум Пу­тін. Не­по­га­на схе­ма, яка ро­бить Ме­двед­чу­ка «над­то ва­жли­вою» фі­гу­рою в умо­вах но­ві­тньої укра­їн­сько-мо­сков­ської вій­ни.

Та­кож, з огля­ду на май­бу­тні ви­бо­ри, Ме­двед­чук ви­гі­дний в ін­шій сфе­рі. Йо­му від­ве­де­на роль та­ко­го со­бі стра­хо­ви­ська. Аби не бу­ло ре­ван­шу про­мо­сков­ських сил, тре­ба бу­де від­да­ва­ти свій го­лос за чин­но­го Пре­зи­ден­та. За­раз цей зло­чи­нець при­би­рає до рук укра­їн­ські ме­діа, йо­го дру­жи­на роз­ри­ва­є­ться між уча­стю у по­пу­ляр­но­му укра­їн­сько­му шоу та на­фто­вим бі­зне­сом у Мо­ско­вії, по­да­ро­ва­ним ку­мом Пу­ті­ним. Схо­же, у Ме­двед­чу­ка все на­ла­го­ди­лось. Ра­зом із ним під­ні­ма­ють го­ло­ви й ін­ші змії-зло­чин­ці.

Сур­кіс у цій си­ту­а­ції є ру­по­ром Крем­ля. Адже мо­ска­лі за­кли­ка­ли ФІФА за­бо­ро­ни­ти фут­бол­ки на­шої збір­ної із на­пи­сом «Слава Укра­ї­ні!». Чер­го­ва під­лість Мо­скви. Чи пе­ре­йма­ли­ся б ми, як­би ка­ца­пи на фор­мі їхньої збір­ної на­пи­са­ли щось своє? Ро­сій­ський фут­боль­ний со­юз звер­тає ува­гу най­ви­щих сві­то­вих до­стой­ни­ків гри міль­йо­нів, що не знає при­кла­дів на­не­се­н­ня га­сел на фут­боль­ну фор­му. Від­так, за­кли­кає від­по­від­ні ко­мі­те­ти ФІФА та УЄФА роз­гля­ну­ти це пи­та­н­ня. Зна­ю­чи за­ле­жність цих фут­боль­них ві­домств від Крем­ля, мо­жна очі­ку­ва­ти не­пе­ре­дба­чу­ва­но­го роз­ви­тку си­ту­а­ції. Хоч УЄФА до цьо­го жо­дних по­ру­шень не вгле­ді­ла.

Як тут не зга­да­ти 2012 рік? Єв­ро­пей­ська пер­шість, яку при­йма­ють Укра­ї­на та Поль­ща. У кра­ї­ні пік зло­ді­янь Яну­ко­ви­ча та йо­го при­хво­снів. Аби га­ран­ту­ва­ти со­бі по­трі­бний ре­зуль­тат на май­бу­тніх ви­бо­рах, ство­рю­ю­ться чи­сель­ні ки­шень­ко­ві пар­тії, на кшталт «Укра­ї­но, впе­ред!», яку очо­лю­ва­ла одіо­зна Ко­ро­лев­ська. У пер­шій п’ятір­ці цьо­го збі­го­ви­ська був то­ді ще гра­вець на­ціо­наль­ної ко­ман­ди Ан­дрій Шев­чен­ко. «Ше­ва» са­ме зби­рав­ся ві­ша­ти бу­тси на цвях і пе­ре­бу­вав на вер­ши­ні сла­ви, бо, не­зва­жа­ю­чи на со­лі­дний фут­боль­ний вік, вда­ло ви­сту­пив на Єв­ро, за­бив го­ли. На­за­гал, він не раз зра­джу­вав Нень­ку. Зга­да­ти хо­ча б йо­го ін­терв’ю, ко­ли у роз­кві­ті сил схва­лю­вав ідею об’єд­на­н­ня фут­боль­них чем­піо­на­тів Укра­ї­ни та Мо­ско­вії. Але за­раз не про це. Мо­же, «Ше­ва» по­ка­яв­ся. Свід­че­н­ням то­го ста­не, ска­жі­мо, йо­го укра­їн­ська мо­ва, якою він ні­як не за­го­во­рить. Іта­лій­ська, ан­глій­ська, ка­цап­ська. Їх знає. Рі­дну — на­ра­зі, ні.

