Про ОУН на За­по­ріж­чи­ні

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Історія -

ве­ре­сня у ме­лі­то­поль­сько­му мі­сько­му кра­є­знав­чо­му му­зеї від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція но­вої кни­ги за­по­різь­ко­го істо­ри­ка Юрія Щу­ра «оУн на те­ри­то­рії За­по­різь­кої обла­сті. 1940-1945. До­ку­мен­ти і ма­те­рі­а­ли», яка не­що­дав­но по­ба­чи­ла світ у се­рії «Бі­блі­о­те­ка Лі­то­пи­су УПа». Участь у пре­зен­та­ції взя­ли учні, сту­ден­ти, вчи­те­лі істо­рії, кра­є­знав­ці, на­у­ков­ці та му­зей­ні пра­ців­ни­ки, а та­кож уча­сни­ки су­ча­сної ро­сій­сько­укра­їн­ської вій­ни. осо­бли­вість пре­зен­та­ції ви­да­н­ня з істо­рії оУн на ме­лі­то­поль­щи­ні са­ме тут у то­му, що одним із пер­ших ке­рів­ни­ків зга­да­но­го му­зею у 1930-х ро­ках був член окру­жно­го про­во­ду оУн іла­ріон Ку­ри­ло-Крим­чак, який від­дав жи­т­тя у бо­роть­бі за во­лю Укра­ї­ни.

Під час пре­зен­та­ції кни­ги ав­тор зу­пи­нив­ся на істо­рії ство­ре­н­ня та ді­яль­но­сті під­пі­л­ля оУн на те­ри­то­рії ме­лі­то­по­ля та ра­йо­ну. Про роз­мах ро­бо­ти оу­нів­ців на цих те­ри­то­рі­ях мо­жна впов­ні скла­сти уяв­ле­н­ня на осно­ві ін­фор­ма­ції со­вєт­ських спец­служб: «ме­лі­то­поль­ське під­пі­л­ля бу­ло на­стіль­ки по­ту­жним, що в ін­фор­ма­цій­ній до­від­ці 1945 року че­кі­сти пи­са­ли про ме­лі­то­поль як про центр обла­сно­го про­во­ду. тут був окру­жний про­від оУн, але ді­яль­ність йо­го справ­ді ма­ла між­о­бла­сний ха­ра­ктер, за­хо­плю­ю­чи су­ча­сні Хер­сон­ську область та Крим», — за­ува­жив Юрій Щур. він та­кож за­зна­чив, що у про­по­но­ва­ній кни­зі вмі­ще­но ба­га­то до­ку­мен­тів з істо­рії вла­сне оУн на ме­лі­то­поль­щи­ні, а та­кож фо­то­гра­фій мі­сце­вих під­піль­ни­ків.

від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня за­ці­кав­ле­них слу­ха­чів, Юрій Щур, зокре­ма, на­го­ло­сив на то­му, що ли­ше про­це­си де­ко­му­ні­за­ції та роз­се­кре­че­н­ня ар­хі­вів со­вєт­ських спец­служб да­ють істо­ри­кам мо­жли­вість здій­сню­ва­ти об’єктив­ні до­слі­дже­н­ня на­шо­го ми­ну­ло­го і, ледь не в пер­шу чер­гу, істо­рії бо­роть­би за не­за­ле­жність Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.