То­мос для Укра­ї­ни: по­гро­зи Крем­ля за­шко­ди­ли са­мій Ро­сії

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Панорама - Гри­го­рій Жи­бак, УІС

Пу­тін і йо­го ко­ман­да по­слі­дов­но про­дов­жу­ють сво­ї­ми бо­же­віль­ни­ми рі­ше­н­ня­ми та ді­я­ми від­ді­ля­ти Ро­сію від ци­ві­лі­зо­ва­но­го сві­ту, ні­би зо­ну ко­лю­чим дро­том. За­ра­зом та­ке від­ме­жу­ва­н­ня від­бу­ва­є­ться і сто­сов­но Укра­ї­ни, що не мо­же не ті­ши­ти.

Ще одним кро­ком у на­прям­ку ізо­ля­ції ста­ла го­стра ре­а­кція Крем­ля та під­кон­троль­ної йо­му цер­кви на при­зна­че­н­ня Все­лен­ським па­трі­ар­хом ек­зар­хів до Укра­ї­ни.

Кремль під­клав со­бі

сви­ню

Від­по­вів­ши на на­мі­ри Кон­стан­ти­но­по­ля по­гро­за­ми, Кремль зро­бив не ли­ше фаль­старт, а й під­клав со­бі сви­ню. У Мо­скві так по­спі­ша­ли зви­ну­ва­ти­ти в роз­коль­ни­цтві Фе­нер (ра­йон Стам­бу­ла, де роз­та­шо­ва­на ре­зи­ден­ція Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха), що зро­би­ли це в не­при­пу­сти­мій фор­мі, чим під­ста­ви­ли са­мі се­бе.

За­раз у ро­сій­ських ме­діа му­со­ля­ться три основ­ні ви­ди ме­се­джів що­до Кон­стан­ти­но­поль­ської Па­трі­ар­хії. Пер­ший — во­на на очах втрачає озна­ки пра­во­слав­но­сті. І це на­че не но­ви­на. Ува­га акцен­ту­є­ться са­ме на ні­бі­и­то тя­гло­сті зра­ди, аби зо­бра­зи­ти від­сту­пни­цтво дав­нім по­ро­ком ці­єї цер­кви. Дру­ге по­ві­дом­ле­н­ня, яке про­па­гу­ють під­крем­лів­ські ме­діа, — Фе­нер за­ле­жний від США і са­ме Аме­ри­ка на­ма­га­є­ться ви­кли­ка­ти роз­брат. Тре­тє — ав­то­ке­фа­лія укра­їн­сько­го пра­во­слав’я не­о­дмін­но при­зве­де до гро­ма­дян­ської вій­ни в Укра­ї­ні.

Якщо під­су­му­ва­ти все це, то за ро­сій­ською вер­сі­єю, основ­на про­ви­на Кон­стан­ти­но­поль­ської Па­трі­ар­хії по­ля­гає в то­му, що во­на на­чеб­то не чує пра­во­слав­ні цер­кви. По­чуй­те Кремль, ко­ро­тше ка­жу­чи. Зна­йо­ма те­за, чи не так?

А от Кремль зав­ше чув по­мі­сні цер­кви. Зві­сно. На­при­клад укра­їн­ську, якій так і не спро­міг­ся на­да­ти ав­то­ке­фа­лію, чим міг би прив’яза­ти її на­ба­га­то мі­цні­ши­ми уза­ми. Це вко­тре за­свід­чує слаб­кість стра­те­гі­чно­го ми­сле­н­ня ро­сій­сько­го ке­рів­ни­цтва й по­кла­да­н­ня зде­біль­шо­го на та­кти­чні дії.

По­гро­зи, по­гро­зи, по­гро­зи

Що ж сто­су­є­ться по­си­лів про гро­ма­дян­ську вій­ну в Укра­ї­ні, яка на­чеб­то не­о­дмін­но ста­не на­слід­ком на­да­н­ня ав­то­ке­фа­лії укра­їн­сько­му пра­во­слав’ю, то во­ни не ро­бля­ться про­сто так. Їх вар­то спри­йма­ти як по­гро­зу та за­яву про на­мі­ри.