Та по­вер­ні­мо­ся до Ко­ро­лев­ської. То­ді на фор­мі збір­ної Укра­ї­ни, яку ви­го­то­ви­ли спе­ці­аль­но до кон­ти­нен­таль­но­го фо­ру­му, був на­пис «Укра­ї­но, впе­ред!». Са­ме так. Ціл­ко­ви­то спів­па­дав із на­звою пар­тії! Со­тні ти­сяч убо­лі­валь­ни­ків в уні­сон ви­гу­ку­ва­ли йо­го під час ма­тчів збір­ної та дов­ко­ла арен. Рей­тинг Ко­ро­лев­ської та її по­лі­ти­чної си­ли зріс. І до­во­лі! Статистика за­свід­чує, що са­ме мо­ло­ді лю­ди та пред­став­ни­ки се­ре­дньо­го по­ко­лі­н­ня, які фор­му­ють спіль­но­ту вбо­лі­валь­ни­ків, го­то­ві бу­ли від­да­ти чи від­да­ли го­ло­си за «Укра­ї­но, впе­ред!». Це, на пер­ший по­гляд, до­ре­чне га­сло мо­жна по­чу­ти й ни­ні. Зокре­ма, ви­гу­ку­ва­ли йо­го під час не­дав­ньої зви­тя­ги «жов­то-си­ніх» у Че­хії.

Сур­кіс то­ді очо­лю­вав ФФУ. До ве­ре­сня. Він не ли­ше знав про на­пис, а й був по­свя­че­ний у йо­го ве­ли­ку та­єм­ну мі­сію та роль. Окрім фут­бо­лок, 2012 ро­ку «Укра­ї­но, впе­ред!» мо­жна бу­ло ба­чи­ти-чи­та­ти де зав­го­дно. Чо­му то­ді ке­ру­вав­ся ін­те­ре­са­ми по­лі­ти­ків та не пе­ре­ймав­ся «не­о­дно­зна­чним став­ле­н­ням су­спіль­ства»?!

Лі­пше б пе­ре­ймав­ся ки­їв­ським «Ди­на­мо», фа­кти­чним вла­сни­ком яко­го він за­ли­ша­є­ться. Кеп­ське фі­нан­со­ве ста­но­ви­ще не до­зво­ли­ло при­дба­ти но­вих, ква­лі­фі­ко­ва­них ви­ко­нав­ців. Ко­ман­да бу­ксує. На між­на­ро­дній аре­ні та в на­ціо­наль­ній пер­шо­сті. По­дей­ку­ють на­віть про ймо­вір­ний про­даж клу­бу. На­то­мість, у йо­го кон­ку­рен­та Ахме­то­ва все «в шо­ко­ла­ді». «Ша­хтар» ви­сту­пає зна­чно лі­пше. А йо­го вла­сник так са­мо звів мо­сти із Пре­зи­ден­том По­ро­шен­ком. Ком­пань­йо­ни? У них спіль­ний бі­знес? Зло­чин­на схе­ма із так зва­ним рот­тер­дам­ським ву­гі­л­лям, яке на­справ­ді ку­пу­ють у те­ро­ри­стів на Дон­ба­сі, а по­да­ють як за­ве­зе­не з єв­ро­пей­сько­го пор­ту, ли­ше у цьо­му ро­ці зба­га­ти­ла Ахме­то­ва на де­ся­тки мі­льяр­дів до­ла­рів.

І це ще не ме­жа! Ко­му­наль­ні пла­те­жі зро­ста­ти­муть да­лі, бо, як ствер­джує ни­ні­шня вла­да, іна­кше ми ні­як не опи­ни­мо­ся у єв­ро­пей­ській спіль­но­ті!

До­по­ки?!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.