Ро­сія діє під­ло й пе­ре­ля­ка­но. Це за­свід­чує, що в Крем­лі по­во­ди­ли­ся над­то са­мо­впев­не­но та не очі­ку­ва­ли то­го, що Па­трі­арх Вар­фо­ло­мій ві­зьме­ться за на­да­н­ня То­мо­су про ав­то­ке­фа­лію Укра­ї­ні. Во­ни пе­ре­оці­ни­ли мо­жли­во­сті та впли­во­во­сті під­кон­троль­ної со­бі цер­кви.

Те­пер же Ро­сія са­ма від­штов­хує Укра­ї­ну. За­мість по­шу­ку стра­те­гії для по­ро­зу­мі­н­ня зно­ву вда­є­ться до шан­та­жу та по­гроз. Зві­сно, ро­би­ться це зі спо­ді­ва­н­ням отри­ма­ти пе­ре­мо­гу, зав­дя­ки та­кти­ці «роз­ді­ляй та вла­да­рюй».

Зно­ву, як ра­ні­ше бу­ло обі­ця­но Пу­ті­ним, ро­сій­ські вій­ська (справ­жні чи гі­бри­дні, у ви­гля­ді ко­за­чків та ФСБ-по­пів) хо­ва­ти­му­ться за ді­тьми та жін­ка­ми, цьо­го ра­зу при­хо­жа­на­ми, під­став­ля­ю­чи їх під Крем­лем же ство­ре­ні про­во­ка­ції та пе­ре­тво­рю­ю­чи на жи­вий щит. Бо Мо­скві по­трі­бні но­ві са­краль­ні жер­тви. Но­ві фей­ко­ві ро­зіп’яті хло­пчи­ки, яких мо­жна про­кру­ти­ти по всіх ка­на­лах, аби об’єд­на­ти на­род дов­ко­ла ві­ри та Пу­ті­на як за­хи­сни­ка пра­во­слав’я. Адже йо­го рей­тинг по­мі­тно про­сів.

Та­ки­ми ді­я­ми ро­сій­ська вла­да ли­ше при­швид­шить про­цес об’єд­на­н­ня укра­їн­сько­го пра­во­слав’я, рі­зні гіл­ки яко­го охо­чі­ше шу­ка­ти­муть по­ро­зу­мі­н­ня між со­бою на тлі за­гро­зи. А ще це зно­ву від­ки­не Ро­сію на­зад у її пла­нах во­скре­си­ти Со­юз, бо ця ідея ні­чо­го не вар­та без Укра­ї­ни.

Вре­шті, мо­жли­во, та­ка ізо­ля­ція пі­де Ро­сії та сві­то­ві на ко­ристь, якщо ра­птом РФ за­мкне­ться у со­бі та зо­се­ре­ди­ться на вла­сних про­бле­мах. Тим са­мим дасть спо­кій усім дов­ко­ла.

Угор­щи­на по­гро­жує ви­сла­ти кон­су­ла

Мі­ністр за­кор­дон­них справ Угор­щи­ни Пе­тер Сійяр­то за­явив про ймо­вір­не ви­сла­н­ня укра­їн­сько­го кон­су­ла, якщо бу­де від­прав­ле­ний їхній кон­сул із Бе­ре­го­ва, де у ди­пло­ма­ти­чно­му пред­став­ни­цтві гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни роз­да­ва­ли па­спор­ти Угор­щи­ни.

Та­кож ди­пло­мат су­сі­дньої кра­ї­ни на­го­ло­сив, що «остан­нім ча­сом в Укра­ї­ні по­си­ли­ли­ся ан­ти­у­гор­ські на­строї». Пов’язує він це із май­бу­тні­ми ви­бо­ра­ми. Ска­зав, що по­двій­не гро­ма­дян­ство по­ши­ре­не у Єв­ро­пі, й Укра­ї­на не мо­же ста­ви­ти це під сум­нів. Пе­тер Сійяр­то обу­ре­ний опе­ра­ці­єю укра­їн­ських спец­служб, про­ве­де­ною у кон­суль­стві Угор­щи­ни, яка є чле­ном НАТО. Він по­обі­цяв подаль­ше спо­віль­не­н­ня з бо­ку йо­го дер­жа­ви ру­ху Укра­ї­ни до ЄС та НАТО.

Про на­ха­бний факт на­да­н­ня гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни угор­ських па­спор­тів і за­кли­ків ні­чо­го не по­ві­дом­ля­ти про це укра­їн­ській вла­ді мі­ністр за­кор­дон­них справ Угор­щи­ни про­мов­чав.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.